Έκτακτη μετάθεση σε περίπτωση που αστυνομικός υποδιευθυντής παρέμεινε στον ίδιο βαθμό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7ed9ad1c-9425-4fdc-8de5-93502a00c273 791942

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκτακτη μετάθεση Αστυνομικών Υποδιευθυντών (ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης) οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραμονής στον ίδιο βαθμό κατεφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Προεδρικού Διατάγματος 24/1997 και στην Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά ή την προϊστάμενη αυτής, τοποθετήθηκε ως Διευθυντής ή Διοικητής, νεότερός τους ο οποίος προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι εν λόγω μεταθέσεις αποφασίζονται για Υπηρεσίες άλλης περιοχής μετάθεσης από αυτή που υπηρετεί ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής, κατά προτίμηση όμορης εντός της ίδιας Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης (ΓΕ.Π.Α.Δ.), σε Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης (ΓΕ.Π.Α.Δ.) ή σε άλλη αυτοτελή Υπηρεσία η οποία εδρεύει στην περιφέρειά της αλλά δεν υπάγεται σε αυτή. Για τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Α. και Γ.Α.Δ.Θ.), οι μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην περιφέρειά τους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκτακτη μετάθεση

Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτη μετάθεση σε περίπτωση που Αστυνομικός Υποδιευθυντής παρέμεινε στον ίδιο βαθμό

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Να έχει τοποθετηθεί ως Διευθυντής ή Διοικητής στην Υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ο οποίος υπέβαλλε αίτηση παραμονής στον ίδιο βαθμό, νεότερος του ο οποίος προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής να παρέμεινε στο βαθμό κατόπιν αίτησης που υποβλήθηκε κατεφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Προεδρικού Διατάγματος 24/1997.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 παράγραφος 1 περίπτωση κδ΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία έκτακτης μετάθεσης Αστυνομικών Υποδιευθυντών οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραμονής στον ίδιο βαθμό και στην Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά ή την προϊστάμενη αυτής, τοποθετήθηκε νεότερος τους Διευθυντής ή Διοικητής, ο οποίος προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης έκτακτης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου Αξιωματικού παραλαμβάνει την αίτηση έκτακτης μετάθεσης κατ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και τη διαβιβάζει στην προϊστάμενη Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Έκτακτη μετάθεση με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων εφόσον διαπιστωθεί ότι σε μια Υπηρεσία υπηρετεί Αστυνομικός Υποδιευθυντής ο οποίος υπέβαλλε αίτηση παραμονής στον ίδιο βαθμό και τοποθετήθηκε στην Υπηρεσία αυτή Διευθυντής ή Διοικητής, νεότερος του υπηρετούντος Αστυνομικού Υποδιευθυντή, που προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, δύναται να αποφασίσει την έκτακτη μετάθεση του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων αφού εξετάσει την υποβληθείσα αίτηση ή διαπιστώσει την αναγκαιότητα έκτακτης μετάθεσης Αστυνομικού Υποδιευθυντή κατεφαρμογή της εν λόγω διάταξης, αποφασίζει σχετικά.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί σχετική απόφαση, εκδίδεται διαταγή, η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 7 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου παραλαμβάνει την τυχόν υποβληθείσα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής έκτακτης μετάθεσης αίτηση ακύρωσης, τροποποίηση ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης (ενδικοφανής προσφυγή) και την υποβάλει στην προϊστάμενη Υπηρεσία. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης, παραλαμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την επανεξέταση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 9 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εξετάζει την υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή αίτηση θεραπείας καθώς και τους τυχόν πρόσθετα αναφερόμενους λόγους ή πρόσθετα δικαιολογητικά και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων, επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.