Ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcda1ef58-6e85-4869-b7e1-b49ea969c05d 912265

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης ύστερα από τη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών και την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο σκοπός των Δημοσίων Βιβλιοθηκών είναι μορφωτικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και πληροφοριακός και επιτυγχάνεται ιδίως:

α) με την απόκτηση βιβλίων και περιοδικών, εφημερίδων, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και κάθε είδους Υλικού για χρήση του αναγνωστικού κοινού, β) με την οργάνωση του υλικού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση του κοινού, γ) με τη συγκρότηση και λειτουργία αναγνωστηρίων, δ) με την υποκίνηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού προς το βιβλίο και εν γένει την ενίσχυση της τοπικής πνευματικής κίνησης και ζωής, με εκδόσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και κάθε άλλο δυνατό τρόπο,

ε) με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στο κοινό.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα για ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης

Σημειώσεις

Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα και διατυπώνεται το αίτημα για ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά. Η αποστολή της αίτησης γίνεται και στο email: t04bibl@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν.2690/1999
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή, στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Δημόσιες Βιβλιοθήκες ιδρύονται κατά προτεραιότητα σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν ήδη πυρήνες δημοτικών ή κοινοτικών βιβλιοθηκών ή βιβλιοθηκών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ιδιωτών, των οποίων τα περιουσιακά τους στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, δωρίζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή για να αποτελέσουν περιουσιακά στοιχεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης που θα ιδρυθεί στην περιοχή.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Η Δημόσια Βιβλιοθήκη που ιδρύεται αποτελεί ΝΠΔΔ και φέρει την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο τέλος της οποίας προστίθεται το όνομα της πόλης ή της κοινότητας που έχει την έδρα της.Αν υπάρχει ήδη στην πόλη ή στην κοινότητα Δημόσια Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να ιδρυθεί άλλη.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση δημοτικού, κοινοτικού συμβουλίου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτη δωρεάς περιουσιακών στοιχείων Απόφαση

       Απόφαση δημοτικού, κοινοτικού συμβουλίου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτη δωρεάς περιουσιακών στοιχείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απόφαση δημοτικού, κοινοτικού συμβουλίου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτη δωρεάς περιουσιακών στοιχείων κινητών ή ακινήτων τα οποία δωρίζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή για να αποτελέσουν στοιχεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ακινήτων Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ακινήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη δωρεά ακινήτων πρέπει να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη- έγγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • Νόμος 5 3149 2003 141 Α

       Περιγραφή Ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης με κοινή υπουργική απόφαση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100141

      • 1 Παραλαβή της πρωτοκολλημένης αίτησης για ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πρωτοκολλημένης αίτησης από φυσικό πρόσωπο ή φορέα που επιθυμεί ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών στο Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών για σχετική γνώμη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο, με έγγραφο διαβιβάζονται αίτημα και δικαιολογητικά στο Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών για γνωμοδότηση σχετικά με τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων για την ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αιτήματος-Γνωμοδότηση Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών εξετάζει το αίτημα και γνωμοδοτεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ίδρυση Βιβλιοθήκης.

       Όχι Όχι


      • 4 Θετική γνωμοδότηση - Προώθηση σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπογράφεται από υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαβίβαση αρνητικής γνωμοδότησης του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών στον αιτούντα με απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία διαβιβάζει την αρνητική γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών στον αιτούντα και τον ενημερώνει για την απόρριψη της αίτησης, αφού διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

       Ναι Ναι


      • 6 Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο και ανάρτηση σε Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων η Απόφαση αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και στη συνέχεια στο Διαύγεια.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.