Ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcda1ef58-6e85-4869-b7e1-b49ea969c05d 912265

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης ύστερα από τη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών και την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη που ιδρύεται αποτελεί ΝΠΔΔ και φέρει την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, στο τέλος της οποίας προστίθεται το όνομα της πόλης ή της κοινότητας που έχει την έδρα της.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Ο σκοπός των Δημοσίων Βιβλιοθηκών είναι μορφωτικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και πληροφοριακός και επιτυγχάνεται ιδίως:

  α) με την απόκτηση βιβλίων και περιοδικών, εφημερίδων, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και κάθε είδους Υλικού για χρήση του αναγνωστικού κοινού, β) με την οργάνωση του υλικού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση του κοινού, γ) με τη συγκρότηση και λειτουργία αναγνωστηρίων, δ) με την υποκίνηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού προς το βιβλίο και εν γένει την ενίσχυση της τοπικής πνευματικής κίνησης και ζωής, με εκδόσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και κάθε άλλο δυνατό τρόπο,

  ε) με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στο κοινό.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Τίτλος

  Αίτημα για ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα και διατυπώνεται το αίτημα για ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Ιδιοκτησιακές Δημόσιες Βιβλιοθήκες ιδρύονται κατά προτεραιότητα σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν ήδη πυρήνες δημοτικών ή κοινοτικών βιβλιοθηκών ή βιβλιοθηκών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ιδιωτών, των οποίων τα περιουσιακά τους στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, δωρίζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή για να αποτελέσουν περιουσιακά στοιχεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης που θα ιδρυθεί στην περιοχή.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 5 3149 2003 141 Α

        Περιγραφή Ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης με κοινή υπουργική απόφαση.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100141

       • 1 Παραλαβή της αίτησης για ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτησης από φυσικό πρόσωπο ή φορέα που επιθυμεί ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

        Όχι Όχι


       • 2 Διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών στο Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών για σχετική γνώμη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Με διαβιβαστικό έγγραφο επισυνάπτονται αίτημα και δικαιολογητικά στο Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών για γνωμοδότηση σχετικά με τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων για την ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

        Όχι Όχι


       • 3 Εξέταση αιτήματος-Γνωμοδότηση Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών εξετάζει το αίτημα και γνωμοδοτεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ίδρυση Βιβλιοθήκης.

        Όχι Όχι


       • 4 Θετική γνωμοδότηση - Προώθηση σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης για υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπογράφεται από υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Ναι Όχι


       • 5 Διαβίβαση αρνητικής γνωμοδότησης του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών στον αιτούντα με απόρριψη αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υπηρεσία διαβιβάζει την αρνητική γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών στον αιτούντα και τον ενημερώνει για την απόρριψη της αίτησης, αφού διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

        Ναι Ναι


       • 6 Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά την υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων η Απόφαση αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

        Ναι Ναι


       • 1 Απόφαση δημοτικού, κοινοτικού συμβουλίου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτη δωρεάς περιουσιακών στοιχείων Απόφαση

        Απόφαση δημοτικού, κοινοτικού συμβουλίου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτη δωρεάς περιουσιακών στοιχείων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Απόφαση δημοτικού, κοινοτικού συμβουλίου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτη δωρεάς περιουσιακών στοιχείων κινητών ή ακινήτων τα οποία δωρίζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή για να αποτελέσουν στοιχεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1127

       • 2 Συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ακινήτων Συμβολαιογραφικό έγγραφο

        Συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ακινήτων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Για τη δωρεά ακινήτων πρέπει να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη- έγγραφο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3139

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.