Έλεγχος για την Εποπτεία της Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων που υπάγονται στη Γενική Ασφάλεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση65523507-ebba-4fdf-ae6b-d82bd6b92d01 689761

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΑΠΗ, Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων για την εποπτεία της αγοράς για τα βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία υπάγονται στην Οδηγία για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων και στην κείμενη εθνική νομοθεσία.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Ο έλεγχος μπορεί να είναι επιτόπιος ή διοικητικός και διενεργείται από την οικεία περιφερειακή ενότητα και την αρμόδια αυτής Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας ή τη Διεύθυνση Ανάπτυξης.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή, η οποία προβλέπεται στην κείμενη εθνική ειδική νομοθεσία που διέπει το κάθε βιομηχανικό προϊόν.Άλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Στις περιπτώσεις που δεν επιβάλλονται κυρώσεις, ο φάκελος του διενεργούμενου αυτεπάγγελτου ελέγχου αρχειοθετείται.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Διενέργεια Ελέγχων για την Εποπτεία της Αγοράς για τα Βιομηχανικά Προϊόντα που Υπάγονται στη Γενική Ασφάλεια


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Τρόπος υποβολής

        Τηλεφωνική επικοινωνία

        Τύπος

        Αμφιστρεφής


       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ζ3-2810 2004

        Περιγραφή Γενική ασφάλεια των προϊόντων - Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGQ kZuUB4NxXdtvSoClrL8aNhcfNN6bEUliYHTRwL0-OJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtao5PzS l-gxDm-80SQfGJA8vn7Bf8d-63yGPwOaE2RL

       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 17719/ΔΠΠ 519 2016

        Περιγραφή Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 73/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/73/ΕΚ και 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονισμών

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8qP2eCcygMpN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucT-zwyrSXzWC WNJ8NJRx1-teKE3WHnkrdIuIT0cFxy

       • Ευρωπαϊκή Οδηγία 23 και 24 4419 2016 174 Α

        Περιγραφή Κατασκευή παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων (Αρχή εποπτείας για τη συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100174

       • Ευρωπαϊκή Οδηγία 7 και 13α 2251 1994 191 Α

        Περιγραφή Προστασία των Καταναλωτών (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100191

       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 3193 1989

        Περιγραφή Προϊόντα που δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ή ασφάλεια των καταναλωτών (οδηγία 87/357/ΕΟΚ)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL84QW2A 7qPMF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTEAvoVbzI4Ohgq3kbV5i1sv1hHBHVk27VdcL8ZSXRpy

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός Φ1-806 1998
       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ζ3-4106 2006

        Περιγραφή Απαγόρευση εισαγωγής και διάθεσης στην αγορά αναπτήρων μη ασφαλών για τα παιδιά και αναπτήρων φαντεζί (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8xsqFXEcDVXt zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtTKerv8fCw19St9AvvWQkKLJL0o3vu6MVuwCwytJlKMC

       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ζ3-654 2006

        Περιγραφή Απαγόρευση διάθεσης στην ελληνική αγορά κρανών και προστατευτικών όρασης για οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων που δεν είναι σύμφωνα με τον κανονισμό R22 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως ισχύει

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8aRmGcrk2DyZp6k5uE6xNduJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtZ6tdCviimC4MqW26IidmeE3TId9925KY111ClS8-K9a

       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ζ3-818 2009

        Περιγραφή Κατάλογος ΕΛΟΤ - ΕΝ προτύπων - Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8ndsiOD8jfQsliYHTRwL0-OJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtT5ReoAr4YKixaJaXEgKbQkRr2ORUql8S890jJ1ZCllE

       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ζ3-5430 2009

        Περιγραφή Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας - Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα - Επιτροπή Επίπλου (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8QMn5WI72GQR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS2Nw5Wzi BfhQMDajvL6fegl BGuIYm6v4kH4LeiixH

       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 3, 4, 5 και 7 90364 2002

        Περιγραφή Πρόγραμμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές αναφορικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 των προς εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) (Συναρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudJhb5prRiSB5Qdhmyj2iLE-hjQaFPDUKJ0aWuF yOet

       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 113278 2020

        Περιγραφή Προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές και διατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rZ7I2dkGwTC4ndCieBbLVuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtWQGP42EE5BKharRyXF6jGPHQMM3ehrKoE52c-Qa52J-

       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 91808 2020

        Περιγραφή Καθορισμός βασικών απαιτήσεων για προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JGoXPEVBWHnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtbtD2oyk05zC33NhQKz3Ymj1Br6qBmiQx5E0IAeDOT4b

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 53 έως 59, 61 έως 64 και παραρτήματα Ι έως ΙΙΙ 91354 2017

        Περιγραφή Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8z3KynwC3ixG4ndCieBbLVuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtWXENKQtdArYSEdt2rFDNCcZF3-BbfxBbsmEe5PLljwi

       • 1 Έκδοση απόφασης ελέγχου από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας περιφερειακής ενότητας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Στην περίπτωση επιτόπιου ελέγχου εκδίδεται η σχετική Εντολή Ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας ή από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας περιφερειακής ενότητας. Με την εν λόγω απόφαση ορίζεται το κλιμάκιο ελέγχου, ο τόπος ελέγχου και τα προϊόντα ελέγχου. Στην περίπτωση διοικητικού ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος διενεργεί τον εν λόγω έλεγχο, κατόπιν προφορικής εντολής του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης.

        Όχι Όχι


       • 2 Διενέργεια ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Διενέργεια επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου σε βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας.

        Σημειώσεις Κατά τον επιτόπιο έλεγχο συμπληρώνονται τα σχετικά Φύλλα Ελέγχου από τους ελεγκτές και ζητούνται τα προβλεπόμενα από την κείμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία έγγραφα/παραστατικά/πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Κατά το διοικητικό έλεγχο, ζητούνται εγγράφως από τον οικονομικό φορέα τα προβλεπόμενα από την κείμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία έγγραφα/παραστατικά/πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τεκμηρίωσης συμμόρφωσης του υπό έρευνα βιομηχανικού προϊόντος και ελέγχεται επιπλέον η πληρότητά τους.

        Όχι Όχι


       • 3 Αξιολόγηση στοιχείων ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αξιολόγηση των στοιχείων του ελέγχου βάσει των Φύλλων Ελέγχου που συμπληρώθηκαν κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου και των προσκομισθέντων εγγράφων/δικαιολογητικών και πιστοποιητικών κατά τον επιτόπιο ή διοικητικό έλεγχο.

        Όχι Όχι


       • 4 Διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στην περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω έλεγχος του ελεγχόμενου προϊόντος, αποστέλλονται δείγματα αυτού σε εργαστήρια για διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών

        Όχι Όχι


       • 5 Κλήση σε ακρόαση σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης ή έλλειψης στοιχείων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης ή έλλειψης στοιχείων, καλείται ο ελεγχόμενος οικονομικός φορέας, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να εκθέσει τις απόψεις του επί των ευρημάτων του ελέγχου ή/και να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία.

        Όχι Όχι


       • 6 Επιβολή κυρώσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων της κείμενης τεχνικής νομοθεσίας, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα αντίστοιχη οικονομική ή/και διοικητική κύρωση.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.