Ένταξη Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στο Αστυνομικό Προσωπικό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση78ffe3a1-b8f8-4a48-afef-136a612d8bc5 117751

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ένταξη των Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Αστυφύλακα ή στην απόλυσή τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω μη ένταξής τους στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων και απευθύνεται στους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας που συμπληρώνουν 3 έτη πραγματικής υπηρεσίας από τη μονιμοποίησή τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αίτησεων στις Υπηρεσίες που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ένταξης στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων.

Σημειώσεις

Η αίτηση ένταξης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η Ειδικό Φρουρό ή Συνοριακό Φύλακα, στην Υπηρεσία που υπηρετεί, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη συμπλήρωση της τριετούς πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία μονιμοποίησης του/της στην Ελληνική Αστυνομία και αποστέλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση ένταξης Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων λόγω μη υποβολής αίτησης ένταξης, στο αστυνομικό προσωπικό.

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων.


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία, από την ημερομηνία μονιμοποίησης τους, εντάσσονται, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 13 παρ. 1 και 15 παρ. 3 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ένταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περίπτωση ιε 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3 παρ. 1 περ. στ΄ και 2, 15 και 16 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία απόλυσης και διαγραφής των Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων από την Ελληνική Αστυνομία, οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (όπως το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.Δ 935/1971 τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 ΠΔ 81/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149

      • Νόμος 6 2622 1998 138 Α

       Περιγραφή Γενική διάταξη με την οποία ορίζεται ότι για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • Νόμος 9 παρ. 10 2734 1999 161 Α

       Περιγραφή Γενική διάταξη με την οποία ορίζεται ότι για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100161

      • 1 Παραλαβή αιτήσεων ένταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή των αιτήσεων ένταξης των ενδιαφερόμενων Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης ένταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης ένταξης στο αστυνομικό προσωπικό με το βαθμό του Αστυφύλακα ή Υπαρχιφύλακα, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η απόφαση ένταξης κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της απο το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Σημειώσεις Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξη τους.

       Ναι Όχι


      • 3 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης απόλυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης απόλυσης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες που δε δήλωσαν ότι επιθυμούν την ένταξή τους στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων.

       Ναι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση αποφάσεων ένταξης και απόλυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Kοινοποίηση των αποφάσεων ένταξης και των αποφάσεων απόλυσης στις Υπηρεσίες των εντασσόμενων και απολυόμενων, αντίστοιχα, αφού δημοσιευθούν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθούν στον ιστότοπο Διαύγεια, για ενημέρωσή τους και διαγραφή των απολυόμενων από τη δύναμη του Σώματος, οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.