Αίτηση περί αλλαγής στοιχείων κατόπιν επίδοσης της απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου στο δικαιούχο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa86a6332-7727-442f-be75-ca73ffa836eb 866332

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε μεταβολή στοιχείων που αναγράφονται στην Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, μετά από αίτηση του δικαιούχου και στην περίπτωση που έχει επιδοθεί η απόφαση χορήγησης της Άδειας, μόνο εφόσον αυτή η μεταβολή βασίζεται στην προσκόμιση διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου, ταυτότητας.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου.

Η διάρκεια ισχύος των νέων εγγράφων ταυτίζεται με την ισχύ των προηγούμενων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Τίτλος

Αίτηση αλλαγής στοιχείων ταυτότητας και στοιχείων επικοινωνίας

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση περί αλλαγής στοιχείων κατόπιν επίδοσης της απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου στο δικαιούχο

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Να υφίστανται αλλαγή των στοιχείων ταυτότητας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται στο στοιχείο απόδειξης ταυτότητας να αναγράφεται η πλήρης ημερομηνία γέννησης του προσώπου, να έχει εκδοθεί από αρχή της χώρας καταγωγής ή να είναι άλλο ισοδύναμο έγγραφο, σύμφωνα με το νόμο της χώρας καταγωγής ή τελεσίδικη ελληνική δικαστική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11 513542 2022 4763 Β

       Περιγραφή Διαδικασία Χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204673

      • Νόμος παρ. 3, 4, 5, 6, 7 αρθ.79 4636 2016 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100169

      • 1 Παραλαβή αίτησης αλλαγής στοιχείων που αναγράφονται στην ΄Αδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η αλλαγή των στοιχείων. Ο αρμόδιος υπάλληλος που παραλαμβάνει την αίτηση σημειώνει επί αυτής ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί στην έκδοση άδειας διαμονής, αυτή να μην του παραδοθεί έως ότου η αίτηση αλλαγής στοιχείων διεκπεραιωθεί.

       Σημειώσεις Άδεια διαμονής είναι κάθε άδεια, η οποία εκδίδεται από τις Ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας ή σε ανιθαγενή τη διαμονή του στην Ελληνική Επικράτεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση αιτούντα περί μη έκδοσης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος που παρέλαβε στην αίτηση αλλαγής στοιχείων, ενημερώνει το δικαιούχο διεθνούς προστασίας να μην προβεί στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαμονής μέχρι να εξεταστεί η αίτηση του.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη αντιγράφου του απαιτούμενου αποδεικτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος μαζί με την αίτηση λαμβάνει και αντίγραφο του απαιτούμενου εγγράφου που βασίζεται η αλλαγή που αιτείται (Δελτίο ταυτότητας της χώρας καταγωγής, όπου αναγράφεται η πλήρης ημερομηνία γέννησης, διαβατήριο, ακόμα και μετά τη λήψη του, ληξιαρχική πράξη γέννησης εφόσον ο αιτών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα), μετά από επίδειξη του πρωτοτύπου και αναγραφή ότι πρόκειται για αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση της αίτησης αλλαγής στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση αλλαγής στοιχείων εξετάζεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου εγκρίνει την αίτηση για διόρθωση/τροποποίηση των στοιχείων ταυτότητας.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάκληση απόφασης περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου θα πρέπει να ανακληθεί με νέα απόφαση περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, η οποία περιλαμβάνει τα νέα στοιχεία του δικαιούχου

       Όχι Όχι


      • 7 Επίδοση νέας απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιδίδεται στον δικαιούχο διεθνούς προστασίας η νέα απόφαση περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου στην οποία αναγράφονται επικαιροποιημένα τα στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση νέου δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τη μέρα που θα επιδοθεί στο δικαιούχο η νέα απόφαση χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, θα πρέπει να εκδοθεί και νέο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, προκειμένου να υπάρχει πλήρη ταύτιση των στοιχείων του στα έγγραφα που φέρει και απαιτείται να επιδείξει και να προσκομίσει στις Αστυνομικές Αρχές για να προβεί στη διαδικασία έκδοσης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.