Έξοδος από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας του κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού κατόπιν Αποφάσεων των Συμβουλίων Κρίσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση847141f2-424d-4206-86ee-b2c138ab4527 426684

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αυτεπάγγελτη απόλυση ή αποστρατεία, ύστερα από α. σύνταξη Ειδικής Έκθεσης Απόλυσης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 30 και 43 του π.δ. 15/1986 ή β. έκδοση μη σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Κρίσης για διατήρηση στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή γ. έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Κρίσης και απευθύνεται στους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την ημερομηνία : α. κρίσης κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, από το Συμβούλιο Κρίσης ως "Απολυτέο" ή "Αποστρατευτέο", ή β. υποβολής στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ειδικής Έκθεσης Απόλυσης, που συντάχθηκε κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 30 και 43 του π.δ. 15/1986 ή γ. υποβολής στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό κρίθηκε ανίκανο για την ενεργό υπηρεσία, ικανό όμως για την υπηρεσία γραφείου, ή δ. κρίσης Υπαξιωματικού (Αρχιφύλακα που προήχθη στον αυτό βαθμό, κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων του π.δ. 82/2006), από το Συμβούλιο Κρίσης, για τρίτη (3η) φορά στον κατεχόμενο βαθμό ως "Παραμένων" ή τέταρτη (4η) φορά δυσμενώς καθ` όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ή ε. κρίσης Ανθυπαστυνόμου, από το Συμβούλιο Κρίσης, για τρίτη (3η) φορά στον κατεχόμενο βαθμό ως "Ανεπαρκής" ή ως "Παραμένων".

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Εφόσον η απόφαση του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων είναι δυσμενής για τον κρινόμενο, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο, την απόφαση αυτή. Έκαστος δυσμενώς κρινόμενος, δικαιούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης και την απόλυση ή αποστρατεία του δυσμενώς κριθέντα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αυτεπάγγελτη Απόλυση Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Κρίσης, Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Ανθυπαστυνόμων ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Κρίσης, Απόλυση Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων Λόγω Ειδικής Έκθεσης Απόλυσης, Αποστρατεία Ανθυπαστυνόμων Λόγω Ειδικής Έκθεσης Απόλυσης, Απόλυση Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων Λόγω Μη Σύμφωνης Γνώμης του Συμβουλίου Κρίσης για Διατήρηση στην Κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, Αποστρατεία Ανθυπαστυνόμων Λόγω Μη Σύμφωνης Γνώμης του Συμβουλίου Κρίσης για Διατήρηση στην Κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου.

      Επίσημος τίτλος

      Έξοδος Από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Κατόπιν Αποφάσεων των Συμβουλίων Κρίσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Κρίση του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, από το Συμβούλιο Κρίσης, ως "Απολυτέο" για τους έχοντες βαθμό μέχρι Αρχιφύλακα ή "Αποστρατευτέο" για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Σύνταξη Ειδικής Έκθεσης Απόλυσης.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Μη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Κρίσης, με τη γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία κατώτερο αστυνομικό προσωπικό κρίθηκε ανίκανο για την ενεργό υπηρεσία, ικανό όμως για την υπηρεσία γραφείου.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Κρίση Υπαξιωματικού (Αρχιφύλακα που προήχθη στον αυτό βαθμό, κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων του π.δ. 82/2006), από το Συμβούλιο Κρίσης, για τρίτη (3η) φορά στον κατεχόμενο βαθμό ως "Παραμένων" ή τέταρτη (4η) φορά δυσμενώς καθ` όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Κρίση Ανθυπαστυνόμου, από το Συμβούλιο Κρίσης, για τρίτη (3η) φορά στον κατεχόμενο βαθμό ως "Ανεπαρκής" ή ως "Παραμένων".

