Ένταξη μαθητή/τριας στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση04d21899-8053-48bb-9584-46c808806dea 848030

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις περιπτώσεις συνδρομής των προϋποθέσεων ένταξης μαθητών/τριών ιδιωτικών ή ξένων ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) που ακολουθούν ελληνικό πρόγραμμα σπουδών, στην κατηγορία των "κατ’ ιδίαν διδαχθέντων" και απευθύνεται στους γονείς/κηδεμόνες τους, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση ένταξης μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων" κατατίθεται από τον/τη γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο όπου φοιτά ο/η μαθητής/τρια και αποστέλλεται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου κάθε σχολικού έτους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ένταξης μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων"

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται από τον γονέα/ κηδεμόνα στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο όπου φοιτά ο/ μαθητής/τρια και λαμβάνει εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Με υπεύθυνη δήλωση, ο/η γονέας/κηδεμόνας δηλώνει ότι ο/η μαθητής/τρια δεν έχει υπερβεί το όριο των απουσιών και ότι θα προσκομίσει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά διαβιβάζονται από το ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.».

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υπαγωγή μαθητή/τριας ξένου ιδιωτικού σχολείου στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών" Υπαγωγή μαθητή/τριας ιδιωτικού σχολείου στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών"

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη μαθητή/τριας στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας θα πρέπει να ενημερώσει με Υπεύθυνη Δήλωση έγκαιρα τη Διεύθυνση του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου ότι, κατά την ημέρα υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει το όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής. Η αίτηση του/της κηδεμόνος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη του/της μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ΄ιδίαν διδαχθέντων" θα πρέπει να υποβάλλεται, μέσω του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου, το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου κάθε σχολικού έτους στην αρμόδια ΔΔΕ και να λάβουν εμπιστευτικό πρωτόκολλο

       Όχι Όχι

      • 2 Ιατρικές Οι κηδεμόνες των μαθητών, ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικοι, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ψυχικές παθήσεις, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για κατ’ εξαίρεση ένταξη στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών, στις προθεσμίες που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Απαιτείται Ιατρική Γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/ουσα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο, τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της Ιδιωτικής Κλινικής.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Απαιτείται θετική εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου όπου φοιτά ο/η μαθητής/τρια που αιτείται την ένταξή του/της στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων", θετική εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας της αρμόδιας Δ.Δ.Ε. και έγκριση από τριμελή επιτροπή του ΥΠΑΙΘ, που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 (άρθρο 8) του/της γονέα/κηδεμόνος του/της μαθητή/τριας προς το ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο ότι, κατά την ημέρα υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει το όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής και ότι θα προσκομίσει έγκαιρα όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 (άρθρο 8) του/της γονέα/κηδεμόνος του/της μαθητή/τριας προς το ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο ότι, κατά την ημέρα υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει το όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής και ότι θα προσκομίσει έγκαιρα όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση καθυστέρησης συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ήτοι της αναλυτικής κατάστασης απουσιών του/της μαθητή/τριας, ο/η γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δύναται να ενημερώσει έγκαιρα με Υπεύθυνη Δήλωση τη Διεύθυνση του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου ότι αιτείται την ένταξη του/της μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων" και ότι, κατά την ημέρα υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει το όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 7320

      • 2 Θετική εισήγηση του/της διευθυντή/ντριας του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου για την ένταξη του/της μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων". Εισήγηση

       Θετική εισήγηση του/της διευθυντή/ντριας του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου για την ένταξη του/της μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων".

