Έλεγχος δηλώσεων καταχώρησης ηλεκτρολογικού υλικού (ρευματοδοτών – ρευματοληπτών) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΗΜΡΡ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση066ff5ff-cbf0-48fe-9fd6-2887829742d9 492667

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο δηλώσεων καταχώρησης ηλεκτρολογικού υλικού (ρευματοδοτών – ρευματοληπτών) έτσι όπως έχει οριστεί στις διατάξεις της 82373/2020 υ.α. «Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης» (Β΄ 3245), της οποίας αντικείμενο είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων διάθεσης και διαθεσιμότητας στην ελληνική αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17.5.2016 υπουργικής απόφασης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Από 1.1.2021 είναι ενεργοποιημένη η διαδικασία αυτόματης ψηφιακής χορήγησης στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές/εισαγωγείς/διανομείς) του μοναδικού αριθμού καταχώρησης ρευματοδοτών – ρευματοληπτών ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζες) και η δυνατότητα επαλήθευσης και ελέγχου της συμμόρφωσης του συγκεκριμένου ηλεκτρολογικού υλικού, από τους ίδιους τους καταναλωτές/χρήστες. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρευματοδοτών-Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ) είναι προσβάσιμο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης https://esocketsregistry.ggb.gr.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Η ιεραρχική προσφυγή ασκείται κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων σε συνέχεια του ελέγχου που ασκήθηκε ενώπιον του ιεραρχικά προϊσταμένου οργάνου, του οργάνου επιβολής της κύρωσης, ήτοι τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Βιομηχανίας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος Δήλωσης Καταχώρησης στο ΗΜΡΡ

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος Δηλώσεων Καταχώρησης Ρευματοδοτών & Ρευματοληπτών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΗΜΡΡ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρευματοδοτών – Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ)-ΦΕΚ 3656 / Β/ 17.10.2017

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • Υπουργική Απόφαση 3 82373/2020 2020 3245 Β

       Περιγραφή Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203245

       ΑΔΑ 6Μ2046ΜΤΛΡ-ΒΟΦ

      • Υπουργική Απόφαση 110285/ΔΤΒΝ 1851/Τμ. A/Φ.15/2017 2017 3656 Β

       Περιγραφή Δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας - Μητρώου Ρευματοδοτών - Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203656

      • Υπουργική Απόφαση 34744/2022 2022 1695 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 82373/3.8.2020 υπουργικής απόφασης «Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης» (Β΄ 3245).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201695

       ΑΔΑ 9Β9946ΜΤΛΡ-ΣΨΚ

      • Νόμος 21-28 4801 2021 83 Α

       Περιγραφή Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ- ΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • 1 Δειγματοληπτικός έλεγχος στο ΗΜΡΡ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου σε ηλεκτρολογικό υλικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. 82373/2020 υ.α. «Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης» (ΦΕΚ Β΄ 3245), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΗΜΡΡ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος καταχωρημένων στοιχείων - δικαιολογητικών από τον Οικονομικό Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών που έχουν επισυναφθεί στην εξεταζόμενη Δήλωση Καταχώρησης, έχοντας ήδη παραλάβει δείγμα του προϊόντος που αφορά στην εν λόγω Δήλωση.

       Όχι Όχι


      • 3 Τελική έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Έξοδος από το Μητρώο ΗΜΡΡ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 5 Αποστολή εγγράφου σύστασης για διορθωτικές ενέργειες ή κλήσης σε ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν τυπικές μη συμμορφώσεις, η υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη και αποστολή στον οικονομικό φορέα εγγράφου "Σύσταση για διορθωτικές ενέργειες κατά το άρθρο 23 του ν.4801/2021 σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά του προϊόντος".

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις π.χ. στις σημάνσεις επί του προϊόντος, υποχρεωτικού Πιστοποιητικού ποιότητας από φορέα, η υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη και αποστολή στον οικονομικό φορέα εγγράφου "ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 19 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει".

       Ναι Όχι


      • 6 Προσκόμιση των πρόσθετων δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Τροποποίηση στοιχείων της εξεταζόμενης Δήλωσης Καταχώρησης- Τελική Έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος προσκομιζόμενων στοιχείων του Οικονομικού Φορέα και εφόσον αυτά είναι τα απαιτούμενα /ζητούμενα, αν απαιτείται γίνεται Τροποποίηση στοιχείων της εξεταζόμενης Δήλωσης Καταχώρησης, και τελικά εγκρίνεται η εξεταζόμενη Δήλωση Καταχώρησης.

       Ναι Ναι


      • 8 Μη προσκόμιση των πρόσθετων δικαιολογητικών - Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 9 Επιβολή Κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία προβαίνει σε Απόφαση επιβολής κυρώσεων του ν.48018/2021 προς τον οικονομικό φορέα, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει στοιχεία που είχαν ζητηθεί.

       Ναι Όχι


      • 10 Μη υποβολή προσφυγής - Αποστολή Βεβαιωτικών Καταλόγων σε ΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται προσφυγή για την επιβαλλόμενη απόφαση κυρώσεων, αποστέλλονται χρηματικοί κατάλογοι επιβολής διοικητικού προστίμου στην αρμόδια ΔΟΥ του οικονομικού φορέα, προκειμένου για τη βεβαίωση και είσπραξή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83).

       Ναι Ναι


      • 11 Αποδοχή της Προσφυγής του οικονομικού φορέα και ανάκληση της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία, μετά από εξέταση των στοιχείων, προβαίνει σε απόφαση αποδοχής της προσφυγής που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων και προβαίνει σε ανάκληση αυτής.

       Ναι Ναι


      • 12 Απόρριψη της προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία προβαίνει σε απόφαση απόρριψης της προσφυγής που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων, μετά από εξέταση των στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 13 Αποστολή των Βεβαιωτικών Καταστάσεων σε ΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλονται χρηματικοί κατάλογοι επιβολής διοικητικού προστίμου στην αρμόδια ΔΟΥ του οικονομικού φορέα, προκειμένου για τη βεβαίωση και είσπραξή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83).

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.