Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb4faff56-820d-4537-934d-ebce6dbbab95 361196

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Τα Σ.Δ.Ε. υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, το οποίο, διά της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., διαμορφώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιό τους και έχει την εποπτεία της λειτουργίας τους. Αποτελούν φορείς Γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χορηγούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Τελευταία ενημέρωση

06/12/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Αίτημα από Δήμο για την ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Άλλο Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ενδιαφερόμενου Δήμου, στην οποία θα τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα ίδρυσης Σ.Δ.Ε. εντός των ορίων του(ικανός αριθμός ενδιαφερομένων για φοίτηση-πληθυσμός Δήμου-γεωγραφικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες κ.λ.π.).

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Τα Σ.Δ.Ε. αποτελούν συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η Πράξη «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»(Σ.Δ.Ε.) εντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 17569/9-12-2016 απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»,με κωδικό ΟΠΣ 5002546 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Φορέας σχεδιασμού και λειτουργίας του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και φορέας υλοποίησης αυτού το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Η ίδρυση νέου Σ.Δ.Ε. θα πρέπει να έχει προβλεφθεί στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης , ώστε να μπορεί να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας του.

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Ο ενδιαφερόμενος Δήμος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τις κτηριακές εγκαταστάσεις στις οποίες θα στεγαστεί το Σ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου Το Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζει και τεκμηριώνει την ανάγκη ίδρυσης ενός ΣΔΕ θα πρέπει παράλληλα να έχει εξασφαλίσει κτήριο το οποίο θα παραχωρήσει για τη στέγασή του. Απόφαση

       Απόφαση δημοτικού συμβουλίου Το Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζει και τεκμηριώνει την ανάγκη ίδρυσης ενός ΣΔΕ θα πρέπει παράλληλα να έχει εξασφαλίσει κτήριο το οποίο θα παραχωρήσει για τη στέγασή του.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 68,73 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Ίδρυση των Σ.Δ.Ε. Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Υπουργική Απόφαση 1 5953/2014 2014 1861 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201861

      • 1 Απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Λήψη τεκμηριωμένης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο του ενδιαφερόμενου Δήμου, στην οποία θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ίδρυσης Σ.Δ.Ε. εντός της χωρικής του αρμοδιότητας και θα εξασφαλίζεται παράλληλα χώρος για τη στέγασή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήματος ίδρυσης Σ.Δ.Ε. στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα ελέγχει την πληρότητα και την τεκμηρίωση του αιτήματος και επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τον έλεγχο της πλήρωσης των οικονομικών προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή εισήγησης/ενημερωτικού σημειώματος από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση ΣΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο απόφασης υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και στη συνέχεια αποστέλεται στους συναρμόδιους Υπουργούς για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Τα ΣΔΕ ιδρύονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Σημειώσεις Η ίδρυση Σ.Δ.Ε. είναι δυνητική.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.