Έλεγχος μετρητή ΔΕΔΔΗΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση84c37172-b835-4e02-adba-d448559c58ed 843717

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Από 29,35 έως 61,63 €

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για έλεγχο του μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια εκ μέρους του καταναλωτή για μη ορθή μέτρηση της κατανάλωσης. Η αίτηση υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ή ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/ Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να εισέλθει είτε με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, είτε ως απλός επισκέπτης. Κατόπιν έγγραφου αιτήματος του καταναλωτή (ή του αρµόδιου προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) για έλεγχο του µετρητή σχετικά µε την αξιοπιστία καταγραφής της κατανάλωσης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. θα ανταποκριθεί εντός 20 εργάσιµων ηµερών.

Βασικές πληροφορίες

Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο μετρητής δε λειτουργούσε σωστά, θα γίνει διόρθωση του λογαριασμού του αιτούντα καταναλωτή και αντικατάσταση του μετρητή χωρίς καμία χρέωσή του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έλεγχος μετρητή - ΔΕΔΔΗΕ

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται με τους εξής τρόπους:
 • Στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα,
 • Τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα: 800 400 4000, 11500, 2111900500
 • Σε οποιοδήποτε ΚΕΠ
 • Ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της ΔΕΔΔΗΕ -->https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Καταβολή ποσού

    Ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ως ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου και στα πλαίσια της παροχής ποιοτικής εξυπηρέτησης, έχει ήδη καταρτίσει Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3429/2005), ως είναι δηµοσιευµένος στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή, στον οποίο έχει µέχρι σήµερα συµπεριλάβει έντεκα (11) βασικές - διακριτές – υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων έχει αναλάβει συγκεκριµένες χρονικές δεσµεύσεις και σε περίπτωση µη τήρησης των ορίων εξυπηρέτησης που τίθενται σε οποιαδήποτε εξ αυτών, υποχρεούται να καταβάλει στο θιγόµενο Πελάτη - Καταναλωτή, ως ρήτρα, το συµβολικό ποσό των ευρώ δεκαπέντε (€15,00), κατόπιν συγκεκριµένης διαδικασίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος μετρητή κατανάλωσης ρεύματος (ΔΕΔΔΗΕ)

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος μετρητή - ΔΕΔΔΗΕ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Η αίτηση για έλεγχο παροχής ρεύματος υποβάλλεται μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να διαθέτει ο χρήστης προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Στη περίπτωση που δεν διαπιστωθεί πρόβλημα στη λειτουργία του μετρητή, ο αιτών επιβαρύνεται με το κόστος του ελέγχου, το οποίο ανέρχεται σε:
       • - 29,35 € για μετρητή μονοφασικής παροχής
       • - 38,15 € για μετρητή τριφασικής παροχής
       • - 61,63 € για μετρητή τριφασικής παροχής μέσω Μ/Σ εντάσεως ή παροχής Μέσης Τάσης
       Τα πιο πάνω ποσά επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.
       29.35 € - 61.63 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο στην περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί μέσω ΚΕΠ Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο στην περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί μέσω ΚΕΠ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 4001 2011 179 Α

       Περιγραφή Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100179

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 404 2015 2773 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012) και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 104/ 31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202773

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 165 2014

       Περιγραφή Έγκριση του Προγράµµατος «Εγγυηµένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυµης Εταιρείας (∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. ), κατόπιν της υπ’ αριθ. 665/30.12.2013 Απόφασης της ΡΑΕ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%975%CE%99%CE%94%CE%9E-%CE%91%CE%9E7

       ΑΔΑ ΒΙΗ5ΙΔΞ-ΑΞ7

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 83 2014

       Περιγραφή Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆∆ΗΕ)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%A3%CE%99%CE%94%CE%9E-3%CE%A11

       ΑΔΑ ΒΙΚΣΙΔΞ-3Ρ1

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 404 2015 2773 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013), μετονομασία του σε «ΕγχειρίδιοΔιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202773

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 182 2013 1463 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚΒ΄82/2006) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201463

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/E/2242 2006 135 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200135

      • Νόμος 7, §3 3429 2005 314 Α

       Περιγραφή Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100314

      • 1 Υποβολή αίτησης για έλεγχο παροχής ρεύματος


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα για έλεγχο παροχής ψηφιακά ή στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και μέσω ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης: Είσοδος στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή --->URL εφαρμογής: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/

       Ναι Όχι


      • 3 Επιλογή κατηγορίας αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιλογή κατηγορίας αιτήματος "Έλεγχος Μετρητή" από την κυλιόμενη λίστα.

