Έλεγχος τιμών χονδρικής σε αγροτικές περιοχές και εφαρμογή μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης (clawback)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3ad5b9f8-fdc7-40ed-9094-4202e6a7f42e 359874

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 έως 7 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τον έλεγχο τιμών χονδρικής των εταιρειών ειδικού σκοπού που έχουν συσταθεί για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές "λευκές" περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και τον έλεγχο εφαρμογής μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους της κάθε εταιρείας δεν οδηγεί στην αποκόμιση υπερβολικών κερδών και ότι διατηρείται η χρηματοοικονομική ισορροπία μεταξύ αναλαμβανόμενου ρίσκου και δυνητικών ωφελειών. Ο έλεγχος τιμών γίνεται από την ΕΕΤΤ ή από ανεξάρτητο ελεγκτή υπό την επίβλεψη της ΕΕΤΤ. Ο έλεγχος εφαρμογής του μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης γίνεται υποχρεωτικά από ανεξάρτητο ελεγκτή υπό την επίβλεψη της ΕΕΤΤ. Οι δύο έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι αλλά μπορεί να συμπίπτουν χρονικά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι έλεγχοι αφορούν χρονική περίοδο ενός ή περισσοτέρων ετών, η οποία αποφασίζεται από την ΕΕΤΤ. Κατά συνέπεια, από την υποβολή των στοιχείων μπορεί να μεσολαβεί κενό διάστημα, το οποίο δεν προσμετράται στο χρόνο υλοποίησης.

Τελευταία ενημέρωση

26/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Επιστολή

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Παροχή στοιχείων για έλεγχο τιμών αγροτικών περιοχών και εφαρμογή μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης

Σημειώσεις

Τα στοιχεία υποβάλλονται από τους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης (ΙΦΣ), που περιλαμβάνουν εταιρείες ειδικού σκοπού στις οποίες έχει ανατεθεί, μετά από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε συγκεκριμένες αγροτικές "λευκές" περιοχές, σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή και άλλες εταιρείες. Η υποβολή γίνεται στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ (confidential@eett.gr).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Δικαστική Προσφυγή


    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος αγροτικών περιοχών / clawback

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος τιμών χονδρικής σε αγροτικές περιοχές και εφαρμογή μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης (clawback)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ιδιότητας Τα στοιχεία πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ).

       Όχι Όχι

      • 1 Στοιχεία για τον έλεγχο και έγκριση τιμών χονδρικής σε αγροτικές "λευκές περιοχές", και για την εφαρμογή του μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης Οικονομική μελέτη

       Στοιχεία για τον έλεγχο και έγκριση τιμών χονδρικής σε αγροτικές "λευκές περιοχές", και για την εφαρμογή του μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται στοιχεία χωριστών λογαριασμών (περιλαμβανομένων καταστάσεων συμφιλίωσης, λογιστικών εγγράφων, κλειδών επιμερισμού), στοιχεία για έλεγχο τιμών, και στοιχεία αντιστάθμισης υπεραπόδοσης. Υποδείγματα πινάκων για την υποβολή των στοιχείων περιέχονται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 837/5/30/11/2017 (ΦΕΚ: 4401/Β/14.12.2017).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • Νόμος 113 εδάφιο λδ΄ 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Νόμος που ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972. Το συγκεκριμένο εδάφιο περιγράφει την αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ για τον έλεγχο και εποπτεία της εφαρμογής υποχρεώσεων παροχής χονδρικής πρόσβασης και συναφών ευκολιών, ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, δημοσιότητας και μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τη χονδρική πρόσβαση και δημοσίευση προσφορών αναφοράς, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται σε φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με δημόσια συγχρηματόδοτηση και η υλοποίηση τους έχει εγκριθεί με απόφαση της Ε.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 837/5 2017 4401 Β

       Περιγραφή Έγκριση των αρχών κοστολόγησης και του μοντέλου λογιστικού διαχωρισμού και λογιστικού κόστους/εσόδων και ορισμός τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών χονδρικής πρόσβασης για τις εταιρείες: α) «ΟΤΕ RURALNORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», β) «RURALCONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και γ) «ΟΤΕ RURALSOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204401

      • 1 Παραλαβή στοιχείων από τους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή στοιχείων για Χωριστούς Λογαριασμούς, έλεγχο τιμών και αντιστάθμιση υπεραπόδοσης.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο έως τον ένατο (9) μήνα που ακολουθεί τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς. Ειδικότερα, τα στοιχεία για Χωριστούς Λογαριασμούς υποβάλλονται υποβάλλονται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση και έγκριση των ελεγμένων οικονομικών τους καταστάσεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και προώθηση στοιχείων στον Ελεγκτή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρχικός έλεγχος από την Ομάδα Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΟΠΠΕ) και προώθηση των στοιχείων στον Ελεγκτή της ΕΕΤΤ.

       Σημειώσεις Στον Ελεγκτή της ΕΕΤΤ μπορεί να ανατεθεί, είτε μόνο το έργο του έλεγχου εφαρμογής του μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης ή και το έργο του ελέγχου τιμών. Ανάλογα με το έργο που ανατίθεται προωθούνται και τα αντίστοιχα στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος τιμών χονδρικής και αντιστάθμισης υπεραπόδοσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος τιμών χονδρικής και εφαρμογής μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη μεθοδολογία που έχει καθοριστεί από την ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση εφαρμογής του μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης, υπολογίζονται τα ποσά για ανάκτηση ή ανακατανομή δοθέντων ενισχύσεων.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος εφαρμογής του μηχανισμού γίνεται από τον ανεξάρτητο Ελεγκτή υπό την επίβλεψη της ΕΕΤΤ. Ο έλεγχος τιμών χονδρικής μπορεί να γίνει και εσωτερικά από την ΕΕΤΤ. Κατά τον έλεγχο μπορεί να ζητηθούν επιπλέον διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων ή και πρόσθετα στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Ολομέλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόφαση Ολομέλειας της ΕΕΤΤ για καθορισμό τιμών χονδρικής και αντιστάθμιση υπεραπόδοσης. Σε περίπτωση εφαρμογής του μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης, περιλαμβάνονται τα ποσά για ανάκτηση ή ανακατανομή ενισχύσεων που έχουν δοθεί.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο έλεγχος τιμών και ο έλεγχος αντιστάθμισης υπεραπόδοσης γίνουν ξεχωριστά, εκδίδονται ξεχωριστές αποφάσεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση Απόφασης και Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση της Απόφασης στους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης. Δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.