Έκτακτη μετάθεση για την κάλυψη κενής θέσης διοικούντος αξιωματικού (Ελληνική Αστυνομία)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση93cba0a4-97dc-4624-8569-e368e27b4cc0 930497

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκτακτη μετάθεση Αξιωματικών (ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης), προκειμένου να καλυφθεί κενή θέση διοικούντος, η οποία δημιουργήθηκε μετά τη λήξη της περιόδου των τακτικών μεταθέσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η θέση καλύπτεται με μετάθεση Αξιωματικού από την ίδια περιοχή μετάθεσης και σε περίπτωση αδυναμίας με αξιωματικό από αυτούς που είχαν υποβάλλει αίτηση κατά τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτη μετάθεση για την κάλυψη κενής θέσης διοικούντος αξιωματικού.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Η κενή θέση διοικούντος αξιωματικού να έχει δημιουργηθεί μετά τη λήξη της περιόδου των τακτικών μεταθέσεων.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 παράγραφος 1 περίπτωση ιβ΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία έκτακτης μετάθεσης Αξιωματικών προκειμένου να καλυφθεί θέση διοίκησης, η οποία κενώθηκε μετά το πέρας της περιόδου των τακτικών μεταθέσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή πρότασης έκτακτης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκάστοτε Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.Π.Α.Δ.) ή Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.), έχει τη δυνατότητα μετά τη λήξη της περιόδου των τακτικών μεταθέσεων και εφόσον από τις διενεργηθείσες μεταθέσεις κενώθηκε θέση διοικούντος αξιωματικού, είτε να υποβάλει ιεραρχικά πρόταση για την αναγκαιότητα κάλυψης της εν λόγω θέσης με τη διαδικασία της έκτακτης μετάθεσης είτε να υποβάλει ονομαστικοποιημένη πρόταση έκτακτης μετάθεσης αξιωματικού, ο οποίος υπηρετεί στην ίδια περιοχή μετάθεσης, προκειμένου να καλυφθεί η θέση του διοικούντος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Έκτακτη μετάθεση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο, εφόσον διαπιστώσει, μετά τη λήξη της περιόδου των τακτικών μεταθέσεων, ότι δημιουργήθηκε κενή θέση διοικούντος αξιωματικού, δύναται να αποφασίσει προς κάλυψη της θέσης την έκτακτη μετάθεση Αξιωματικού ο οποίος υπηρετεί σε έτερη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης και σε περίπτωση αδυναμίας, την έκτακτη μετάθεση Αξιωματικού, ο οποίος είχε υποβάλει αίτηση μετάθεσης κατά τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο, αφού εξετάσει την υποβληθείσα πρόταση ή διαπιστώσει την αναγκαιότητα κάλυψης κενής θέσης διοικούντος αξιωματικού, αποφασίζει σχετικά.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί σχετική απόφαση, εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε τη μετάθεση Αξιωματικού είτε την απόρριψη της υποβληθείσας πρότασης. Η σχετική διαταγή (έκτακτης μετάθεσης ή απόρριψης της πρότασης) κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 7 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου παραλαμβάνει την τυχόν υποβληθείσα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής έκτακτης μετάθεσης αίτηση ακύρωσης, τροποποίηση ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης (ενδικοφανής προσφυγή) και την υποβάλει στην προϊστάμενη Υπηρεσία. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 8 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο, εξετάζει την υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για τις μεταθέσεις Συμβουλίου επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.