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9779

      • 3 Βεβαίωση φοίτησης/σπουδών του/της μαθητή/τριας από τον/τη διευθυντή/ντρια του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση φοίτησης/σπουδών του/της μαθητή/τριας από τον/τη διευθυντή/ντρια του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Αναλυτική κατάσταση απουσιών του/της μαθητή/τριας Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτική κατάσταση απουσιών του/της μαθητή/τριας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης του/της μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων", ο αριθμός απουσιών του/της δε θα πρέπει να υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο απουσιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 5 Ιατρική Γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/ουσα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της Ιδιωτικής Κλινικής. Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρική Γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/ουσα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της Ιδιωτικής Κλινικής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 6 Έγγραφο με εμπιστευτικό πρωτόκολλο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου με το οποίο διαβιβάζονται η αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνος με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Έγγραφο

       Έγγραφο με εμπιστευτικό πρωτόκολλο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου με το οποίο διαβιβάζονται η αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνος με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 7 Έγγραφο με εμπιστευτικό πρωτόκολλο της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το οποίο διαβιβάζεται η αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνος με τα αναγκαία δικαιολογητικά και ο/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά για την ένταξη του/της μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων". Έγγραφο

       Έγγραφο με εμπιστευτικό πρωτόκολλο της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το οποίο διαβιβάζεται η αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνος με τα αναγκαία δικαιολογητικά και ο/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά για την ένταξη του/της μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων".

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος 71 4830 2021 169 Α

       Περιγραφή Προσθήκη περ. 31 στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». Αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ξένου σχολείου "Verita international School"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100169

      • Νόμος 173, παρ. 1, 2 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Αφορά στην αρμοδιότητα της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ για τον έλεγχο των κατ εξαίρεση αιτήσεων ένταξης στην "κατ ιδίαν διδασκαλία" και των αναγκαίων δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν και στην εξέτασή τους από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται για κάθε σχολικό έτος με απόφαση του/της υπουργού ΠΑΙΘ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Νόμος 127 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 35, παρ. 8 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» ως προς την ονομασία των ξένων σχολείων και του άρθρου 34, παρ. 1 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄) ως προς τη φοίτηση μαθητών/τριών σε ξένο σχολείο που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2), όταν ακολουθείται ξένο πρόγραμμα σπουδών και πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 108, 113, 136, 145 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Αφορά στην υπαγωγή των "κατ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών" μαθητών/τριών στις διατάξεις για τους/τις μαθητές/τριες που δεν προσέρχονται στις γραπτές εξετάσεις καθώς και στις κατατακτήριες εξετάσεις και τον τρόπο αξιολόγησης των "κατ ιδιαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών" της Α΄ τάξης των δημοσίων και ιδιωτικών ΕΠΑΛ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • Νόμος 90, παρ. 1 4485 2017 114 Α

       Περιγραφή Προσθήκη περ. 30 «30. Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100114

      • Νόμος 40 4403 2016 125 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 43, παρ. 2, περ. ε του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ. Α) με την προσθήκη της φράσης «της Α’ τάξης,».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100125

      • Νόμος 35, παρ. 8, 43, παρ. 2, περ. ε' 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Η παρ. 2, περ. ε του άρθρου 43 αφορά στην υπαγωγή στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών" μόνο των μαθητών/τριών της; Α τάξης του ΕΠΑΛ. Τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125, τ. Α). Η παρ. 8 του άρθρου 35 "Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό" αφορά στα αναγνωρισμένα ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α΄ 156),

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Νόμος 34 3794 2009 156 Α

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησης μαθητών/τριών σε ξένα σχολεία που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2) με ξένο πρόγραμμα σπουδών ή/και πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου. Ισοτιμία και αντιστοιχία τίτλων σπουδών των ξένων σχολείων. Η παρ. 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 125 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254, τ. Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100156

      • Νόμος 46, παρ. 4 2413 1996 124 Α

       Περιγραφή Εξειδίκευση των λόγων χαρακτηρισμού μαθητών που διακόπτουν τη φοίτησή τους ως "κατ΄ιδίαν διδαχθέντων" και καθορισμός της διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων, έκδοσης των αποτελεσμάτων και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με προεδρικό διάταγμα κατόπιν πρότασης του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντικατέστησε το άρθρο 7, παρ. 1 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100124

