Έκτακτη μετάθεση σε περίπτωση αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση840119d4-4cd4-4fb1-8039-aeafafcaf36c 840119

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκτακτη αμοιβαία μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων (ανεξάρτητα από τον αριθμό μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης), δηλαδή τη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, οι οποίοι επιθυμούν να υπηρετήσουν ο ένας στην Υπηρεσία του άλλου, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003 και του άρθρου 14 του Προεδρικού Διατάγματος 211/2005, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης.

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτη μετάθεση σε περίπτωση αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Να υποβληθεί αίτηση έκτακτης μετάθεσης και από τους δύο (2) αστυνομικούς.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Να κατέχουν και οι δύο (2) ενδιαφερόμενοι την ίδια οργανική θέση.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Να έχει παρέλεθει τριετία από την τοποθέτηση των νεοεξερχόμενων των Σχολών ή τη μετάθεση των νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Σε περίπτωση που υπηρετούν σε διαφορετικές περιοχές μετάθεσης, και οι δύο (2) ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως πρώτοι επιλαχόντες στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων των αντίστοιχων περιοχών μετάθεσης. Εάν ο πρώτος επιλαχών δεν επιθυμεί, η διαδικασία συνεχίζεται με τον επόμενο επιλαχόντα. Η έλλειψη επιθυμίας προκύπτει από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του επιλαχόντα.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 παράγραφος 1 περίπτωση ια΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία έκτακτης μετάθεσης αστυνομικών, στην περίπτωση που επιθυμούν να υπηρετήσουν ο ένας στην υπηρεσία του άλλου είτε υπηρετούν σε Υπηρεσίες εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης είτε σε Υπηρεσίες άλλης περιοχής μετάθεσης. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 10 Π.Δ. 75/2016 και άρθρο 9 Π.Δ. 85/2011)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 παράγραφος 1 περίπτωση στ΄ 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία έκτακτης μετάθεσης Ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, στην περίπτωση που επιθυμούν να υπηρετήσουν ο ένας στην υπηρεσία του άλλου είτε υπηρετούν σε Υπηρεσίες εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης είτε σε Υπηρεσίες άλλης περιοχής μετάθεσης. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 30 Π.Δ. 6/2018 και άρθρο 21 Π.Δ. 75/2016)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Παραλαβή αίτησης έκτακτης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία των ενδιαφερόμενων παραλαμβάνει την αίτηση έκτακτης μετάθεσης κατ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και τη διαβιβάζει στην προϊστάμενη Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τι εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο εξετάζει τα υποβληθέντα αιτήματα και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι αυτών.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση επί των αιτημάτων εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε την ικανοποίηση είτε την απόρριψη των υποβληθέντων αιτημάτων. Η διαταγή (έκτακτης μετάθεσης ή απόρριψης) κοινοποιείται στις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 5 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία των ενδιαφερομένων παραλαμβάνει την τυχόν υποβληθείσα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής έκτακτης μετάθεσης αίτηση ακύρωσης, τροποποίηση ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης (ενδικοφανής προσφυγή) και την υποβάλει στην προϊστάμενη Υπηρεσία. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης, παραλαμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την επανεξέταση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 7 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο, εξετάζει την υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή αίτηση θεραπείας καθώς και τους τυχόν πρόσθετα αναφερόμενους λόγους ή πρόσθετα δικαιολογητικά και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για τις μεταθέσεις Συμβουλίου, επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.