Έλεγχος Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) και Διαδικασία Επιμερισμού του

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηedb7b675-a971-4c7d-80bd-54981ab8d1bd 767597

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 έως 8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μετά από σχετικό αίτημα αποζημίωσης του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, των στοιχείων που υποβάλλονται από τον πάροχο για τον υπολογισμό του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ), καθώς και τον έλεγχο του εάν το κόστος αυτό συνιστά υπερβολική επιβάρυνση για τον πάροχο. Σε περίπτωση που το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας συνιστά υπερβολική επιβάρυνση, το κόστος επιμερίζεται σε όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις. Ο έλεγχος γίνεται από ανεξάρτητο ελεγκτή υπό την επίβλεψη της ΕΕΤΤ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται κυρίως από την ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και των υπολογισμών του κόστους.

Τελευταία ενημέρωση

24/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Επιστολή

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα αποζημίωσης για το Καθαρό Κόστος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

Σημειώσεις

Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της επιχείρησης, και συνοδεύεται απαραίτητα από μελέτη προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας. Η υποβολή του αιτήματος και της συνοδευτικής μελέτης γίνεται στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (confidential@eett.gr).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Δικαστική Προσφυγή


    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποζημίωση Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για το Καθαρό Κόστος Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) και Διαδικασία Επιμερισμού του

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιότητας Ο αιτών πρέπει να έχει ανακηρυχθεί από την ΕΕΤΤ ως πάροχος καθολικής υπηρεσίας για κάποια/κάποιες υπηρεσίες. Η ανακήρυξη γίνεται έπειτα από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό.

       Όχι Όχι

      • 1 Μελέτη προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Οικονομική μελέτη

       Μελέτη προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει τα έσοδα και τα κόστη του παρόχου για την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και άυλων οφελών του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (ενδυνάμωση παρουσίας, πανταχού παρουσία, κ.α.), καθώς και όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημα αποζημίωσης. Αρχεία μεγάλου όγκου υποβάλλονται σε κατάλληλο ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • Νόμος 113 περ. κδ΄ και 192-200 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Νόμος που ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972. Τα συγκεκριμένα άρθρα καθορίζουν τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ σχετικά με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 55-64 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Νόμος που περιγράφει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ. Τα συγκεκριμένα άρθρα ενσωματώνουν στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/22 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 «για τηn Καθολική Υπηρεσία και τα δικαιώματα χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Καθολικής Υπηρεσίας)», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Υπουργική Απόφαση 44035/1626 2007 1481 Β

       Περιγραφή Απόφαση με την οποία καθορίστηκε το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201481

      • Υπουργική Απόφαση 28120/974 2007 824 Β

       Περιγραφή Απόφαση με την οποία καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία για τον καθορισμό παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200824

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 31923/1135 2007 876 Β

       Περιγραφή Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας και αποζημίωσης του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200876

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 783/02 2016 3960 Β

       Περιγραφή Απόφαση με την οποία ορίστηκαν οι πάροχοι Καθολικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203960

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 556/36 2010 2676 Β

       Περιγραφή Απόφαση με την οποία καθορίστηκαν οι Γενικές Αρχές Κοστολόγησης και η Μεθοδολογία Υπολογισμού του Καθαρού Κόστους των επιμέρους στοιχείων της Καθολικής Υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202676

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1039/2 2022 4403 Β

       Περιγραφή Κανονισμός περί καθορισμού αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204403

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1073/5 2023 4369 Β

       Περιγραφή Κανονισμός κριτηρίων για την εκτίμηση αθέμιτης επιβάρυνσης στην παροχή υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230204369

      • 1 Παραλαβή αιτήματος αποζημίωσης και συνοδευτικής μελέτης προσδιορισμού ΚΚΚΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή των στοιχείων από το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και προώθησή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) της ΕΕΤΤ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και προώθηση των κοστολογικών στοιχείων στον Ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρχικός έλεγχος και προώθηση των στοιχείων για τον προσδιορισμό του ΚΚΚΥ στον Ελεγκτή της ΕΕΤΤ.

       Σημειώσεις Ο Ελέγκτης είναι ειδικευμένος ανεξάρτητος φορέας που επιλέγεται από την ΕΕΤΤ μετά από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό.

       Όχι Όχι


      • 3 Διεξαγωγή Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διεξαγωγή του ελέγχου από τον Ελεγκτή της ΕΕΤΤ. Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός του ελέγχου και ο έλεγχος κόστους κάθε στοιχείου της Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη μεθοδολογία που έχει καθοριστεί από την ΕΕΤΤ.

       Σημειώσεις Κατά τον έλεγχο μπορεί να ζητηθούν επιπλέον διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων ή και πρόσθετα στοιχεία. Επίσης, γίνεται έλεγχος υλοποίησης τυχόν συστάσεων προηγούμενου ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταγραφή και αποστολή ευρημάτων ελέγχου στον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταγραφή των ευρημάτων του ελέγχου σχετικά με την ορθότητα του προσδιορισμού του κόστους και αποστολή τους στον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας για τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Τελικός Υπολογισμός Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τελικός υπολογισμός του ΚΚΚΥ από τον Ελεγκτή υπό την επίβλεψη της ΕΕΤΤ, μετά την υλοποίηση των απαιτούμενων διορθώσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση Ολομέλειας για τον υπολογισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόφαση Ολομέλειας της ΕΕΤΤ για τα αποτελέσματα του ελέγχου και τελικού υπολογισμού του ΚΚΚΥ, και για το αν το κόστος αυτό συνιστά υπερβολική επιβάρυνση του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση Ολομέλειας για τον επιμερισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που από τον προσδιορισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας προκύψει ότι το κόστος αυτό συνιστά υπερβολική επιβάρυνση για τον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας, τότε εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών εκδίδεται νέα Απόφαση για τον επιμερισμό του κόστους στις υπόχρεες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση Απόφασης επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας στις υπόχρεες επιχειρήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση της Απόφασης επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας στις υπόχρεες επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να καταβάλουν τη συμμετοχή τους.

       Σημειώσεις Η καταβολή του ποσού γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της Απόφασης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.