      • Νόμος 7, παρ. 1 1894 1990 110 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις κατατακτήριες εξετάσεις των "κατ΄ιδίαν διδαχθέντων μαθητών" με προεδρικό διάταγμα κατόπιν πρότασης του/της Υπουργού Παιδείας και κατάργηση του σχετικού Ν.Δ. 1197/1972 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄) και του 115/1974 για τις κατατακτήριες εξετάσεις των "κατ΄ιδίαν διδαχθέντων" μαθητών. Αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46, παρ. 4 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100110

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1197 1972 109 Α

       Περιγραφή Κατατακτήριες εξετάσεις "κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών" λόγω παθήσεων που δεν επιτρέπουν την τακτική φοίτησή τους στο σχολείο

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19720100109

      • Νόμος 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Αφορά σε θέματα ξένων σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • Υπουργική Απόφαση 26 79942/ΓΔ4/21-05-2019 2019 2005 Β

       Περιγραφή Αφορά στους "κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές/τριες", στις ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργού ΠΑΙΘ που καθορίζουν τις παθήσεις των μαθητών/τριών Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των " κατ ιδίαν διδαχθέντων" και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200026

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδια σχολική μονάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση κατατίθεται από τον/τη γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας, το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου κάθε έτους, στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο, το οποίο έχει υποχρέωση να τη διαβιβάσει με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Διευθυντής/ντρια του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου (ή ο/η νόμιμος εκπρόσωπος) διαβιβάζει με εμπιστευτικό πρωτόκολλο την αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση του φακέλου της αίτησης με τα δικαιολογητικά στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την αίτηση και τον φάκελο με τα δικαιολογητικά του/της μαθητή/τριας στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, που λαμβάνει εμπιστευτικό πρωτόκολλο, αποστέλλει ταχυδρομικά την αίτηση και τον φάκελο με τα δικαιολογητικά του/της μαθητή/τριας στο Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ (κεντρική Υπηρεσία). Η αίτηση για ένταξη μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων" δεν εισάγεται στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ λόγω των προσωπικών δεδομένων που περιέχει.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση του φακέλου της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ (Τμήμα Β΄).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος διαβιβάζει την αίτηση και τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων, και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης (τμήμα Β΄) για τον έλεγχο και την εξέτασή τους από τριμελή επιτροπή, η οποία, με πράξη της, εγκρίνει ή απορρίπτει την ένταξη του/της μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων".

       Σημειώσεις Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται για κάθε σχολικό έτος με απόφαση του/της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για την έγκριση της αίτησης ένταξης στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η τριμελής επιτροπή με πράξη της, εγκρίνει το αίτημα ένταξης του/της μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων", εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκρισης, ή αντίστοιχα απορρίπτεται εφόσον δεν συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη, υπογραφή και έκδοση της απόφασης για ένταξη μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έγκριση της ένταξης του/της μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων" από την αρμόδια επιτροπή, ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης συντάσσει σχετική απόφαση, η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ.

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη και έκδοση αρνητικής απάντησης για την ένταξη μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ' ιδίαν διδαχθέντων"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ένταξης μαθητή/τριας, στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων", ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος συντάσσει αρνητική απάντηση όπου αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης.

       Σημειώσεις Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του/της μαθητή/τριας επιστρέφονται μέσω της αρμόδιας ΔΔΕ στον/στη γονέα/κηδεμόνα του/της.

       Ναι Ναι


      • 8 Διαβίβαση της απόφασης στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαβίβαση της απόφασης στην Δ/νση Εκπαίδευσης γίνεται μέσω ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 9 Διεκπεραίωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η Δ/νση Εκπαίδευσης κοινοποιεί την απόφαση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στον/στη γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας και στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

       Σημειώσεις Η απόφαση ένταξης μαθητή/τριας στην κατηγορία των "κατ ιδίαν διδαχθέντων" διεκπεραιώνεται μέσω εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.