Αίτηση καταγραφής στο μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση42b0d479-89df-4795-bd6a-54fc6f8fa9a4 976453

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αίτηση καταγραφής στο μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων. Πρόκειται για την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων ζώων της χώρας σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή και για την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων, με σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση καταγραφής στο μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός ΓΕΜΗ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών, από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων (ΗΜΕΖ). Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων.

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση καταγραφής στο μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Υγειονομικές Κάθε έμπορος που εγγράφεται στο ΗΜΕΖ υποχρεούται να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13, σημεία 1 και 2 του π.δ. 242/2005.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Κάθε έμπορος που εγγράφεται στο ΗΜΕΖ υποχρεούται να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13, σημεία 3 και 4 του π.δ. 308/2000

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας, όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του και Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας, όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του και

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κάθε έμπορος, προκειμένου να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπόρων Ζώων (ΗΜΕΖ), υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση προς την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, η οποία συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με τον αριθμό φορολογικού μητρώου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κάθε έμπορος, προκειμένου να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπόρων Ζώων (ΗΜΕΖ), υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση προς την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, η οποία συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • Υπουργική Απόφαση 3730/135719 2018 4855 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204855

      • Υπουργική Απόφαση 3729/135714 2018 4919 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204919

      • Υπουργική Απόφαση 2018 5196 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφαλμάτων στην 3730/135719/08.10.2018 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205196

      • Προεδρικό Διάταγμα 242 2005 291 Α

       Περιγραφή Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100291

      • Προεδρικό Διάταγμα 308 2000 252 Α

       Περιγραφή Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100252

      • 1 Εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο έμπορος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, εισέρχεται στην ιστοσελίδα των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-services.minagric.gr/ Στο πλαίσιο “Σύνδεση χρήστη”, ο χρήστης συμπληρώνει το Όνομα χρήστη (username) και τον Κωδικό πρόσβασης (password) που του έχει δοθεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη διαδικασία της εγγραφής του στις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Τέλος, στην επιλογή υπηρεσίας επιλέγει “Έμποροι Ζώντων Ζώων”

       Σημειώσεις Ο χρήστης πρέπει να κάνει εγγραφή στις ψηφιακές Υπηρεσίες με το ΑΦΜ με το οποίο έχει εμπορική δραστηριότητα και στο οποίο είναι καταχωρημένες οι εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιεί ως σταβλικές εγκαταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την προσπάθεια εισαγωγής του στην Ψηφιακή Υπηρεσία Εμπόρων Ζώντων Ζώων θα λάβει μήνυμα ειδοποίησης που δεν θα του επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση προσωπικών στοιχείων/Εισαγωγή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την είσοδο του χρήστη στην ψηφιακή υπηρεσία ζητείται η καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων του εμπόρου καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή 2 εγγράφων σε μορφή pdf: α) Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνση του εμπόρου β) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην Αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

       Σημειώσεις Η εγγραφή στο ΗΜΕΖ συνίσταται στην καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων: α) Όνομα ή επωνυμία του εμπόρου β) τύπος του εμπόρου (Α ή Β) γ) διεύθυνση της έδρας του εμπόρου, καθώς και διευθύνσεις όλων των εγκαταστάσεων αυτού (εφόσον πρόκειται για έμπορο τύπου Α) δ) τηλέφωνο ε) αριθμός έγκρισης (για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους εμπόρους) στ) είδος του ζώου που αυτός εμπορεύεται ζ) όνομα του ορισθέντος υπεύθυνου η) διεύθυνση του υπευθύνου θ) ο κωδικός μεταφορέα, εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση. Τα πεδία ΑΦΜ και Αριθμός ΓΕΜΗ είναι προσυμπληρωμένα και δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη.

       Όχι Όχι


      • 3 Νέα αίτηση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Προκειμένου να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση για άδεια εμπόρου, αρκεί να πατήσετε το κουμπί "Νέα Αίτηση Άδειας".

