Ένταξη στο σώμα αξιολογητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας για πολίτες τρίτων χωρών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1c6db0e5-2b8d-4885-9f2f-dfbd7b1fbab2 160528

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δημιουργία και επικαιροποίηση του Σώματος Αξιολογητών Ελληνομάθειας και απευθύνεται σε πτυχιούχους Ελληνικής Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού- Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών (αντιστοιχία διορισμού ως ΠΕ02), με εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Για τη διασφάλιση της άρτιας κάλυψης των αναγκών της διαδικασίας πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, συγκροτείται Σώμα Αξιολογητών/-τριών, τόσο για τις προφορικές όσο και για τις γραπτές εξετάσεις. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να υποβάλουν αίτηση ένταξής τους στο σώμα αξιολογητών/-τριών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εγγραφή στο Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας.

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον ιστότοπο: https://evaluators.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Όλα τα δικαιολογητικά αναρτώνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (upload) στον ιστότοπο υποβολής της αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Δημιουργία λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η αποδοχή ή μη των ενστάσεων αποτυπώνεται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης.Άλλο

    Ενστάσεις επί των πινάκων αποκλειόμενων και κατάταξης υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων, που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης και τουλάχιστον έναν Προϊστάμενο Τμήματος της ως άνω Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη στο σώμα αξιολογητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας για πολίτες τρίτων χωρών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Πτυχιούχοι Ελληνικής Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού- Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών (αντιστοιχία διορισμού ως ΠΕ02) και

       Όχι Όχι

      • 2 Ένταξης σε Μητρώο Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού- Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών (αντιστοιχία διορισμού ως ΠΕ02), από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός κτήσης του πτυχίου. Άλλο

       Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού- Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών (αντιστοιχία διορισμού ως ΠΕ02), από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη υποψηφίων, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σύμφωνα με τον βαθμό πτυχίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Βεβαιώσεις εκπαιδευτικού φορέα ή σύμβαση με τον εκπαιδευτικό φορέα και βεβαίωση ή αντίγραφο παραστατικού ασφαλιστικού φορέα, προς απόδειξη της εμπειρίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις εκπαιδευτικού φορέα ή σύμβαση με τον εκπαιδευτικό φορέα και βεβαίωση ή αντίγραφο παραστατικού ασφαλιστικού φορέα, προς απόδειξη της εμπειρίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Μεταπτυχιακό/ διδακτορικό σε θέματα σχετικά με το πεδίο της εξέτασης (ελληνική γλώσσα, ελληνική ιστορία και πολιτισμός) ή/και με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

       Μεταπτυχιακό/ διδακτορικό σε θέματα σχετικά με το πεδίο της εξέτασης (ελληνική γλώσσα, ελληνική ιστορία και πολιτισμός) ή/και με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι

      • 4 Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εμπειρία σε εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εμπειρία σε εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 9703

      • 5 Βεβαίωση περί του βαθμού κτήσης του πτυχίου(εφόσον ο βαθμός δεν αναγράφεται στο πτυχίο). Βεβαίωση

       Βεβαίωση περί του βαθμού κτήσης του πτυχίου(εφόσον ο βαθμός δεν αναγράφεται στο πτυχίο).       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • Νόμος 77 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των αξιολογητών που εγγράφονται στο σώμα αξιολογητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, ιστορίας και πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200254

      • Υπουργική Απόφαση 151317/Κ1/23-11-2021 2021 5455 Β

       Περιγραφή Kαθορισμός των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής των αξιολογητών που εγγράφονται στο σώμα αξιολογητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, ιστορίας και πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205451

       ΑΔΑ ΔΝΟ46ΜΤΛΗ-ΝΧΜ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 140304/Κ1/3-11-2021 2021 5125 Β

       Περιγραφή Διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος-Καθορισμός ποσού παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου των υποψηφίων και αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205125

      • 1 Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Σώμα Αξιολογητών/επικαιροποίηση των στοιχείων των ενταγμένων μελών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και της υ.α. και η μοριοδότηση των κριτηρίων διενεργούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανακοίνωση πινάκων αποκλειομένων και προσωρινών πινάκων κατάταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ενστάσεις επί των πινάκων αποκλειόμενων και κατάταξης υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων, που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης και τουλάχιστον έναν Προϊστάμενο Τμήματος της ως άνω Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάρτιση, κύρωση και ανάρτηση πίνακα υποψηφίων που συγκροτούν το Σώμα Αξιολογητών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων καταρτίζεται και κυρώνεται πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της 151317/Κ1/23-11-2021 (Β΄ 5455) υα, οι οποίοι συγκροτούν το Σώμα Αξιολογητών. Τα στοιχεία των αξιολογητών/τριών τηρούνται σε βάση δεδομένων (Μητρώο) η οποία επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα πριν από τις εξετάσεις με τη διαδικασία της ανωτέρω υα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.