Ένταξη Τύπου Τίτλου Σπουδών στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση19b99011-cfaf-436f-80b9-5af70f71c775 199901

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

20,48 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αποδίδει νέους τύπους τίτλων σπουδών που εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων αλλοδαπής, το οποίο, βάσει νόμου και θεσμικού ρόλου, συγκροτεί και τηρεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων απορρέει από την κρίση των αιτημάτων κατόχων τίτλων σπουδών αλλοδαπής για την αναγνώριση τους ως προς την ακαδημαϊκή τους ισοδυναμία με των Ελληνικών Α.Ε.Ι. Στο μητρώο εντάσσονται αυτοδίκαια και οι τύποι τίτλων ιδρυμάτων που έχουν αναγνωριστεί μέσω διακρατικών συμφωνιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναγνώρισης τύπου τίτλου σπουδών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κωδικοί πρόσβασης από το Π.Σ. e-doatap

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ένταξη τύπου τίτλου σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλλοδαπής στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη τύπου τίτλου στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      E-doatap

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκούν Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα, το Υπουργείο Παιδείας, κ.λπ. φορείς. Επίσης, ιδρύματα της αλλοδαπής που επιθυμούν την ένταξη των τύπων τίτλων σπουδών που απονέμουν στο Εθνικό Μητρώο.

       Όχι Όχι

      • 2 Βούλησης Ενδιαφερόμενοι\ες για σπουδές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που επιθυμούν την ένταξη συγκεκριμένων τίτλων σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 1 Το τέλος που καταβάλλεται για την εξέταση της αίτησης ένταξης τύπου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Εθνικό Μητρώο είναι αξίας 20,00 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 20,48 €). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595, IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση ένταξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τέλος καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από φυσικό πρόσωπο και δεν έχει εφαρμογή για αιτήματα που υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα και δημόσιες αρχές. 20.48 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Οδηγός σπουδών Άλλο

       Οδηγός σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 297-316, 442-444 και 479-481 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Νόμος 3328 2005 80 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του ΔΟΑΤΑΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100080

      • Νόμος 5 3027 2002 152 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. Ρυθμίζονται θέματα εξετάσεων που απαιτούνται για την αναγνώριση της ισοτιμίας πτυχίων ιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100152

      • 1 Έλεγχος αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση ελέγχεται ως προς την πληρότητα της και αν απαιτηθεί ζητούνται διευκρινήσεις από τον αιτούντα. Με την πλήρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, η αίτηση προωθείται στο επόμενο βήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Προετοιμασία εισήγησης για Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο συγκεκριμένο βήμα εξετάζονται τα χαρακτηριστικά του τύπου τίτλου σπουδών και του ιδρύματος που τον απονέμει. Πραγματοποιείται έρευνα και επικοινωνία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές ανώτατης εκπαίδευσης. Βάσει αυτών, σχηματίζεται γνώμη για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 304 του Ν. 4957/2022. Συντάσσεται εισήγηση με την οποία αιτιολογείται η πρόταση ένταξης ή μη του τύπου τίτλου σπουδών και προωθείται στο Δ.Σ. προς έκδοση απόφασης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο τύπος τίτλου σπουδών είναι ήδη ενταγμένος στο Μητρώο, είτε μέσω αναγνώρισης τίτλου ή μέσω διακρατικής συμφωνίας, τότε προωθείται σε επόμενο βήμα με την ένδειξη περί ήδη εγγεγραμμένου στο μητρώο τύπου τίτλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος προϋποθέσεων για την χορήγηση βεβαίωσης εγγεγραμμένου τύπου τίτλου σπουδών στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εξετάζεται αν ο τύπος τίτλου σπουδών της αίτησης αφορά και ταυτίζεται με ήδη ενταγμένο στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Αλλοδαπής. Σε αυτή την περίπτωση προωθείται στο επόμενο βήμα για έκδοση σχετικής απαντητικής βεβαίωσης προς τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 4 Απαντητική επιστολή βεβαίωσης για ήδη εγγεγραμμένο τύπο τίτλου σπουδών στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε αυτό το βήμα οδηγούνται οι περιπτώσεις αιτήσεων που αφορούν ήδη ενταγμένα ιδρύματα. Σε περίπτωση που το ίδρυμα είναι ήδη ενταγμένο στο Μητρώο, είτε μέσω αναγνώρισης τίτλου ή μέσω διακρατικής συμφωνίας, τότε συντάσσεται απαντητική βεβαίωση και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο -φυσικό πρόσωπο ή φορέας- έγγραφο για το ότι το ίδρυμα είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο.

       Ναι Ναι


      • 5 Έκδοση απόφασης Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μελετά τον φάκελο εισήγησης της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, με την αιτιολογημένη κρίση του τύπου τίτλου σπουδών και του ιδρύματος για την πλήρωση ή μη των κριτηρίων του νόμου, και εκδίδει απόφαση επί της εισήγησης.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.