Ένταξη εταιριών κατασκευής εξοπλισμού υγραερίου (LPG) στον αναρτημένο κατάλογο του ΥΠΥΜΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηffcc92ae-eb2e-489e-b336-c8d5f0234462 864394

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική υποβολή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών των Βεβαιώσεων που συνοδεύουν τα εξαρτήματα υγραερίου (LPG), τα οποία κατατίθενται στα ΚΤΕΟ κατά τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η μοναδικότητα της εκάστοτε Βεβαίωσης ως προς το εξάρτημα και το όχημα επί του οποίου αυτό τοποθετείται είναι δεδομένη, καθώς επίσης και η υποχρέωση απόρριψης εκ μέρους του Υπουργείου των Βεβαιώσεων που έχουν περιεχόμενο διαφορετικό από τις τεχνικές προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω και ορίζονται ρητά στην παράγραφο 1 της εγκυκλίου με ΑΔΑ:7Χ8Υ465ΧΘΞ-637 ή αποτελούν απλά φωτοαντίγραφα, δηλαδή έγγραφα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη επικύρωση. Το ΥΠΥΜΕ δεν αποτελεί εκδούσα αρχή των Βεβαιώσεων που αναρτά στην ιστοσελίδα του και ως εκ τούτου δε νομιμοποιείται να τις αναπαράγει εκδίδοντας ακριβή αντίγραφα αυτών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ένταξη εταιριών κατασκευής εξοπλισμού υγραερίου (LPG) στον αναρτημένο κατάλογο του ΥΠΥΜΕ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη στους εξουσιοδοτημένους. αντιπροσώπους των εταιριών κατασκευής εξοπλισμού υγραερίου (LPG) για ενημέρωση ιστοσελίδας Υπουργείου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Τεχνικές Στις Βεβαιώσεις που εκδίδονται από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή το εργοστάσιο κατασκευής της συσκευής υγραερίου θα πρέπει να δηλώνονται απαρέγκλιτα : αα) ότι είναι επιτρεπτή η διασκευή του συγκεκριμένου τύπου κινητήρα και η τοποθέτηση συσκευής χρησιμοποίησης ως καυσίμου του υγραερίου στο συγκεκριμένο τύπο οχήματος και ββ) η τεχνική περιγραφή της συσκευής του υγραερίου και της εγκατάστασής της και οι τύποι της συσκευής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο (-ους) τύπο (-ους) οχημάτων. Επίσης, στην περίπτωση που το όχημα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο καταλύτη, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής υγραερίου σε συνδυασμό με τον αισθητήρα οξυγόνου (λ−sensor).

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Στις Βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου ή/και του υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα) στη χώρα μας θα πρέπει να δηλώνονται απαρέγκλιτα : αα) ότι ο συγκεκριμένος τύπος του εξαρτήματος (αριθμός έγκρισης τύπου και αριθμός σειράς παραγωγής) είναι κατάλληλος να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο όχημα. ββ) ότι το συγκεκριμένο όχημα, μετά την τοποθέτηση του/των εξαρτημάτων συνεχίζει να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων που πληρούσε κατά την ταξινόμησή του.

       Όχι Όχι

      • 3 Ο ορισμός του οχήματος γίνεται με την αναφορά επί της Βεβαιώσεως των κάτωθι χαρακτηριστικών του όπως αυτά δίνονται στα αντίστοιχα πεδία (D.1…V9) της άδειας κυκλοφορίας, Μάρκα (D.1) Τύπος (D.2) Εμπορική ονομασία (D.3) Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (E) Αριθμός αναγνώρισης κινητήρα (P.5) και Περιβαλλοντική οδηγία (V9).

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση εκπροσώπησης της ενδιαφερόμενης εταιρίας από την μητρική εταιρία. Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille). Βεβαίωση

       Βεβαίωση εκπροσώπησης της ενδιαφερόμενης εταιρίας από την μητρική εταιρία. Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα εκδιδόμενα από εταιρείες που εδρεύουν σε άλλα Κράτη – Μέλη οφείλουν να φέρουν επίσημη επικύρωση και θεώρηση είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης. Έγγραφα εκδιδόμενα από εταιρείες που εδρεύουν στη χώρα μας οφείλουν να φέρουν την υπογραφή του εκδότη τους επικυρωμένη για τη γνησιότητά της. Η γνησιότητα της υπογραφής στην περίπτωση αυτή διασφαλίζεται και με ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα έγγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση ΦΑ1/59683/3936 2015 2733 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202733

      • Εγκύκλιος 8753 2019

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με τα οχήματα που κινούνται με αέρια καύσιμα (CNG, LPG) (ΑΔΑ:7Χ8Υ465ΧΘΞ-637).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:"7Χ8Υ465ΧΘΞ-637"&page=0

      • 1 Παραλαβή της Βεβαίωσης εκπροσώπησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης. Η πρωτότυπη βεβαίωση εκπροσώπησης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτά στον ιστοτόπο του ΥΠΥΜΕ σχετικό κατάλογο. Τα αλλοδαπά έγγραφα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ελέγχει την πληρότητα της Βεβαίωσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση βεβαίωσης στον ιστότοπο του ΥΠΥΜΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση βεβαιώσεων στον ιστοχώρο του ΥΠΥΜΕ: yme.gr Επιβεβαίωση ανάρτησης μέσω της ακόλουθης διαδρομής (Μεταφορές >Τεχνολογία Οχημάτων>Εξαρτήματα LPG)

       Σημειώσεις Οι Βεβαιώσεις (Δηλώσεις Συμμόρφωσης) που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελούν απλά υποδείγματα, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Το ΥΠΥΜΕ δεν αποτελεί εκδούσα αρχή των ανωτέρω Βεβαιώσεων και ως εκ τούτου δε νομιμοποιείται να τις αναπαράγει εκδίδοντας ακριβή αντίγραφα αυτών.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.