Ένταξη Ιδρύματος στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfdeff658-ffc6-4dde-9028-5b621885109a 658649

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

20,48 €

Εκτιμώμενος χρόνος

60 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ένταξη ακαδημαϊκού ιδρύματος της αλλοδαπής στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων που συγκροτεί και τηρεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να αναγνωριστεί ένα αλλοδαπό ίδρυμα ως ισότιμο των Ελληνικών Α.Ε.Ι..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αποδίδει νέα ιδρύματα που εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, το οποίο, βάσει νόμου και θεσμικού ρόλου, συγκροτεί και τηρεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Το Εθνικό Μητρώο απορρέει από την αξιολόγηση των ιδρυμάτων των οποίων οι τίτλοι τους έχουν αναγνωριστεί ή εντάσσονται αυτοδίκαια μέσω διακρατικών συμφωνιών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναγνώρισης ιδρύματος

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@doatap.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ένταξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλλοδαπής στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αναγνώριση ιδρύματος

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη ιδρύματος στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      E-doatap

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Αίτηση μπορεί να υποβληθεί από αρμόδιο στέλεχος του ακαδημαϊκού ιδρύματος της αλλοδαπής που επιθυμεί την ένταξη του στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων. Επίσης, ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κ.λπ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, μπορούν να υποβάλουν ανάλογο αίτημα προκειμένου να κριθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αν ίδρυμα της αλλοδαπής πληροί της προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο.

       Όχι Όχι

      • 2 Βούλησης Ενδιαφερόμενοι\ες για σπουδές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 1 Το τέλος που καταβάλλεται για την εξέταση της αίτησης Ένταξης Ιδρύματος αλλοδαπής στο Εθνικό Μητρώο είναι αξίας 20,00 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 20,48 €). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595, IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση ένταξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τέλος καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από φυσικό πρόσωπο και δεν έχει εφαρμογή για αιτήματα που υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα και δημόσιες αρχές. 20.48 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • Νόμος 297-316, 442-444, 479-481 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Νόμος 3328 2005 80 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του ΔΟΑΤΑΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100080

      • Νόμος 5 3027 2002 152 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. Ρυθμίζονται θέματα εξετάσεων που απαιτούνται για την αναγνώριση της ισοτιμίας πτυχίων ιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100152

      • 1 Έλεγχος αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση ελέγχεται ως προς την πληρότητα της και εάν απαιτηθεί ζητούνται διευκρινήσεις από τον αιτούντα. Με την πλήρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, η αίτηση προωθείται στο επόμενο βήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Προετοιμασία εισήγησης για Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο συγκεκριμένο βήμα εξετάζονται τα χαρακτηριστικά του ιδρύματος, πραγματοποιείται έρευνα για το πλαίσιο λειτουργίας του και επικοινωνία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές ανώτατης εκπαίδευσης. Βάσει αυτών, σχηματίζεται γνώμη για το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 304 του Ν. 4957/2022. Συντάσσεται εισήγηση με την οποία αιτιολογείται η πρόταση ένταξης ή μη του ιδρύματος και προωθείται στο Δ.Σ. προς έκδοση απόφασης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που το ίδρυμα είναι ήδη ενταγμένο στο Μητρώο, είτε μέσω αναγνώρισης τίτλου ή μέσω διακρατικής συμφωνίας, τότε προωθείται σε επόμενο βήμα με την ένδειξη περί ήδη εγγεγραμμένου στο μητρώο ιδρύματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος προϋποθέσεων για την χορήγηση βεβαίωσης εγγεγραμμένου ιδρύματος στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εξετάζεται αν το ίδρυμα της αίτησης αφορά και ταυτίζεται με ήδη ενταγμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής στο Εθνικό Μητρώο. Σε αυτή την περίπτωση προωθείται στο επόμενο βήμα για έκδοση σχετικής απαντητικής βεβαίωσης προς τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 4 Απαντητική επιστολή βεβαίωσης για ήδη εγγεγραμμένο ίδρυμα στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε αυτό το βήμα οδηγούνται οι περιπτώσεις αιτήσεων που αφορούν ήδη ενταγμένα ιδρύματα. Σε περίπτωση που το ίδρυμα είναι ήδη ενταγμένο στο Μητρώο, είτε μέσω αναγνώρισης τίτλου ή μέσω διακρατικής συμφωνίας, τότε συντάσσεται απαντητική βεβαίωση και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο -φυσικό πρόσωπο ή φορέας- έγγραφο για το ότι το ίδρυμα είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο.

       Ναι Ναι


      • 5 Έκδοση απόφασης Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μελετά τον φάκελο εισήγησης της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, με την αιτιολογημένη κρίση του ιδρύματος για την πλήρωση ή μη των κριτηρίων του νόμου, και εκδίδει απόφαση επί της εισήγησης.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.