Αίτηση περί αλλαγής στοιχείων κατόπιν παράδοσης της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου στον δικαιούχο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8ba5de38-a01c-43d2-98df-856c2c78b2fa 853801

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έως 7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αίτηση περί αλλαγής στοιχείων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ιθαγένεια, χώρα γέννησης, ημερομηνία γέννησης) που αναγράφονται στην άδεια διαμονής ενιαίου τύπου που έχει παραδοθεί στο δικαιούχο. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διαβατήριο, ταξιδιωτικά έγγραφα, ταυτότητα) για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου. Στην περίπτωση αυτή, αν ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας, έχει αιτηθεί και την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων η έκδοση απόφασης χορήγησής τους δεν θα πραγματοποιηθεί έως την εξέταση της αίτησης περί αλλαγής στοιχείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αλλαγής στοιχείων ταυτότητας

Σημειώσεις

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διαβατήριο, ταξιδιωτικά έγγραφα, ταυτότητα) για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αφορά στη δυνατότητα του επωφελούμενου να διορθώσει λάθος αναγραφή των στοιχείων ταυτότητας στην απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής ΠΡΙΝ την παράδοση της ΑΔΕΤ.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση περί αλλαγής στοιχείων κατόπιν παράδοσης της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου στον δικαιούχο

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Να υφίστανται αλλαγή των στοιχείων ταυτότητας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται στο στοιχείο απόδειξης ταυτότητας να αναγράφεται η πλήρης ημερομηνία γέννησης του προσώπου, να έχει εκδοθεί από αρχή της χώρας καταγωγής ή να είναι άλλο ισοδύναμο έγγραφο, σύμφωνα με το νόμο της χώρας καταγωγής ή τελεσίδικη ελληνική δικαστική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβατήριο Διαβατήριο

       Διαβατήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3971

      • 2 Ταξιδιωτικά έγγραφα Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Ταξιδιωτικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9102

      • 3 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1860

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11 513542 2022 4763 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204763

      • Νόμος 79 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • 1 Παραλαβή αίτησης αλλαγής στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας υποβάλλει αίτημα αλλαγής στοιχείων που αναγράφονται στην απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής, πριν την έκδοση και παραλαβή αυτής. Ο αρμόδιος υπάλληλος που παραλαμβάνει την αίτηση σημειώνει επί αυτής ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει αιτηθεί και την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, να μην πραγματοποιηθεί η έκδοση απόφασης χορήγησής τους έως ότου η αίτηση αλλαγής στοιχείων διεκπεραιωθεί.

       Σημειώσεις Άδεια διαμονής είναι κάθε άδεια, η οποία εκδίδεται από τις Ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας ή σε ανιθαγενή τη διαμονή του στην Ελληνική Επικράτεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση αιτούντα σχετικά με την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει το δικαιούχο διεθνούς προστασίας πως αν έχει εκδοθεί απόφαση χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων πριν την υποβολή της αίτησης αλλαγής στοιχείων αυτή δεν θα του επιδοθεί. Στην περίπτωση βέβαια που του έχει επιδοθεί η απόφαση χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων, ο υπάλληλος που παραλαμβάνει την αίτηση αλλαγής στοιχείων, τον ενημερώνει να μην προβεί στη διαδικασία έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων μέχρι να εξεταστεί το αίτημά του. Επίσης σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τα ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν θα πρέπει να του παραδοθούν μέχρι τη διεκπεραίωση του αιτήματός του περί αλλαγής στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη αντιγράφου του απαιτούμενου αποδεικτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος μαζί με την αίτηση λαμβάνει και αντίγραφο του απαιτούμενου εγγράφου που βασίζεται η αλλαγή που αιτείται (Δελτίο ταυτότητας της χώρας καταγωγής, όπου αναγράφεται η πλήρης ημερομηνία γέννησης, διαβατήριο, ακόμα και μετά τη λήψη του, ληξιαρχική πράξη γέννησης εφόσον ο αιτών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα), μετά από επίδειξη του πρωτοτύπου και αναγραφή ότι πρόκειται για αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση της αίτησης αλλαγής στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση αλλαγής στοιχείων εξετάζεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση αίτησης αλλαγής στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου εγκρίνει την αίτηση για διόρθωση/τροποποίηση των στοιχείων ταυτότητας.

       Σημειώσεις Η αποδοχή της αίτησης αλλαγής βασικών στοιχείων που αναγράφονται στην απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου, συνεπάγεται και ανάκληση απόφασης χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάκληση απόφασης περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου θα πρέπει να ανακληθεί με νέα απόφαση περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, η οποία περιλαμβάνει τα νέα στοιχεία του δικαιούχου.

       Όχι Όχι


      • 7 Επίδοση νέας απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιδίδεται στον δικαιούχο διεθνούς προστασίας η νέα απόφαση περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου με τα νέα στοιχεία του δικαιούχου.

       Σημειώσεις Τη μέρα που θα επιδοθεί στο δικαιούχο η νέα απόφαση χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου θα την προσκομίσει στις Αστυνομικές Αρχές για να προβεί στη διαδικασία έκδοσης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.