Ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Σ.Δ.Ε. εκτός της έδρας του σχολείου και εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6188edcf-6ac2-40d6-baa3-abc46abd5bd6 618862

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ίδρυσηκαι λειτουργία Τμήματος Σ.Δ.Ε. εκτός της έδρας του σχολείου και εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Τα Σ.Δ.Ε. υπάγονται στοΠαιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο, διά της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., διαμορφώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιό τους και έχει την εποπτεία της λειτουργίας τους. Αποτελούν φορείς Γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χορηγούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. Τμήματα Σ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να λειτουργούν, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, εκτός της έδρας του σχολείου και εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Αίτημα από Δήμο για την ίδρυση Τμήματος Σ.Δ.Ε. εκτός της έδρας του σχολείου και εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Σ.Δ.Ε. εκτός της έδρας του σχολείου και εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ενδιαφερόμενου Δήμου, στην οποία θα τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα ίδρυσης Τμήματος Σ.Δ.Ε. εντός των ορίων του (ικανός αριθμός ενδιαφερομένων για φοίτηση-πληθυσμός Δήμου-γεωγραφικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες κ.λ.π.).

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Τα Σ.Δ.Ε. αποτελούν συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η Πράξη «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»(Σ.Δ.Ε.) εντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 17569/9-12-2016 απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»,με κωδικό ΟΠΣ 5002546 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Φορέας σχεδιασμού και λειτουργίας του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και φορέας υλοποίησης αυτού το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Η ίδρυση νέου Σ.Δ.Ε. θα πρέπει να έχει προβλεφθεί στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης , ώστε να μπορεί να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας του.

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Ο ενδιαφερόμενος Δήμος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τις κτηριακές εγκαταστάσεις στις οποίες θα στεγαστεί το Τμήμα του Σ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζει και τεκμηριώνει την ανάγκη ίδρυσης Τμήματος ΣΔΕ. Απόφαση

       Απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζει και τεκμηριώνει την ανάγκη ίδρυσης Τμήματος ΣΔΕ.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 68,73 4763 2020 254 Α
      • Υπουργική Απόφαση 1 5953/2014 2014

       Περιγραφή Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

       ΑΔΑ 76ΦΤ9-Ξ2Ν

      • 1 Απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Λήψη τεκμηριωμένης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο του ενδιαφερόμενου Δήμου, στην οποία θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ίδρυσης Τμήματος Σ.Δ.Ε. εντός της χωρικής του αρμοδιότητας και θα εξασφαλίζεται παράλληλα χώρος για τη στέγασή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήματος ίδρυσης Τμήματος Σ.Δ.Ε. στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα ελέγχει την πληρότητα και την τεκμηρίωση του αιτήματος και επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τον έλεγχο της πλήρωσης των οικονομικών προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή εισήγησης/ενημερωτικού σημειώματος από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για την ίδρυση Τμήματος ΣΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα Τμήματα των ΣΔΕ ιδρύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Σημειώσεις Η ίδρυση Τμήματος Σ.Δ.Ε. είναι δυνητική.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.