       Ναι Ναι

      • 1 Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Ειδική Έκθεση Απόλυσης. Έκθεση

       Ειδική Έκθεση Απόλυσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6631

      • 3 Κυρωμένοι πίνακες δυσμενούς κρίσης κατώτερου αστυνομικού προσωπικού. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κυρωμένοι πίνακες δυσμενούς κρίσης κατώτερου αστυνομικού προσωπικού.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8689

      • Νομοθετικό Διάταγμα 20 και 21 παρ. 3, 26, 31 και 33 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν, στις συνέπειες δυσμενούς κρίσης, τους κρινόμενους ως "παραμένοντες εις τον αυτόν βαθμόν" και "απολυτέοι", γενικές πληροφορίες περί των κρίσεων και την διαδικασία επανάκρισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Νομοθετικό Διάταγμα 9 παρ. 1 και 3, 11 παρ. 1, 15, 16 και 17 649 1970 176 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν, στις κρίσεις και προαγωγές Ανθυπαστυνόμων, τις συνέπειες δυσμενών κρίσεων, τη λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσης, τη σύνταξη πρακτικών - πινάκων και την διαδικασία επανάκρισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100176

      • Νόμος 16 παρ. 5 περ. α΄ 671 1977 236 Α

       Περιγραφή Διαβαθμίσεις κρίσεων βάσει των ουσιαστικών προσόντων Αξιωματικών οι οποίες ισχύουν και για του Ανθυπαστυνόμους (άρθρο 9 παρ. 3 του ν.δ. 649/1970).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100236

      • Προεδρικό Διάταγμα 30 και 43 15 1986 8 Α

       Περιγραφή Ειδικές εκθέσεις απόλυσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100008

      • Νόμος 44 παρ. 6 3731 2008 263 Α

       Περιγραφή Διάταξη που αφορά την θέση στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού. (Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 69/2019.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100263

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3 παρ. 1 περ. στ΄ και 2, 15 και 16 παρ. 1 περ. γ΄ 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στα είδη καταστάσεων, στον ορισμό της απόλυσης και στη διαγραφή των Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων από την Ελληνική Αστυνομία, οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (όπως το άρθρο 15 παρ. 2 του ν.δ. 935/1971 τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 π.δ. 81/2016, ΦΕΚ Α 150/10.8.2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2 παρ. 1 περ. ζ και 2, 12 παρ. 1 και 13 παρ. 1 περ. δ΄. 343 1969 238 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στα είδη καταστάσεων, στον ορισμό της αποστρατείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100238

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο μόνον περ. γ΄ 726 1980 182 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων επί θεμάτων παραίτησης και αποστρατείας για οποιονδήποτε λόγο των Ανθυπαστυνόμων, ανεξαρτήτως προαγωγής ή απονομής ή μη αποστρατευτικού βαθμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100182

      • Νόμος 14 παρ. 5 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα προσφυγής των δυσμενώς κρινόμενων στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, έστω και αν η δυσμενής κρίση είχε αποφασισθεί με παμψηφία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 παρ. 3 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαγραφή των Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από τη δύναμη του Σώματος, οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αποστρατείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 46 παρ. 3 του π.δ. 24/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 π.δ. 81/2016, ΦΕΚ Α 150/10.8.2016) οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.δ. 343/1969, εφαρμόζονται αναλογικά και για τους Ανθυπαστυνόμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 παρ. 6 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει ότι, οι λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος αναφορών Υπηρεσιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας : α. η συνταχθείσα Ειδική Έκθεση Απόλυσης, από την Υπηρεσία που ανήκει οργανικά το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ή β. η γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, από τη Διεύθυνση Υγειονομικού, με την οποία (γνωμάτευση) κατώτερο αστυνομικό προσωπικό κρίθηκε ανίκανο για την ενεργό υπηρεσία, ικανό όμως για την υπηρεσία γραφείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου ή από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τους έχοντες βαθμό έως Αρχιφύλακα.

       Όχι Όχι


      • 3 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού και κατά περίπτωση πινάκων, εις διπλούν, δυσμενώς κριθέντων.

       Όχι Όχι


      • 4 Κύρωση Πινάκων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή 1. Οι πίνακες δυσμενώς κρινόμενων που συντάχθηκαν εις διπλούν από το Συμβούλιο Κρίσης, κυρώνονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους έχοντες βαθμό έως Αρχιφύλακα. 2. Οι πίνακες δυσμενώς κρινόμενων που συντάχθηκαν εις διπλούν από το Συμβούλιο Κρίσης, κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης αποστρατείας ή απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση αποστρατείας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου ή απόφαση απόλυσης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τους έχοντες βαθμό έως Αρχιφύλακα.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση της απόφασης αποστρατείας ή απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση των αποφάσεων αποστρατείας ή απόλυσης στις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων για ενημέρωσή τους, αφού προηγουμένως δημοσιευθούν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθούν στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Σημειώσεις Η διαγραφή από την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιείται οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.