Έλεγχος στις μεγάλες επιχειρήσεις για την τήρηση της υποχρέωσης ενεργειακού ελέγχου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηacd1fd0e-db09-49ab-9df6-48ba7a0aca80 194996

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο για την τήρηση της υποχρέωσης των μη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), δηλαδή στις μεγάλες επιχειρήσεις να υπόκεινται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο, ανά τετραετία. Επισημαίνεται ότι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 50001, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις υποβολής σε ενεργειακό έλεγχο, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο, βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με την υπ αριθ. οικ.175275/22.5.2018 Υπουργική Απόφαση (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τις Υπόχρεες Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης από διαπιστευμένο ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, κατ΄ ελάχιστο τα εξής στοιχεία:

α) το πιστοποιητικό του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ,

β) την έκθεση του ενεργειακού ελέγχου που περιλαμβάνεται στο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, με την οποία τεκμηριώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα VI του ν. 4342/2015, και

γ) τις πληροφορίες των πεδίων ζ-ιδ της παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης.

Για την επιβολή των κυρώσεων (παρ. 5, άρθρο 14, ν. 4342/2015) λαμβάνονται υπόψη ιδίως το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, ο βαθμός υπαιτιότητας και η υποτροπή του παραβάτη, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος των μη ΜΜΕ για τη διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Υπόχρεες επιχειρήσεις στον ενεργειακό έλεγχο είναι οι μη ΜΜΕ που κρίνονται σε ετήσια βάση. Για την απόκτηση ή απώλεια της ιδιότητας απαιτείται η εκπλήρωση των σχετικών κριτηρίων (δηλαδή του αριθμού εργαζόμενων ή των οικονομικών στοιχείων) για δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου είναι αυτές που: α) Απασχολούν από 250 εργαζόμενους και άνω, ή β) Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατομμύρια ευρώ. Εξαιρούνται οι μη ΜΜΕ οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 50001, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του ν. 4342/2015.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 9,14,17 4843 2021 193 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100193

      • Νόμος 10,14,17 4342 2015 143 Α

       Περιγραφή Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100143

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/49646/560 2019 2429 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της οικ. 175275/22.05.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202429

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326 2018 6136 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206136

      • Υπουργική Απόφαση οικ. 175275 2018 1927 Β

       Περιγραφή Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201927

      • 1 Έλεγχος της μη ΜΜΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της μη ΜΜΕ ως προς τη συμμόρφωσή της για την υποχρέωση υποβολής της σε Ενεργειακό Έλεγχο, σύμφωνα με την παρ. 10 και 11 του άρθρου 10 και την παρ. 2 του άρθρου 14, του ν. 4342/2015, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται Έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται οι διαπιστώσεις των Επιθεωρητών Ενέργειας σχετικά με την υποχρέωση της μη ΜΜΕ σε ενεργειακό έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση Έκθεσης Ελέγχου - Κλήση σε Ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το διαβιβαστικό η έκθεση ελέγχου αποστέλλεται στον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και δίνεται προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ο ελεγχόμενος οφείλει να μελετήσει προσεκτικά την έκθεση και τις διαπιστωμένες παραβάσεις, για τις οποίες πρέπει να αποστείλει εγγράφως απολογητικό υπόμνημα. Παράλληλα ο ελεγχόμενος θα πρέπει να αποστείλει και κάθε αποδεικτικό στοιχείο, προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία στοιχείων Απολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού η υπηρεσία λάβει το απολογητικό υπόμνημα του ελεγχόμενου, επεξεργάζεται εκ νέου το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Μη Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Μετά από τον έλεγχο των στοιχείων που έχει καταθέσει ο ελεγχόμενος, εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται παράβαση συντάσσεται Πράξη Βεβαίωσης Μη Παράβασης και ολοκληρώνεται η ελεγκτική διαδικασία.

       Σημειώσεις Η Πράξη Βεβαίωσης Μη Παράβασης αποστέλλεται στον ελεγχόμενο, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Ναι


      • 6 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Μετά από τον έλεγχο των στοιχείων που έχει καταθέσει ο ελεγχόμενος, εφόσον διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση: α) της παρ. 10 του άρθρου 10 δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της όπως αυτές ορίζονται στην ίδια παράγραφο και β) της παρ. 11 του άρθρου 10 δεν πληρεί τον σχετικό όρο και δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 17, συντάσσεται αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

       Σημειώσεις Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αποστέλλεται στον ελεγχόμενο, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη Εισήγησης Επιβολής Κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Βάσει της βεβαιωμένης παραβάσης, συντάσσεται από το αρμόδιο Τμήμα Ενέργειας Επιθεώρησης των δύο Σωμάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος Εισήγηση Επιβολής Κυρώσεων (προστίμου), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14, του ν. 4342/2015.

       Σημειώσεις Για την επιβολή των κυρώσεων (παρ. 5, άρθρο 14, ν. 4342/2015) λαμβάνονται υπόψη ιδίως το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, ο βαθμός υπαιτιότητας και η υποτροπή του παραβάτη, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Απόφασης επιβολής κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Σύμφωνα με τον ν. 4342/2015, ο οποίος τροποποιήθηκε από τον ν. 4843/2021 "Στις επιχειρήσεις της παρ. 10 του άρθρου 10 που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στην ίδια παράγραφο και στις επιχειρήσεις της παρ. 11 του άρθρου 10 που δεν πληρούν τον σχετικό όρο και δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 17, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ".

       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση Απόφασης επιβολής κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η Απόφαση επιβολής κυρώσεων αποστέλλεται στον ελεγχόμενο.

       Σημειώσεις Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 10 Χωρίς Ενδικοφανή Προσφυγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας       Ναι Όχι


      • 11 Με Ενδικοφανή Προσφυγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός       Ναι Όχι


      • 12 Διατύπωση απόψεων επί Ενδικοφανούς Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Διατύπωση απόψεων επί της Ενδικοφανούς Προσφυγής, εφόσον ζητηθεί από τον Αρμόδιο Υπουργό.

       Ναι Όχι


      • 13 Υπουργική Απόφαση επί Ενδικοφανούς Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός       Ναι Όχι


      • 14 Αποδοχή Ενδικοφανούς Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός       Ναι Ναι


      • 15 Απόρριψη Ενδικοφανούς Προσφυγής ή Μερική Αποδοχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός       Ναι Όχι


      • 16 Αποστολή στη ΔΟΥ για βεβαίωση προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προς εκτέλεση της Απόφασης Προστίμου η υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη τριπλότυπου χρηματικού καταλόγου με το συνολικό ποσό προστίμου του οφειλέτη και συνοδευόμενος με την περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για βεβαίωση .

       Όχι Όχι


      • 17 Ενημέρωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.