Ένσταση / Αίτηση Αναθεώρησης κατά πράξης του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. από Ασφαλισμένο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση278a5215-4ea0-4838-8d7c-1894e9f05af9 278521

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή ένστασης/ αίτησης αναθεώρησης από ασφαλισμένο στο ΤΑΥΦΕ κατά απόφασης του Ταμείου, για απονομή εφάπαξ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η ένσταση κατά πράξεων του Ταμείου εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ένσταση ή Αίτηση αναθεώρησης κατά πράξης του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Παροχών του ΤΑΥΦΕ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Ένσταση κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χωρεί. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσβάλλει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της ενστάσεως που υπέβαλε, θα πρέπει να προσφύγει στην δικαστική οδό.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή ένστασης / αίτησης αναθεώρησης στο Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση Πράξης από το Ταμείο (Απόφαση απονομής εφάπαξ ή επιστροφή εισφορών ή έκδοση απορριπτικής απόφασης).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή ένστασης κατά πράξης του Ταμείου υποβάλλεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο (άρθρ. 17 παρ. 3 του καταστατικού του ΤΑΥΦΕ).

       Όχι Όχι

      • 1 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το βάσιμο των λόγων υποβολής της ένστασης. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το βάσιμο των λόγων υποβολής της ένστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.30123/οικ.28567/918 2013 3259 Β

       Περιγραφή Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Π.Υ.Φ.Ε.) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε Ν.Π.Ι.Δ.−Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑ.Υ.Φ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203259

      • Κανονισμός 6.5 , 7.4 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • 1 Παραλαβή της ένστασης/αίτησης αναθεώρησης του ασφαλισμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (ασφαλισμένος) υποβάλλει έγγραφη ένσταση/αίτηση αναθεώρησης κατά της απόφασης χορήγησης εφάπαξ του Ταμείου στο Πρωτόκολλο του Ταμείου. Η ένσταση συνοδεύεται από τα προαιρετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το βάσιμο των λόγων της ένστασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση του ΤΑΥΦΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Πρωτόκολλο του Ταμείου παραλαμβάνει σε έγχαρτη μορφή την ένσταση και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά και αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου. Ακολούθως,χρεώνει την αίτηση και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Παροχών του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία και σύνταξη εισήγησης επί της ένστασης/ αίτησης αναθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Παροχών του Ταμείου διενεργεί σχετικό έλεγχο αναφορικά με τους λόγους της ένστασης και προετοιμάζει σχετική εισήγηση επί του θέματος προκειμένου να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει το αίτημα του ασφαλισμένου.

       Σημειώσεις Ο Διευθυντής εισηγείται το θέμα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης επί της ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί της υποβληθείσας ένστασης του ενδιαφερόμενου και εκδίδεται σχετικό πρακτικό.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου επί της υποβληθείσας ένστασης/ αίτησης αναθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Παροχών αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της υποβληθείσας ένστασης με συστημένη επιστολή. Το αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης από τον ενδιαφερόμενο κρατείται στο φάκελο του.

       Σημειώσεις Ένσταση κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χωρεί. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσβάλλει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της ενστάσεως που υπέβαλε, θα πρέπει να προσφύγει στην δικαστική οδό.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.