Ένσταση Εργοδότη κατά Πράξης Καταλογισμού από το Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηae0c8da5-837f-4381-bc89-325199718e4a 858374

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 έως 90 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον υποβολή ένστασης από εργοδότη στο Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ., κατά πράξης καταλογισμού που εκδίδει το Ταμείο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εργοδότης δύναται να υποβάλει ένσταση κατά πράξης επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε.), πράξης επιβολής πρόσθετων τελών (Π.Ε.Π.Τ.) ή και πράξη επιβολής τόκων υπερημερίας (Π.Ε.Τ.Υ.) σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της πράξης. Η ένσταση κατά πράξεων του Ταμείου εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου κατόπιν σχετικής εισήγησης από τη Διεύθυνση Εσόδων.

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ένσταση κατά πράξης καταλογισμού του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση θεραπείας - Ενδικοφανής Προσφυγή

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή ένστασης στο Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή ένστασης κατά πράξης καταλογισμού του Ταμείου υποβάλλεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι

      • 1 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το βάσιμο των λόγων υποβολής της ένστασης. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το βάσιμο των λόγων υποβολής της ένστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.30123/οικ.28567/918 2013 3259 Β

       Περιγραφή Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Π.Υ.Φ.Ε.) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε Ν.Π.Ι.Δ.−Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑ.Υ.Φ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203259

      • Κανονισμός 6.5 , 7.4 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Πρωτόκολλο του Ταμείου παραλαμβάνει σε έγχαρτη μορφή την ένσταση και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά και αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της ένστασης στη Διεύθυνση Εσόδων του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Πρωτόκολλο του Ταμείου χρεώνει την αίτηση και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Εσόδων του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία και προετοιμασία εισήγησης επί της ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εσόδων του Ταμείου διενεργεί σχετικό έλεγχο επί της ένστασης και προετοιμάζει σχετική εισήγηση επί του θέματος προκειμένου να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου για την εξέταση της ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει την ένσταση του ενδιαφερόμενου.

       Σημειώσεις Ο Διευθυντής εισηγείται το θέμα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης επί της ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί της υποβληθείσας ένστασης του ενδιαφερόμενου και εκδίδεται σχετικό πρακτικό.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου επί της υποβληθείσας ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εσόδων αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της υποβληθείσας ένστασης με συστημένη επιστολή. Το αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης από τον ενδιαφερόμενο κρατείται στο φάκελο του.

       Σημειώσεις Ένσταση κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χωρεί. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσβάλλει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της ενστάσεως που υπέβαλε, θα πρέπει να προσφύγει στην δικαστική οδό.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.