Έλεγχος επισήμανσης-παρουσίασης-διαφήμισης τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση65b90b44-51d0-4678-91a7-cba8a2d31f28 659445

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου σε επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων ή Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα (ΥΑΕΤ) με στόχο την επαλήθευση της συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις επισήμανσης των τροφίμων ή των ΥΑΕΤ προς την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, αυτεπάγγελτα, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της υπηρεσίας (τακτικός έλεγχος) ή κατά την διαχείριση έκτακτων περιστατικών (έκτακτος έλεγχος) ή προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση σε συστάσεις που έχουν ζητηθεί σε προηγούμενο έλεγχο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (επανέλεγχος).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

24/11/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

ΑΦΜ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος Επισήμανσης-Παρουσίασης-Διαφήμισης Τροφίμων (Τακτικός ή Αυτεπάγγελτος ή μετά από Καταγγελία)

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος επισήμανσης-παρουσίασης-διαφήμισης τροφίμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • Νόμος 2741 1999 199 Α

       Περιγραφή Γίνεται η Σύσταση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και καθορίζεται η αποστολή του και οι αρμοδιότητες του. Προσδιορίζονται τα όργανα διοίκησης καθώς και τα γνωμοδοτικά του όργανα. Καθορίζονται η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του και του δίνεται η εξουσία της διεξαγωγής των ελέγχων και της επιβολής κυρώσεων στην βάση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100199

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178 2002

       Περιγραφή Καθορισμός γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1682588307978&uri=CELEX%3A32002R0178

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1187 Β

       Περιγραφή Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004. Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιοτήτων και εξουσιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο και εισάγονται προβλέψεις για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων, την μεθοδολογία τους, την χρηματοδότηση τους, την δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και την διαχείριση κρίσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1169 2011

       Περιγραφή Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32011R1169

      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Kανονισμός για τους επίσημους ελέγχους.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625&qid=1682589216352

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 2018 134 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων: Περιγράφονται τα όργανα διοίκησης, καθώς και η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100134

      • 1 Έναυσμα για Έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έναυσμα για Έλεγχο (καταγγελία, ερώτημα, διαφήμιση, κλπ.) και Προγραμματισμός Κλαδικών Ελέγχων.

       Σημειώσεις Κλαδικός Έλεγχος νοείται ο έλεγχος της επισήμανσης στο ίδιο τρόφιμο σε πολλές επιχειρήσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση για Διενέργεια Ελέγχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόφαση για Διενέργεια Ελέγχου.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα Eνωσιακή και Εθνική Νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύσταση Κλιμακίου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύσταση Κλιμακίου Ελέγχου (αποτελούμενο από 2 ελεγκτές). Οι εντολές εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΕΤ και συνοδεύονται από άλλα διοικητικά έγγραφα που αφορούν στην κίνηση των οχημάτων. Καθορίζουν τους Υπεύθυνους της Εντολής, τους Ελεγκτές, καθώς και τους Συνδεδεμένους Ελέγχους εφόσον υπάρχουν.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια Ελέγχου, Συλλογή Πληροφοριών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια Ελέγχου, Συλλογή Πληροφοριών. Στο στάδιο αυτό αποφασίζεται αν θα γίνει επιτόπιος έλεγχος. Δείγματα ελέγχου για την επισήμανση μπορεί να ελεγχθούν στις εγκαταστάσεις του ΕΦΕΤ. Σε ειδικές περιπτώσεις δείγμα μπορεί να θεωρηθεί μια απλή φωτογραφία ή ένα διαφημιστικό σποτ. Το κλιμάκιο ελέγχου επιδεικνύει την υπηρεσιακή ταυτότητα και την εντολή ελέγχου. Ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται έναντι της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των τροφίμων, ποτών και ΥΑΕΤ. Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου εφαρμόζονται οι γενικές αρχές που απορρέουν από καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (Ανεξαρτησία, Αντικειμενικότητα, Εχεμύθεια, Αμεροληψία). Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου γίνεται χρήση εγκεκριμένων εντύπων ελέγχου (εγχειρίδια, οδηγοί επιθεώρησης, εγκύκλιοι).