       Ναι Όχι


      • 4 Επισύναψη παραστατικών/αποδεικτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επισυνάπτονται στο σχετικό πεδίο τυχόν παραστατικά ή αποδεικτικά για τη δυσλειτουργία του μετρητή.

       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώριση του αριθμού παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει στο αντίστοιχο πεδίο, τον αριθμό παροχής ρεύματος.

       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση αριθμού τηλεφώνου - παραλαβή OTP

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου και στη συνέχεια παραλαμβάνει 6ψήφιο κωδικό για την επιβεβαίωσή του

       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την επιβεβαίωση του αριθμού τηλεφώνου του, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αίτημα οριστικά

       Ναι Όχι


      • 8 Υποβολή αίτησης μέσω ΚΕΠ: Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 9 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ ελέγχει την πληρότητα των προϋποθέσεων και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 10 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη, πρωτοκολλεί το αίτημα και παραδίδει στον πολίτη τη βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αποστολή του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά (e-mail), είτε με ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 12 Υποβολή της αίτησης στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σημείο εξυπηρέτησης: Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

       Ναι Όχι


      • 13 Παραλαβή και έλεγχος του αιτήματος από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 14 Οδηγίες προς τον καταναλωτή για διενέργεια δικού του ελέγχου


       Περιγραφή Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έλεγχος από τον καταναλωτή, κλείνοντας το γενικό διακόπτη στον πίνακά του (εσωτερική εγκατάσταση) και κατόπιν ελέγχοντας αν ο δίσκος του μετρητή περιστρέφεται (καταγράφει ενέργεια). Στην περίπτωση που ο δίσκος περιστρέφεται, αυτό σημαίνει ότι πιθανόν υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος περίπτωση η οποία απαιτεί άμεσο έλεγχο της εσωτερική ηλεκτρικής εγκατάστασης από ηλεκτρολόγο.

       Όχι Όχι


      • 15 Αποστολή τεχνικού συνεργείου για τον έλεγχο του μετρητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει επίσκεψη του συνεργείου του τοπικού πρακτορείου για τον έλεγχο του μετρητή εντός 20 ημερών.

       Όχι Όχι


      • 16 Διάγνωση προβλήματος στην καταμέτρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο έλεγχος δείξει ότι ο μετρητής δε λειτουργούσε σωστά, θα γίνει διόρθωση του λογαριασμού του αιτούντος και αντικατάσταση του μετρητή χωρίς καμία χρέωσή του.

       Ναι Ναι


      • 17 Δεν διαπιστώνεται πρόβλημα με τη λειτουργία του μετρητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν διαπιστωθεί πρόβλημα με τη λειτουργία του μετρητή, ο αιτών τον έλεγχο επιβαρύνεται με το κόστος του ελέγχου, το οποίο ανέρχεται σε: -29,35 € για μετρητή μονοφασικής παροχής - 38,15 € για μετρητή τριφασικής παροχής - 61,63 € για μετρητή τριφασικής παροχής μέσω Μ/Σ εντάσεως ή παροχής Μέσης Τάσης Τα πιο πάνω ποσά επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.

       Ναι Όχι


      • 18 Επιβάρυνση του καταναλωτή με το κόστος του ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί πρόβλημα κατά τον έλεγχο της παροχής, ο καταναλωτής επιβαρεύνεται με το αντίστοιχο ανά περίπτωση κόστος.

       Σημειώσεις

       • - 29,35 € για μετρητή μονοφασικής παροχής
       • - 38,15 € για μετρητή τριφασικής παροχής
       • - 61,63 € για μετρητή τριφασικής παροχής μέσω Μ/Σ εντάσεως ή παροχής.

       Ναι Ναι


      • 19 Αντικατάσταση του μετρητή χωρίς χρέωση από τον καταναλωτή και διόρθωση του λογαριαμού ρεύματος


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο έλεγχος δείξει ότι ο μετρητής δε λειτουργούσε σωστά, θα γίνει διόρθωση του λογαριασμού ρεύματος και αντικατάσταση του μετρητή χωρίς καμία χρέωσή του καταναλωτή.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.