Αίτηση αλλαγής στοιχείων κατόπιν έκδοσης απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, που δεν έχει επιδοθεί στον δικαιούχο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση536e5d36-a430-4c8b-88ef-3497be0ede7d 536536

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 έως 8 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τους δικαιούχος διεθνούς προστασίας, στους οποίους δεν έχει επιδοθεί ακόμα η απόφαση χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου οπότε και μπορεί να υποβάλλει στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου αίτηση περί αλλαγής στοιχείων που αναγράφονται σε αυτή με συνημμένα τα προς απόδειξη των ισχυρισμών του τυχόν σχετικά έγγραφα (διαβατήριο, ταξιδιωτικά έγγραφα, ταυτότητα) αναφέροντας παράλληλα αν πρόκειται για διόρθωση εσφαλμένης καταχώρισης ή τροποποίηση στοιχείου ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ιθαγένεια, χώρα γέννησης, ημερομηνία γέννησης). Στην περίπτωση αυτή παρότι έχει εκδοθεί η απόφαση χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, αυτή δεν επιδίδεται στο δικαιούχο καθώς εκκρεμεί η εξέταση της αίτησης περί αλλαγής στοιχείων και η διόρθωσή τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αλλαγής στοιχείων ταυτότητας Αίτηση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται είτε δια ζώσης στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου είτε ψηφιακά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση αλλαγής στοιχείων κατόπιν έκδοσης απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, που δεν έχει επιδοθεί στον δικαιούχο

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Να υφίστανται αλλαγή των στοιχείων ταυτότητας.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11 513542 2022 4763 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγηση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204763

      • Νόμος παρ. 3, 4, 5, 6, 7 αρθ.79 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Νόμος παρ. 3, 4, 5 αρθ. 43 4375 2016 51 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100051

      • 1 Παραλαβή αίτησης περί αλλαγής στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου την αίτηση περί αλλαγής στοιχείων με συνημμένα τα προς απόδειξη των ισχυρισμών του τυχόν σχετικά έγγραφα αναφέροντας παράλληλα αν πρόκειται για διόρθωση/ τροποποίηση στοιχείου ταυτότητας. Ο αρμόδιος υπάλληλος που παραλαμβάνει την αίτηση σημειώνει επί αυτής να μην επιδοθεί στον δικαιούχο η απόφαση χορήγησης Άδειας Διαμονής καθώς εκκρεμεί διόρθωση των στοιχείων.

       Σημειώσεις Άδεια διαμονής είναι κάθε άδεια, η οποία εκδίδεται από τις Ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας ή σε ανιθαγενή τη διαμονή του στην Ελληνική Επικράτεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αντιγράφου του απαιτούμενου αποδεικτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος λαμβάνει αντίγραφο του απαιτούμενου εγγράφου, μετά από επίδειξη του πρωτοτύπου και αναγραφή πάνω στο έγγραφο ότι πρόκειται για αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.

       Σημειώσεις Για την αλλαγή στοιχείων γίνονται δεκτά αποκλειστικά τα παρακάτω πρωτότυπα έγγραφα ( όχι σε φωτοτυπία): - Δελτίο ταυτότητας της χώρας καταγωγής, όπου αναγράφεται η πλήρης ημερομηνία γέννησης. - Διαβατήριο, ακόμα και μετά τη λήξη του. -Ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον ο αιτών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση της αίτησης περί αλλαγής στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση αλλαγής στοιχείων εξετάζεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση της αίτησης περί αλλαγής στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Προϊστάμενος εγκρίνει την αίτηση για διόρθωση/ τροποποίηση των στοιχείων που αναγράφονται στην Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάκληση απόφασης περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου με νέα απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου θα πρέπει να ανακληθεί με νέα απόφαση περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, η οποία περιλαμβάνει τα νέα στοιχεία του δικαιούχου.

       Όχι Όχι


      • 6 Επίδοση νέας απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιδίδεται στον δικαιούχο διεθνούς προστασίας η απόφαση περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση νέου δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τη μέρα που θα επιδοθεί στο δικαιούχο η νέα απόφαση χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, θα πρέπει να εκδοθεί και νέο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, προκειμένου να υπάρχει πλήρη ταύτιση των στοιχείων του στα έγγραφα που φέρει και απαιτείται να επιδείξει και να προσκομίσει στις Αστυνομικές Αρχές για να προβεί στη διαδικασία έκδοσης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.