Αγορά Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbc5f6ef2-1b8e-48d6-8f2d-0cd3a9812bed 850567

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αγορά ακινήτου από Περιφέρεια με δημοπρασία και απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρ. 227 του Ν. 3852/2010..
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι καταυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αγορά ακινήτου από ΟΤΑ δευτέρου βαθμού με δημοπρασία

      Επίσημος τίτλος

      Αγορά ακινήτου από Περιφέρεια με δημοπρασία


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από τους όρους της διακήρυξης με βάση τα συναλλακτικά ήθη.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη.

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας. Υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο αποφάσεων οργάνων των φορέων των ΟΤΑ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/legislationdocs/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%99/Nomos 4727 2020.pdf

      • Νόμος 324 4700 2020 127 Α

       Περιγραφή Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σημ.: Στις συμβάσεις αγοράς ακινήτων από ΟΤΑ, εάν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 € διενεργείται υποχρεωτικά (πριν από τη σύναψη της σύμβασης) έλεγχος νομιμότητας από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ αν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 € ο έλεγχος διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των υπηρεσιών αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100127

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 176, 225 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 176: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών Αρ. 225: Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας (οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ ΟΤΑ εφόσον αφορούν αγορά ακινήτων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 1 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώριση δημοσιεύσεων του Δημοσίου τομέα στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 23 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών πλέον) όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ 58.694,05 €.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 22 2753 1999 249 Α

       Περιγραφή Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ΄ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, φιλανθρωπικά ιδρύματα του Ν. 2039/1939, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κληροδοτήματα, για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας απαιτείται εκτίμηση από πιστοποιημένους εκτιμητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100249

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Αγορά ακινήτου εκ μέρους των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων (Περιφέρεια)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 20, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής και λήψη απόφασης για τη σκοπιμότητα αγοράς ακινήτου από την Περιφέρεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση της Απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για την ανάληψη υποχρέωσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή καταρτίζει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της διακήρυξης δημοπρασίας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοπρασίας αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση της διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοπρασίας δημοσιεύεται με επιμέλεια του Περιφερειάρχη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (10 ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας).

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος των προσφορών και σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών (20 ημέρες), η Επιτροπή του αρ. 13 (ΠΔ 242/1996), κατόπιν επιτόπιου ελέγχου και μελέτης των φακέλων προσφοράς, συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα ημερών.

       Σημειώσεις Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής (αρ. 13), αναφορικά με την εκτίμηση της καταλληλότητας των προσφερθέντων ακινήτων, διαβιβάζεται στην Περιφερειακή Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 9 Απόφαση Περιφερειάρχη για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης με απόφασή του ορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της δημοπρασίας (η απόφασή του κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες).

       Όχι Όχι


      • 10 Διενέργεια της δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διενεργείται από την Περιφερειακή Επιτροπή.

       Σημειώσεις Η Περιφερειακή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρ. 176 του Ν. 3852/2010, συγκροτεί ειδικές επιτροπές διεξαγωγής από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή πρακτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα πρακτικά υπογράφονται από την Περιφερειακή Επιτροπή, τον τελευταίο μειοδότη και τον εγγυητή του.

       Όχι Όχι


      • 12 Σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας, η Επιτροπή του άρ. 13 συντάσσει έκθεση εκτίμησης του ακινήτου.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου υπερβαίνει το καθορισθέν από την κείμενη νομοθεσία ποσό, απαιτείται υποχρεωτικά η σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης από πιστοποιημένο Εκτιμητή.

       Όχι Όχι


      • 13 Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή της Έκθεσης Εκτίμησης, η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει για την κατακύρωση της δημοπρασίας (εάν η προσφορά του μειοδότη είναι συμφέρουσα) ή την επανάληψη της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 14 Απόφαση επανάληψης δημοπρασίας από Περφερειάρχη- Άγονος διαγωνισμός

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος από την Περιφερειακή Επιτροπή λόγω μη προσέλευσης μειοδότη, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά με απόφαση Περιφερειάρχη.

       Ναι Όχι


      • 15 Απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας από Περιφερειακή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή δεν κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και λαμβάνει απόφαση για επανάληψη της δημοπρασίας.

       Σημειώσεις Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όταν : 1. Η Περιφερειακή Επιτροπή κρίνει ασύμφορο το τίμημα το οποίο επετεύχθη. 2. Η Περιφερειακή Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω συναγωνισμό. 3. Πριν κοινοποιηθεί η έγκριση στον τελευταίο μειοδότη, επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στην Περιφερειακή Επιτροπή νέα προσφορά από πρόσωπο δικαιούμενο να συμμετάσχει στη δημοπρασία και υπό την προϋπόθεση ότι η νέα αυτή προσφορά είναι τουλάχιστον κατά 10% μικρότερη εκείνης η οποία έχει επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία.

       Ναι Όχι


      • 16 Απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

       Ναι Όχι


      • 17 Αποστολή απόφασης κατακύρωσης για έλεγχο νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

       Ναι Όχι


      • 18 Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης κατακύρωσης.

       Ναι Όχι


      • 19 Εγκριτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής εγκρίνει την κατακυρωτική απόφαση, η οποία ακολούθως αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Ναι Όχι


      • 20 Υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η συμβολαιογραφική Πράξη υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

       Σημειώσεις Οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων από ΟΤΑ, εφόσον υπερβαίνουν το προβλεπόμενο χρηματικό όριο υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρ. 324 του Ν. 4700/2020), ο οποίος διενεργείται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

       Ναι Όχι


      • 21 Μεταγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο /Κτηματολογικό Γραφείο.

       Ναι Όχι


      • 22 Απορριπτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής απορρίπτει την κατακυρωτική απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 23 Λήξη της διαδικασίας       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.