Έλεγχος Συμμόρφωσης Προϊόντος Μετρολογικού Ενδιαφέροντος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1a242965-f7e4-4f46-8849-b93e76c9bdeb 742608

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια ελέγχων, επιτόπιων ή διοικητικών, από κλιμάκια των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης ή μη των οργάνων μέτρησης και των προσυσκευασμένων προϊόντων με την κείμενη νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση επιτόπιου ελέγχου εκδίδεται η σχετική Εντολή Ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας ή από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας περιφερειακής ενότητας. Με την εν λόγω απόφαση ορίζεται το κλιμάκιο ελέγχου, ο τόπος ελέγχου και τα προϊόντα ελέγχου.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης οργάνων μέτρησης

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης προϊόντων μετρολογικού ενδιαφέροντος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • Υπουργική Απόφαση 7, 8, 9, 81, 82, 90, 91, 116, 117, 118 91354 2017 2983 Β

       Περιγραφή Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202983

       ΑΔΑ Ω5ΣΙ465ΧΙ8-ΑΙ4

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 109034 2018 4913 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204913

      • Νόμος 19 4177 2013 173 Α

       Περιγραφή Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100173

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΠΠ 1417 2016 1230 Β

       Περιγραφή Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/31/ΕΕ σχετικά με τα Μη αυτόματα όργανα ζύγισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201230

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΠΠ 1418 2016 1231 Β

       Περιγραφή Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ σχετικά με τα Όργανα Μέτρησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201231

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 1982 2 Α

       Περιγραφή Προσυσκευασμένα προϊόντα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100002

      • 1 Απόφαση ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση επιτόπιου ελέγχου εκδίδεται η σχετική Εντολή Ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας ή από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας περιφερειακής ενότητας. Με την εν λόγω απόφαση ορίζεται το κλιμάκιο ελέγχου, ο τόπος ελέγχου και τα προϊόντα ελέγχου. Στην περίπτωση διοικητικού ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος διενεργεί τον εν λόγω έλεγχο, κατόπιν προφορικής εντολής του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου σε βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας.

       Σημειώσεις Κατά τον επιτόπιο έλεγχο συμπληρώνονται τα σχετικά Φύλλα Ελέγχου από τους ελεγκτές και ζητούνται τα προβλεπόμενα από την κείμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία έγγραφα/παραστατικά/πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Κατά το διοικητικό έλεγχο, ζητούνται εγγράφως από τον οικονομικό φορέα τα προβλεπόμενα από την κείμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία έγγραφα/παραστατικά/πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τεκμηρίωσης συμμόρφωσης του υπό έρευνα βιομηχανικού προϊόντος και ελέγχεται επιπλέον η πληρότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση στοιχείων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αξιολόγηση των στοιχείων του ελέγχου βάσει των Φύλλων Ελέγχου που συμπληρώθηκαν κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου και των προσκομισθέντων εγγράφων/δικαιολογητικών και πιστοποιητικών κατά τον επιτόπιο ή διοικητικό έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 4 Μη διαπίστωση παραβάσεων - ολοκλήρωση του ελέγχου


       Περιγραφή Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων του επιτόπιου ή του διοικητικού ελέγχου η διαδικασία ολοκληρώνεται αν δεν βρεθούν ελλείψεις ή παραβάσεις στην κείμενη νομοθεσία.

       Ναι Ναι


      • 5 Κλήση σε ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης ή έλλειψης στοιχείων, καλείται ο ελεγχόμενος οικονομικός φορέας, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να εκθέσει τις απόψεις του επί των ευρημάτων του ελέγχου ή/και να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 6 Επιβολή κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων της κείμενης τεχνικής νομοθεσίας, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα αντίστοιχη οικονομική ή/και διοικητική κύρωση.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.