Έλεγχος Νομιμότητας Κανονισμών Αθλητικών Φορέων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbcb34390-56db-44c6-af3b-bf8b0f4c5dd1 826264

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον προβλεπόμενο, από το άρθρο 27 του ν. 2725/1999, ως ισχύει, έλεγχο νομιμότητας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών και των τυχόν τροποποιήσεων τους. Οι Κανονισμοί ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών κάθε ομοσπονδίας και ρυθμίζουν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που η ομοσπονδία καλλιεργεί. Κάθε αθλητική ομοσπονδία, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4908/2022, που τροποποιεί το άρθρο 27 του ν. 2725/1999, οφείλει να καταρτίζει και να τηρεί κατ’ ελάχιστον επτά (7) κανονισμούς: αγώνων, εθνικών ομάδων, εγγραφών και μεταγραφών, πειθαρχικού, δεοντολογίας, αντιντόπινγκ και διαιτησίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπηρεσιακή μονάδα της οποίας αποτελεί η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, τηρείται Μητρώο Αθλητικών Φορέων (ΜΑΦ), στο οποίο οι Ομοσπονδίες υποχρεούνται να αναρτούν τους εγκεκριμένους, ως προς τον έλεγχο νομιμότητας, Κανονισμούς.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ

Τίτλος

Υποβολή Κανονισμού προκειμένου για τον έλεγχο νομιμότητας του άρ 27 του ν. 2725/1999, ως ισχύει.

Σημειώσεις

Η αίτηση (έντυπη ή μέσω e mail) θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο ή/και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και να συνοδεύεται από τον Κανονισμό σε μορφή word και pdf, καθώς και από το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης που ψήφισε τον Κανονισμό. Το απόσπασμα Πρακτικού θα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2725/1999 ως ισχύει, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του Κανονισμού στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς έλεγχο νομιμότητας, ο Κανονισμός θεωρείται ότι έχει εκδοθεί νόμιμα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος Νομιμότητας Κανονισμών Αθλητικών Ομοσπονδιών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ψήφιση του κανονισμού από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της αθλητικής ομοσπονδίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Κατά την κατάρτιση του Κανονισμού να έχει ληφθεί υπόψη ο αντίστοιχος Κανονισμός της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Κατά την κατάρτιση του Κανονισμού να έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόσπασμα Πρακτικού, νομίμως υπογεγραμμένο, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της αθλητικής ομοσπονδίας κατά την οποία ψηφίσθηκε ο Κανονισμός. Πρακτικό

       Απόσπασμα Πρακτικού, νομίμως υπογεγραμμένο, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της αθλητικής ομοσπονδίας κατά την οποία ψηφίσθηκε ο Κανονισμός.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Γνώμη της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών Γνωμοδότηση

       Γνώμη της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Η γνώμη της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών απαιτείται προκειμένου για κανονισμό διαιτησίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 5300

      • Νόμος 48 4908 2022 52 Α

       Περιγραφή Τροποποιήσεις στο άρθρο 27 του ν. 2725/1999 περί των Κανονισμών κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας, αναφορικά με τα είδη των Κανονισμών, το χρόνο υποβολής τους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) προς έλεγχο νομιμότητας, το εύρος χρόνου για τη ΓΓΑ προκειμένου για τον έλεγχο νομιμότητας των υποβληθέντων Κανονισμών και οι συνέπειες για τις Ομοσπονδίες σε περίπτωση μη υποβολής των Κανονισμών ή μη συμμορφώσεως με τις παρατηρήσεις/διορθώσεις επ΄αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100052

      • Νόμος έκτο 4639 2019 185 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 27 "Κανονισμοί" του ν. 2725/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100185

      • Νόμος 70 3057 2002 239 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 46 του ν. 2725/1999, με την παράγραφο 1 του οποίου ρυθμίζονται θέματα κανονισμού διαιτησίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100239

      • Νόμος 26, 27, 33,43-46, 123-128, 41-41Z 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Αποτελεί τον αθλητικό νόμο που με το άρθρο 27 αυτού προβλέπονται οι Κανονισμοί των ομοσπονδιών και τα ως άνω αναγραφόμενα άρθρα του, ως ισχύουν σήμερα, αποτελούν τη βάση όλων των Κανονισμών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/SearchNomoi

      • Νόμος Όλα 4791 2021 51 Α

       Περιγραφή Με τις τροποποιήσεις του ( ν. 4825/2021 και 4831/2021) ρυθμίζει θέματα αντιντόπινγκ. Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο παγκόσμιο κώδικα αντιντόπινγκ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/SearchNomoi

      • Νόμος 13-16 4809 2021 102 Α

       Περιγραφή Αφορά στον πειθαρχικό κανονισμό τροποποιώντας, με τα άρθρα 13-16, άρθρα του ν. 2725/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/SearchNomoi

      • Νόμος 5 5025 2023 42 Α

       Περιγραφή Τροποποιεί την παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 2725/1999 περί Επιτροπών Δεοντολογίας και περί Κωδίκων Δεοντολογίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/SearchNomoi

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά παραλαμβάνεται από το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Τμήμα Πρωτοκόλλου), πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανονισμών Αθλητικών Φορέων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια ελέγχου νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος νομιμότητας του υποβληθέντος Κανονισμού ήτοι εναρμόνισης με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, ως αυτός ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου υπουργικής απόφασης έγκρισης του κανονισμού και προώθησή του στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανονισμών Αθλητικών Φορέων Σχεδίου υπουργικής απόφασης έγκρισης νομιμότητας του Κανονισμού και προώθηση του Σχεδίου στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού προς υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη του Κανονισμού και επιστροφή του στην ομοσπονδία, προκειμένου για διόρθωση και επανυποβολή του.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο νομιμότητας διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις του κανονισμού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν με τη νομοθεσία για τον αθλητισμό, ο κανονισμός απορρίπτεται και αναπέμπεται στην οικεία ομοσπονδία προκειμένου να συμμορφωθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της και εν συνεχεία να επανυποβάλλει τον Κανονισμό εναρμονισμένο με τις διορθώσεις του αρμοδίου Τμήματος

       Σημειώσεις Εφόσον διορθωθεί από την Ομοσπονδία ο Κανονισμός υποβάλλεται εκ νέου και η διαδικασία ξεκινά από το βήμα 1.

       Ναι Ναι


      • 5 Έλεγχος νομιμότητας του κανονισμού από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού και προώθησή του στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος νομιμότητας του κανονισμού και προώθηση του Σχεδίου της υπουργικής απόφασης στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος νομιμότητας του κανονισμού από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος νομιμότητας του κανονισμού και προώθηση του σχεδίου της υπουργικής απόφασης στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος νομιμότητας του κανονισμού από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος νομιμότητας του κανονισμού και προώθηση του σχεδίου της υπουργικής απόφασης στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή υπουργικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή του σχεδίου της απόφασης και επιστροφή στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 9 Πρωτοκόλληση της απόφασης, ανάρτησής της στο Πρόγραμμα "Διαύγεια" και κοινοποίησή της στην ομοσπονδία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.