Ένταξη εταιριών κατασκευής εξοπλισμού φυσικού αερίου (CNG) στον αναρτημένο κατάλογο του Υπουργείου ΥΠΥΜΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaf2bd467-b5c5-4b9a-b8b2-c7df29ec79a3 318844

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση τεχνολογίας οχημάτων (Δ34), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική υποβολή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών των Βεβαιώσεων που συνοδεύουν τα εξαρτήματα πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), τα οποία κατατίθενται στα ΚΤΕΟ κατά τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος φυσικού αερίου (CNG).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση τεχνολογίας οχημάτων (Δ34)

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ένταξη εταιριών κατασκευής εξοπλισμού φυσικού αερίου (CNG) στον αναρτημένο κατάλογο του Υπουργείου ΥΠΥΜΕ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των εταιριών κατασκευής εξοπλισμού φυσικού αερίου (CNG) για ενημέρωση ιστοσελίδας Υπουργείου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Βεβαίωση εκπροσώπησης της ενδιαφερόμενης εταιρίας από την μητρική εταιρία. Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille). Βεβαίωση

       Βεβαίωση εκπροσώπησης της ενδιαφερόμενης εταιρίας από την μητρική εταιρία. Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα εκδιδόμενα από εταιρείες που εδρεύουν σε άλλα Κράτη – Μέλη οφείλουν να φέρουν επίσημη επικύρωση και θεώρηση είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης. Έγγραφα εκδιδόμενα από εταιρείες που εδρεύουν στη χώρα μας οφείλουν να φέρουν την υπογραφή του εκδότη τους επικυρωμένη για τη γνησιότητά της. Η γνησιότητα της υπογραφής στην περίπτωση αυτή διασφαλίζεται και με ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα έγγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 10852/715 2014 1466 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών (ΑΔΑ: ΒΙΥ01-2Β4).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201466

      • Εγκύκλιος 8753 2019

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με τα οχήματα που κινούνται με αέρια καύσιμα (CNG, LPG) (ΑΔΑ:7Χ8Υ465ΧΘΞ-637).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%227%CE%A78%CE%A5465%CE%A7%CE%98%CE%9E-637%22&page=0

      • 1 Παραλαβή της Βεβαίωσης εκπροσώπησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης. Η επιστολή υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτά στον ιστοτόπο του ΥΠΥΜΕ σχετικό κατάλογο. Τα αλλοδαπά έγγραφα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ελέγχει την πληρότητα της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση Βεβαίωσης στον ιστότοπο του ΥΠΥΜΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση βεβαίωσης στον ιστοχώρο του ΥΠΥΜΕ: yme.gr Επιβεβαίωση ανάρτησης μέσω της ακόλουθης διαδρομής (Μεταφορές >Τεχνολογία Οχημάτων>Εξαρτήματα CNG).

       Σημειώσεις Οι Βεβαιώσεις (Δηλώσεις Συμμόρφωσης) που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελούν απλά υποδείγματα, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Το ΥΠΥΜΕ δεν αποτελεί εκδούσα αρχή των ανωτέρω Βεβαιώσεων και ως εκ τούτου δε νομιμοποιείται να τις αναπαράγει εκδίδοντας ακριβή αντίγραφα αυτών.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.