Αγορά Ακινήτου από Δήμο με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση482ad188-05d8-4369-975c-4bcb41abcf09 862486

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αγορά ακινήτου από Δήμο με Δημοπρασία, όπως περιγράφεται στο Π.Δ. 270/1981.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο Δήμος επιθυμεί να αγοράσει ακίνητο ακολουθώντας την διαδικασία της Δημοπρασίας, όπως περιγράφεται στο ΠΔ 270/1981. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τυχόν δικαιολογητικά καθορίζονται στην Διακήρυξη της Δημοπρασίας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αγορά Ακινήτου

      Επίσημος τίτλος

      Αγορά Ακινήτου από Δήμο με Δημοπρασία


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση περί της διεξαγωγής της δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου.

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από τους όρους της διακήρυξης με βάση τα συναλλακτικά ήθη.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο και ορίζονται ρητά στην σχετική κάθε φορά διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο και ορίζονται ρητά στην σχετική κάθε φορά διακήρυξη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 324 4700 2020 127 Α

       Περιγραφή Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σημ.: Στις συμβάσεις αγοράς ακινήτων από ΟΤΑ, εάν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 € διενεργείται υποχρεωτικά (πριν από τη σύναψη της σύμβασης) έλεγχος νομιμότητας από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ αν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 € ο έλεγχος διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των υπηρεσιών αυτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100127

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 72, 225,67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 72: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Άρθρο 225: Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχωρήσεις Δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 191 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Αγορά Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 23 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών πλέον) όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000 δρχ) 58.694,05 €.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 22 2753 1999 249 Α

       Περιγραφή Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ΄ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, φιλανθρωπικά ιδρύματα του Ν. 2039/1939, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κληροδοτήματα, για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας απαιτείται εκτίμηση από Πιστοποιημένους Εκτιμητές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100249

      • Προεδρικό Διάταγμα 270 1981 77 Α

       Περιγραφή Καθορισμός οργάνων διαδικασίας και όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση, εκμίσθωση ή αγορά πραγμάτων των δήμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100077

      • Νόμος 9, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής- Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν.3852/2010, Άρθρο 53 "Καταργούμενες διατάξεις", Άρθρο 54 "Έναρξη ισχύος"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση περί της διεξαγωγής της δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου.

       Σημειώσεις Συνήθως προηγείται της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της υπηρεσίας που εκκινεί τη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη επαρκούς πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του δήμου για την αγορά του ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια κατά την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάρτιση των Όρων Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους της Διακήρυξης.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα θα αναρτήσει στο πρόγραμμα Διαύγεια την Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση της Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός προθεσμίας (20) ημερών από τη δημοσίευση να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

       Σημειώσεις Για τη δημοσίευση της περίληψης στον τύπο λαμβάνεται: α) απόφαση δημάρχου για απευθείας ανάθεση (αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια) β) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το κόστος της Δημοσίευσης, το οποίο βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλότητας ύστερα από επιτόπιο έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, και συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

       Σημειώσεις Η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται στη Δημοτική Επιτροπή και κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες.

       Όχι Όχι


      • 9 Απόφαση Δημάρχου για τη διεξαγωγή της Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος με απόφαση του ορίζει το χρόνο (ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 10 Διενέργεια Δημοπρασίας από Επιτροπή Διεξαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διενέργεια της δημοπρασίας είναι φανερή και προφορική διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή Πρακτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας, τον τελευταίο μειοδότη και τον εγγυητή του.

       Όχι Όχι


      • 12 Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή για την κατακύρωση ή μη του επιτευχθέντος αποτελέσματος.

       Σημειώσεις Εφόσον αναδείχθηκε μειοδότης τα πρακτικά αποστέλλονται στην Δημοτική Επιτροπή για κατακύρωση. Έχει προηγηθεί σύνταξη οικονομικής έκθεσης εκτίμησης της αξίας του ακινήτου από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτου, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο. Σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06€, απαιτείται έκθεση εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Υπουργείου Οικονομικών).

       Όχι Όχι


      • 13 Απόφαση Επανάληψης Διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόμενος.

       Σημειώσεις Εφόσον στα πρακτικά αναγραφεί ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένας ενδιαφερόμενος, η Δημοτική Επιτροπή κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό και παραπέμπει την επανάληψη της δημοπρασίας στο δήμαρχο.

       Ναι Όχι


      • 14 Απόφαση μη κατακύρωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν παραπομπής από τη Δημοτική Επιτροπή στην περίπτωση μη κατακύρωσης του αποτελέσματος, δύναται να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια είτε την επανάληψη της δημοπρασίας (λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας ή άρνησης του τελευταίου μειοδότη να υπογράψει τα πρακτικά) είτε την αγορά με απευθείας συμφωνία."

       Ναι Όχι


      • 15 Απόφαση κατακύρωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

       Ναι Όχι


      • 16 Έλεγχος νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει την νομιμότητα της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

       Ναι Όχι


      • 17 Εγκριτική Απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής εγκρίνει την απόφαση κατακύρωσης της Δημοτικής Επιτροπής.

       Ναι Όχι


      • 18 Απορριπτική Απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόρριψη της απόφασης κατακύρωσης από τον Συντονιστή και διαβίβασή της στο Δήμο.

       Ναι Όχι


      • 19 Υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος υπογράφει την συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης με τον πωλητή του ακινήτου.

       Σημειώσεις Οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων από ΟΤΑ, εφόσον υπερβαίνουν το προβλεπόμενο χρηματικό όριο υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρ. 324 του Ν. 4700/2020), ο οποίος διενεργείται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

       Ναι Όχι


      • 20 Μεταγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Δήμος προβαίνει στην μεταγραφή του συμβολαίου στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο.

       Ναι Όχι


      • 21 Λήξη της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.