Έλεγχος φακέλου οριοθέτησης υδατορέματος και εισήγηση για την επικύρωση των οριογραμμών του

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1e215848-ef58-4049-9fa1-809d2af56e58 546422

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επικύρωση ή μη των οριογραμμών του υδατορέματος κατόπιν ελέχου του σχετικού φακέλου, ο οποίος υποβάλλεται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση στη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στάδια διαδικασίας - Ο θεωρημένος φάκελος οριοθέτησης διαβιβάζεται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοδευόμενος και από εισήγηση της τελευταίας, στη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ. Η Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ ελέγχει το φάκελο. Εφόσον διαπιστώσει λάθη ή/και παραλήψεις επιστρέφει το φάκελο με παρατηρήσεις. Εφόσον από τον έλεγχο του φακέλου διαπιστωθεί η πληρότητα αυτού και η τεχνική αρτιότητα της μελέτης οριοθέτησης, συντάσσει εισήγηση και διαβιβάζει το φάκελο οριοθέτησης στη Δ/νση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ ώστε η τελευταία να μεριμνήσει για τη σύνταξη του σχετικού σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος ή της Υ.Α οριοθέτησης

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών υδατορέματος


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Επανάληψη της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος φακέλου οριοθέτησης υδατορέματος και εισήγηση επί του φακέλου για την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος φακέλου οριοθέτησης υδατορέματος και εισήγηση για την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Γνωμοδότηση επί των γραμμών οριοθέτησης του υδατορέματος Γνωμοδότηση

       Γνωμοδότηση επί των γραμμών οριοθέτησης του υδατορέματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Έλεγχος φακέλου οριοθέτησης υδατορέματος και εισήγηση για την επικύρωση των οριογραμμών του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 2 Φάκελος μελέτης οριοθέτησης υδατορέματος Μελέτη

       Φάκελος μελέτης οριοθέτησης υδατορέματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Έλεγχος φακέλου οριοθέτησης υδατορέματος και εισήγηση για την επικύρωση των οριογραμμών του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.140055 2017 428 Β

       Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200428

      • Νόμος 4258 2014 94 Α

       Περιγραφή Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100094

      • 1 Έλεγχος φακέλου οριοθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο φάκελος οριοθέτησης ελέγχεται ως προς την πληρότητά του και η μελέτη οριοθέτησης ελέγχεται ως προς την τεχνική της αρτιότητα και επιστημονική επάρκεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση φακέλου οριοθέτησης για την έκδοση του σχετικού ΠΔ επικύρωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο του φακέλου διαπιστωθεί η πληρότητα αυτού και η τεχνική αρτιότητα της μελέτης οριοθέτησης, συντάσσεται εισήγηση και διαβιβάζεται ο φάκελος οριοθέτησης στη Δ/νση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ.

       Ναι Όχι


      • 3 Επιστροφή φακέλου με παρατηρήσεις στην αιτούμενη Δημόσια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, ο φάκελος επιστρέφεται στην αιτούμενη Δημόσια Υπηρεσία, συνοδευόμενος με διαβιβαστικό έγγραφο με παρατηρήσεις.

       Ναι Ναι


      • 4 Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δ/νση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας συντάσσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμών του υδατορέματος και μαζί με το φάκελο οριοθέςτησης τα διαβιβάζει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος νομιμότητας σχεδίου ΠΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συμβούλιο της Επικρατείας ελέγχει τη νομιμότητα του σχεδίου ΠΔ

       Όχι Όχι


      • 6 Επιστροφή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον το ΣΤΕ κρίνει ότι το σχέδιο ΠΔ δεν προτείνεται νομίμως, συντάσσει σχετική γνωμοδότηση και επιστρέφει το φάκελο οριοθέτησης στη Δ/νση Νμοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ.

       Ναι Ναι


      • 7 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον το προτεινόμενο σχέδιο ΠΔ κρίνεται νόμιμο από το ΣΤΕ, αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.