Ίδρυση, κατάργηση και μεταβολές στην ακαδημαϊκή δομή Α.Ε.Ι.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση10b256f7-19e5-4745-b317-e95da00d32ac 598410

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ίδρυση ή κατάργηση, κατάτμηση, συγχώνευση, μετονομασία και μεταβολή έδρας των Α.Ε.Ι..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται, μεταβάλλουν την έδρα τους, απορροφώνται από άλλο Α.Ε.Ι. ή να καταργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών. Για την έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγματος, απαιτείται η διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα για την ίδρυση Α.Ε.Ι. εντός της ελληνικής επικράτειας, εκδίδεται προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Ίδρυση, κατάργηση και μεταβολές στην ακαδημαϊκή δομή Α.Ε.Ι.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ίδρυση, κατάργηση και μεταβολές στην ακαδημαϊκή δομή Α.Ε.Ι.

      Επίσημος τίτλος

      Ίδρυση κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας ΑΕΙ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές Πρέπει να υφίσταται αιτιολογημένη ανάγκη, η οποία συνίσταται στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης και της εξέλιξης της επιστήμης και της έρευνας, της κοινωνίας και της οικονομίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Πρέπει να υφίσταται αιτιολογημένη ανάγκη για καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών πεδίων, καθώς και την ενίσχυση πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που δεν καλύπτονται με επάρκεια, για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Πρέπει να αιτιολογείται ότι συμβάλλει στην καλύτερη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας ή συγκεκριμένωνπεριφερειών

       Όχι Όχι

      • 4 Πιστοποίησης Ενδεχόμενη μη πιστοποίηση των Α.Ε.Ι. ή σημαντικού αριθμού των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους και των προγραμμάτων σπουδών τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Ενδεχόμενος δυσανάλογα μεγάλος ή μικρός ετήσιος αριθμός φοιτητών ή αποφοίτων του Α.Ε.Ι. σε σύγκριση με τον αριθμό των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθώς και ιδιαίτερα χαμηλή προτίμηση για εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών τυπικής εκπαίδευσης που παρέχει

       Όχι Όχι

      • Νόμος 5 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, μετονομασίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100141

      • 1 Διαχωρισμός διαδικασίας αναλόγως αν πρόκειται για ίδρυση ΑΕΙ ή για λοιπές μεταβολές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Περιγραφή Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ίδρυση νέου ΑΕΙ είναι διαφορετικές από τις διαδικασίες για τις λοιπές μεταβολές στην ακαδημαϊκή δομή ενός ιδρύματος

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση ΕΘΑΑΕ για Ίδρυση Α.Ε.Ι.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΘΑΕΕ)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΕΘΑΑΕ μελετά αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ίδρυση ενός Α.Ε.Ι., εξετάζει αν υφίστανται και άλλοι ειδικοί λόγοι που να αιτιολογούν την ανάγκη ίδρυσης ενός νέου ΑΕΙ και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Ναι Όχι


      • 3 Διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου του ΑΕΙ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Σύγκλητος του ΑΕΙ συνεδριάζει και διατυπώνει τη γνώμη της για την προτεινόμενη από τον αρμόδιο υπουργό μεταβολή στην ακαδημαϊκή δομή του ιδρύματος.

       Ναι Όχι


      • 4 Διατύπωση γνώμης Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΘΑΕΕ)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ διατυπώνει γνώμη για την προτεινόμενη μεταβολή στην ακαδημαϊκή δομή ενός ΑΕΙ, κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχετικού προεδρικού διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΑΙΘ συντάσσεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή προεδρικού διατάγματος στο ΣτΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ αποστέλλει το υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ενδεχόμενες διορθώσεις και παρατηρήσεις

       Όχι Όχι


      • 7 Ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων του ΣτΕ στο υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι τυχόν παρατηρήσεις του ΣτΕ ενσωματώνονται στο προεδρικό διάταγμα το οποίο υπογράφεται από τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή του προεδρικού διατάγματος στην Προεδρία της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

       Περιγραφή Το υπογεγραμμένο από τους συναρμόδιους υπουργούς προεδρικό διάταγμα, αποστέλλεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας για να υπογραφεί από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση προεδρικού διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το προεδρικό διάταγμα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.