       Σημειώσεις Οι έμποροι χωρίζονται σε 2 τύπους: Α και Β Τύπος Α: Έμποροι που διαθέτουν σταβλικές εγκαταστάσεις. Για κάθε τύπο ζώου που εμπορεύονται πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους αντίστοιχη σταβλική εγκατάσταση. Τύπος Β: Έμποροι που δεν διαθέτουν σταβλική εγκατάσταση. Τα είδη ζώων που μπορεί να δηλώσει ο έμπορος είναι τα εξής: Βοοειδή Αίγες Πρόβατα Χοιρινά

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση του εμπόρου που δεν πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις, απορρίπτεται με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις ελέγχονται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή Δ/νσεις /Υποδ/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

       Ναι Ναι


      • 5 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εντός δέκα πέντε(15) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του φακέλου από τον έμπορο και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ο υπόχρεος πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταχώρησης, η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, εγκρίνει ηλεκτρονικά την αίτηση και η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη χορήγηση του αριθμού καταχώρησης, που δίνεται αυτόματα από το σύστημα.

       Σημειώσεις Η έγκριση αυτή ισχύει από την επομένη της εκδόσεως και για τρία (3) χρόνια.

       Ναι Όχι


      • 6 Ειδοποίηση εμπόρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έμπορος αφού ειδοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ότι η αίτηση του έχει εγκριθεί και του έχει χορηγηθεί κωδικός αριθμός, οφείλει να παραλάβει σχετικό αντίγραφο από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. Ο ενδιαφερόμενος έμπορος οφείλει να τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της έγκρισης για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

       Ναι Όχι


      • 7 Ανάκληση έγκρισης καταχώρησης - Διαγραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή 1) Η έγκριση καταχώρησης του εμπόρου αναστέλλεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, όταν η εγκατάσταση τελεί υπό απαγόρευση ή περιορισμό για υγειονομικούς λόγους. Η έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από έναν μήνα έως ένα έτος, όταν ο έμπορος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σημείων 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 242/2005 και επανανεώνεται μόνο όταν η αρμόδια κτηνιατρική αρχή βεβαιωθεί ότι ο έμπορος συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος. 2) Κάθε έμπορος διαγράφεται από το ηλεκτρονικό μητρώο όταν: α) Δεν τηρεί τα οριζόμενα στα σημεία 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 242/2005 καθ’ υποτροπή και σε συμμόρφωση προς το άρθρο 23.4 του ν. 4235/2014. β) επί μία συνεχή τριετία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εμπορική πράξη, γ) του έχουν επιβληθεί περισσότερο από δύο φορές, στη διάρκεια της τριετίας, κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις, δ) λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή λύσης του νομικού προσώπου, ε) χρησιμοποιεί ανύπαρκτο αριθμό καταχώρησης ή αριθμό καταχώρησης άλλου εμπόρου ή δεν χρησιμοποιεί αριθμό καταχώρησης.

       Σημειώσεις Η ανάκληση της έγκρισης κοινοποιείται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

       Ναι Ναι


      • 8 Ανανέωση εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε τρία έτη με την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών. Η ανανέωση της εγγραφής συντελείται με τη χορήγηση του ίδιου αριθμού καταχώρησης, εφόσον δεν υπάρχει αλλαγή στοιχείων και την έκδοση νέας κατά τα ανωτέρω. Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή ενημερώνεται εγκαίρως ηλεκτρονικά για τη λήξη ισχύος της εγγραφής στο ΗΜΕΖ του εμπόρου που εμπίπτει στην περιοχή της αρμοδιότητας της και είναι υποχρεωμένη να τον ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο.

       Σημειώσεις Ο έμπορος ενημερώνεται ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, εγκαίρως για την ανάγκη ανανέωσης της εγγραφής του στο ΗΜΕΖ και είναι υπεύθυνος να προβεί στην ανανέωση αυτής εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών και οπωσδήποτε πριν τη λήξη της τρέχουσας έγκρισης. Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή είναι υπεύθυνη να διατηρεί επικαιροποιημένο αρχείο εμπόρων για την περιοχή της αρμοδιότητάς της.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.