Αίτηση Δήλωσης Καταχώρησης για Άσκηση Δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc21245ca-ab14-472d-863f-385f929c6b17 212451

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες έως 1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή δήλωσης καταχώρησης για απόκτηση Γενικής Άδειας για την για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς γενικών αδειών, ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4727/2020. Η δήλωση υποβάλλεται από τον κάτοχο του ονόματος χώρου είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

20/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση καταχώρησης από πρόσωπα που παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό (χρήστες) υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια, με την εξαίρεση των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών.

Σημειώσεις

Απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων που αναγράφονται στoν Κανονισμό Γενικών Αδειών. Οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Eregistry.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άδεια παραμονης, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, Διαβατήριο, Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γενική Άδεια για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς γενικών αδειών, ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4727/2020

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση Δήλωσης Καταχώρησης για Άσκηση Δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Άλλο Παροχή νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα Δ του Κανονισμού Γενικών Αδειών.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα Eregistry.eett.gr μπορεί να γίνει και με κωδικούς Taxis.

       Όχι Όχι

      • 1 Διοικητικό τέλος τριακοσίων (300€) 300 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.eett.gr/parochoi/ilektronikes-epikoinonies/adeiodotisi/teli/

       Όχι

      • 2 Σε όλα τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ επιβάλλεται ετήσιο διοικητικό τέλος, υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από την παροχή δημοσίων δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό (χρήστες) εντός της ελληνικής επικράτειας. Για κάθε ημερολογιακό έτος, το ετήσιο διοικητικό τέλος, υπολογιζόμενο σύμφωνα, με τον ανωτέρω πίνακα, καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου του επομένου ημερολογιακού έτους, υποβάλλοντας στο Eregistry τη δήλωση τελών και επισυνάπτοντας τα προβλεπόμενα στο Παράτημα Α έγγραφα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της ΕΕΤΤ προς αυτό. Ο τύπος αναφέρεται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών, στο άρθρο10 0 € -

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.eett.gr/parochoi/ilektronikes-epikoinonies/adeiodotisi/teli/

       Όχι

      • 1 Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Νομικά που εδρεύουν / κατοικούν στην Ελλάδα Κατά την αρχική υποβολή δήλωσης γενικής άδειας • Καταστατικό Εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού Πρακτικό ΔΣ ή ειδική απόφαση ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων νόμιμα δημοσιευμένο, για το νόμιμο της εκπροσώπησης και τις εξουσιοδοτήσεις των νόμιμων εκπροσώπων. • Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη λύσεως ή /και τροποποιήσεων της εταιρείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Νομικά που εδρεύουν / κατοικούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης •Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του αλλοδαπού νομικού προσώπου συνοδευμένα από την επισημείωση της Χάγης (αποστίλλη) με συνημμένη επίσημη μετάφραση αυτών στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 3 Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ορίζεται ειδικότερα ότι εταιρείες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης ή ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου οι οποίες θέλουν να υποβάλλουν δήλωση καταχώρησης προσκομίζουν με την δήλωση έγγραφο από την αρμόδια ελληνική φορολογική αρχή ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες/γνωστοποιήσεις ενώπιον της ως άνω αρχής προς το σκοπό έναρξης δραστηριοτήτων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 4 Ταυτοποιητικά έγγραφα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν /κατοικούν στην Ελλάδα: • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο. • Άδεια παραμονής και εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου. • Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την οικεία ΔΟΥ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Ταυτοποιητικά έγγραφα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν / κατοικούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ( copy of ID Card or passport.) • Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την αρμόδια αρχή (Certificate of tax registration for the commencement of business by the competent tax authority ) • Πιστοποιητικό/Έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής αρχής στο οποίο να ορίζεται ο αριθμός φορολογικού Μητρώου στο οποίο να πιστοποιείται ο αριθμός φορολογικού Μητρώου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2244

      • Κανονισμός 991/4 2021 2265 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Γενικών Αδειών, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202265

      • 1 Εκκίνηση διαδιασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Εγγραφή επιχείρησης στο Eregistry.eett.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα Eregistry.eett.gr. Η εγγραφή μπορεί να γίνει και με κωδικούς Taxis.

       Ναι Όχι


      • 3 Αίτηση τροποποίησης στοιχείων επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή των απαιραίτητων δικαιολογητικών

       Σημειώσεις Ο χρόνος είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της κάθε αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 4 Ενημέρωση αιτούντος για μη ορθή υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημέρωση μέσω Eretistry για την μη ορθή υποβολή των δικαιολογητικών και πληροφόρηση για τα απαιτούμενα έγγραφα.

       Ναι Ναι


      • 5 Αίτηση για Άδεια Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό, ο αιτών δηλώνει τα δίκτυα και τις υπηρεσίες που θα παρέχει και υποβάλει και το καταθετήριο των 300€.

       Σημειώσεις Η αίτηση εξετάζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση αιτούντος για μη ορθή υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημέρωση μέσω του Eregistry για την μη ορθή υποβολή δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Ο Αιτών πρέπει να υποβάλλει εκ νέου την αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 7 Απόκτηση Γενικής Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών με την έγκριση της αίτησης του, αποκτά Γενική Άδεια.

       Σημειώσεις Μέσω του Eregistry, o αιτών μπορεί να έχει διαδικτυακά βεβαίωση κατοχής Γενικής Άδειας.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.