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχων. Η έκθεση ελέγχου συντάσσεται, σύμφωνα με τον Ν. 2741/99, άρθρο 5, παρ 3, και καταγράφονται ο σκοπός του ελέγχου, το νομικό πλαίσιο, οι μέθοδοι, τα ευρήματα, η μη τήρηση της νομοθεσίας, τα προτεινόμενα μέτρα, η προθεσμία ανταπόκρισης της επιχείρησης (Ν. 4235/14, ΚΥΑ 15523/2006, άρ.16, παρ.4 και ΥΑ 12932/2006, άρ.23, παρ.4). Παράγεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΤ και διαβιβάζεται στην επιχείρηση και σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση Έκθεσης στον Διοικούμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση Έκθεσης στον Διοικούμενο. Η έκθεση ελέγχου ή απόσπασμα αυτής, κατά περίπτωση, διαβιβάζεται και σε όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον Καν. (ΕΕ) 2016/679 (περί προσωπικών δεδομένων).

       Όχι Όχι


      • 7 Βεβαίωση παράβασης νομοθεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Βεβαίωση παράβασης νομοθεσίας ή μη. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, η υπόθεση αρχειοθετείται

       Όχι Όχι


      • 8 Εισήγηση για Επιβολή Κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου. Σε καθορισμένες κατηγορίες μη συμμόρφωσης προς την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, παράλληλα με την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης, μπορεί να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Από τις κατηγορίες εξαρτάται και το εύρος του προστίμου. (Νόμος 4232, Άρθρο 23).

       Σημειώσεις Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Όταν η επιχείρηση στα πλαίσια του αυτοελέγχου διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, δηλώσει αυτοβούλως στην αρμόδια αρχή και λάβει άμεσα τα δέοντα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για τον περιορισμό του κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει εγκαταλείψει την εγκατάσταση ή δεν έχει καταναλωθεί. β) Όταν μη ασφαλή τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ αποσύρονται ή/και κατάσχονται βάσει του συστήματος RASFF, εφόσον αυτά έχουν παραχθεί εκτός της Χώρας και μόνο στις περιπτώσεις που αποδειχθεί άγνοια ή απουσία δόλου από τον υπεύθυνο της επιχείρησης που προορίζεται το φορτίο γ) Όταν τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ διατέθηκαν ή διακινήθηκαν και το επίπεδο των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε την τεκμηρίωση βλάβης για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Ωστόσο, λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης για την αποτροπή του κινδύνου, όταν αυτός διαπιστωθεί.

       Ναι Ναι


      • 9 Αξιολόγηση Αναγκαιότητας Επανελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αξιολόγηση Αναγκαιότητας Επανελέγχου. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί ανάγκη για επανέλεγχο, η υπόθεση αρχειοθετείται. Διαφορετικά η διαδικασία εκκινεί από το Βήμα 1.

       Ναι Ναι


      • 10 Ενημέρωση κεντρικής υπηρεσίας για RASFF/ AAC / FF

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ενημέρωση κεντρικής υπηρεσίας για RASFF/ AAC / FF

       Σημειώσεις RASFF: Rapid Alert System for Food and Feed, Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Τροφίμων. Το δίκτυο για την κοινοποίηση κινδύνων που απειλούν την ανθρώπινη υγεία και προέρχονται από τρόφιμα ή ζωοτροφές ή υλικά σε επαφή με τρόφιμα και σοβαρών κινδύνων που απειλούν την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον. Δίκτυο AAC: Το δίκτυο που αποτελείται από την Επιτροπή και τους οργανισμούς σύνδεσης που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2017/625, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Δίκτυο FF: Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Απάτης το οποίο αποτελείται από την Επιτροπή, την Europol και τους οργανισμούς σύνδεσης που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2017/625 με συγκεκριμένο σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με κοινοποιήσεις περί απάτης.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.