Ένταξη σε Τάγματα Αριστείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3f553eb2-252e-4ddd-9c87-a352c10c0dc6 355322

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ένταξη προσώπων σε Τάγματα Αριστείας. Αρχηγέτης των Ταγμάτων Αριστείας θεωρείται ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος είναι αρμόδιος για την απονομή τους. Σήμερα τα ισχύοντα Τάγματα Αριστείας είναι αυτά του "Σωτήρος" της "Τιμής", του "Φοίνικα" και της "Ευποιίας" με κοινές πέντε τάξεις (βαθμούς) του Μεγαλόσταυρου, του Ανώτερου Ταξιάρχη, του Ταξιάρχη, του Ιππότη του Χρυσού Σταυρού και του Ιππότη του Αργυρού Σταυρού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Όσοι έχουν ήδη τιμηθεί με Τάγμα Αριστείας δικαιούνται να φέρουν τα απονεμηθέντα παράσημά τους, εφ όρου ζωής, εκτός από αυτούς που έχουν διαγραφεί από το μητρώο τάγματός τους λόγω περιπτώσεων που γράφονται στον Ποινικό Κώδικα ή με απόφαση του Συμβουλίου των Ταγμάτων Αριστείας αν κρίνουν ότι η διατήρηση της τιμής και της ανάρτησης των παρασήμων προκαλεί κοινή δυσφορία και θίγει το γόητρο του Τάγματος. Μετά το θάνατο των τιμηθέντων, τα απονεμηθέντα σ΄ αυτούς παράσημα, περνούν για φύλαξη στην κατοχή των νόμιμων κληρονόμων τους.

Τελευταία ενημέρωση

16/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Περί ταγμάτων αριστείας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικού Τίτλου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Η ένταξη σε Τάγμα Αριστείας και η απονομή των οικείων διασήμων αποτελούν αναγνώριση και επιβράβευση εξαίρετων προς τη πατρίδα Υπηρεσιών ή εξόχου επίδοσης σε οποιονδήποτε τομέα της δημοσίας ζωής, τις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες, τη γεωργία, τη βιομηχανία, το εμπόριο τη ναυτιλία ή ιδιάζουσα δραστηριότητα ευποιΐας. Αλλοδαποί είναι δυνατόν να τιμηθούν με την ένταξή τους σε Τάγμα Αριστείας και απονομής των οικείων διασήμων, για την έξοχη προσωπική αξία των ή τη διακεκριμένη θέση των και τον εκδηλωθέντα φιλελληνισμό των.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 46, παρ .2 19645/ 11307 2019 187 Α

       Περιγραφή Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100187

      • Νόμος αρ.6, παρ.1 106 1975 171 Α

       Περιγραφή Αρχηγέτης απάντων των Ταγμάτων είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εις τον οποίον ανήκει και η εξουσία εντάξεως εις ταύτα και απονομής των οικείων διασήμων δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του εκάστοτε Υπουργού επί των Εξωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19750100171

      • Νόμος 274-276 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Συγκρότηση και Αρμοδιότητες Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Συγκέντρωση προτάσεων από δημόσιους φορείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Συνεδρίαση Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξέταση προτάσεων και υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Εξωτερικών

       Σημειώσεις Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας είναι πενταμελές και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία: 1. τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της ΣΤ –Α΄ Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, 2. τον Προϊστάμενο του Διπλωματικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, 3. τον Προϊστάμενο του Διπλωματικού Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, 4. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, 5. έναν Πρέσβυ επί τιμή, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εξωτερικών. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας, που ορίζεται από τον Προϊστάμενό της. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας, που ορίζεται από τον Προϊστάμενό της.Το Συμβούλιο συνέρχεται μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος,συγκαλούμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Έχει απαρτία, όταν παρίστανται 3 (τρία) τουλάχιστον από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται απαραίτητα ο Πρόεδρός του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων, απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων, ενώ, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Συμβούλιο: - Γνωμοδοτεί επί προτάσεων του Υπουργού Εξωτερικών για την ένταξη Ελλήνων πολιτών σε Τάγμα Αριστείας και την απονομή των οικείων διασήμων έως και τον βαθμό του Ανωτέρου Ταξιάρχη εκάστου Τάγματος. Πρόταση για αναβάθμιση της διάκρισης εισάγεται μόνο μετά από την πάροδο τριετίας από την τελευταία απονομή, εκτός αν ο προτεινόμενος παρουσίασε στο μεταξύ εξαιρετική προσφορά, που δικαιολογεί την προαγωγή του. - Γνωμοδοτεί επί προτάσεων του Υπουργού Εξωτερικών για την ένταξη θανόντων προσώπων σε Τάγμα Αριστείας και την απονομή σε αυτά των οικείων διασήμων, τα οποία παραλαμβάνουν οι κληρονόμοι τους. - Αποφασίζει την έκπτωση και στέρηση του δικαιώματος να φέρει μέλος Τάγματος Αριστείας τα απονεμηθέντα διάσημα στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 106/1975 (Α΄ 171). - Εποπτεύει την τήρηση των μητρώων των Ταγμάτων Αριστείας και τα επιθεωρεί, μία φορά κατ’ έτος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση Υπουργού Εξωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Προετοιμασία Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το Τμήμα παρασήμων της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας ετοιμάζει το Προεδρικό Διάταγμα με τα ονόματα και τα διπλώματα που συνοδεύουν τα παράσημα.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από Υπουργό Εξωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή από Πρόεδρο της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή σε Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Απονομή παρασήμων από Πρόεδρο της Δημοκρατίας


       Περιγραφή Η Προεδρία της Δημοκρατίας αποφασίζει πότε, με ποιον τρόπο και πού θα γίνει η απονομή των παρασήμων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.