Αδειοδότηση Επιχειρηματικών Πάρκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση558b7fe3-3233-4c58-bd73-168a79735fef 503646

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13

Κόστος

Από 1.000 έως 5.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σχετικά με τον χρόνο διεκπεραίωσης, επισημαίνεται ότι η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Ε.Π. εκδίδεται μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από τη λήψη των γνωμοδοτήσεων της παρ. 2, άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 3. του άρθρου 10 του ν. 4982/2022.

Τελευταία ενημέρωση

27/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Αδειοδότησης Επιχειρηματικού Πάρκου

Σημειώσεις

Η Εταιρία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ) υποβάλει αίτηση, η οποία συνοδεύεται από το Επιχειρηματικό Σχέδιο και το σχετικό παράβολο της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν.4982/22, προκειμένου να λάβει άδεια ίδρυσης, λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ). Ο σχετικός φάκελος περιλαμβάνει τα πλήρη δικαιολογητικά σε 4 ή 5 αντίτυπα (ανάλογα με το εάν, λόγω περιοχής χωροθέτησης, εμπλέκεται το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του άρθρου 24 του ν.4495/2017 (Α 167) ή όχι.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Μη ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας ή πληρεξουσίου δικηγόρου, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία εξέτασης αίτησης ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, ΚΥΑ Φ/Α.15/3/2226/170 (ΦΕΚ 583/Β/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1722/2Β/2017), σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 47 του ν.4982/2022.

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 α) Για προϋπολογισμό δαπανών οργάνωσης και ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου μέχρι 3.000.000 €, παράβολο 1.000 €. β) Για προϋπολογισμό δαπανών οργάνωσης και ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου από 3.000.001 € μέχρι 10.000.000 €, παράβολο 2.000 €. γ) Για προϋπολογισμό δαπανών οργάνωσης και ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου από 10.000.001 € μέχρι 20.000.000 €, παράβολο 3.000 €. δ) Για προϋπολογισμό οργάνωσης και ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου πλέον των 20.000.000€ παράβολο 5.000 €. 1000 € - 5000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας − βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ). Οικονομική μελέτη

       Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας − βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας − βιωσιμότητας του ΕΠ η οποία πρέπει να εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ Φ/Α.15/3/2226/170 (ΦΕΚ Β 583/2012).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • 2 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του ΕΠ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

       Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του ΕΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του ΕΠ, η οποία πρέπει να εκπονείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και ανάλογα με τον τύπο του ΕΠ. Στη ΜΠΕ αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται αυτοτελής ενότητα όπου θα τεκμηριώνεται η προτεινόμενη θέση και η συμβατότητα με τις χρήσεις γης της γύρω περιοχής του ΕΠ και η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Π της ΚΥΑ Φ/Α.15/3/2226/170 (ΦΕΚ Β 583/2012). Επίσης, θα πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητα της προτεινόμενης θέσης του Επιχειρηματικού Πάρκου με βάση τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του Παραρτήματος IV της ΚΥΑ Φ/Α.15/3/2226/170 (ΦΕΚ Β 583/20120.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6898

      • 3 Μελέτη ορκωτού ελεγκτή. Μελέτη

       Μελέτη ορκωτού ελεγκτή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην μελέτη ορκωτού ελεγκτή οποία εξετάζεται, εάν τηρούνται οι χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις της τεχνικοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 47 και την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4982/22.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 4 Μελέτη τεχνικής οργάνωσης του ΕΠ. Σχέδιο δράσης / υλοποίησης

       Μελέτη τεχνικής οργάνωσης του ΕΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Μελέτη τεχνικής οργάνωσης του ΕΠ η οποία πρέπει να εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. ε, του ν. 4982/2022 (ΦΕΚ Α΄ 195)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 5 Τεχνικές Προκαταρκτικές Μελέτες των έργων υποδομής και των απαιτούμενων εξωτερικών έργων υποδομής. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τεχνικές Προκαταρκτικές Μελέτες των έργων υποδομής και των απαιτούμενων εξωτερικών έργων υποδομής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τεχνικές Προκαταρκτικές Μελέτες των έργων υποδομής του ΕΠ που περιλαμβάνουν τεύχη τεχνικών προδιαγραφών και σχέδια διάταξης. Επίσης, Τεχνικές Προκαταρκτικές Μελέτες των απαιτούμενων εξωτερικών έργων υποδομής και δικτύων, που περιλαμβάνουν τεύχη τεχνικών προδιαγραφών και σχέδια διάταξης ή σχέδια αποτύπωσης των υφιστάμενων εξωτερικών υποδομών και δικτύων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 6 Σχέδια σε κλίμακα από 1:50.000 έως 1:5.000. Αρχιτεκτονικό σχέδιο

       Σχέδια σε κλίμακα από 1:50.000 έως 1:5.000.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχέδια , όπου αποτυπώνονται με σαφήνεια οι τυχόν υφιστάμενες εξωτερικές υποδομές και δίκτυα και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα έργα υποδομής και η σύνδεση με αυτά, τα οποία εκπονούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε κλίμακα από 1:50.000 έως 1:5.000.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3879

      • 7 Έγγραφα διασφάλισης της απαιτούμενης έκτασης. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Έγγραφα διασφάλισης της απαιτούμενης έκτασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 47 και το άρθρο 8 του ν.4982/22 ισχύει: 1. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ) έχει την πλήρη κυριότητα του συνόλου της αιτούμενης έκτασης όπου ιδρύεται το Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ). Οι ιδιοκτήτες γης εντός της αιτούμενης έκτασης δύνανται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΔΕΠ, εισφέροντας ως συμμετοχή τους την ιδιοκτησία γης τους και λαμβάνοντας τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στην αξία της ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). 2. Εφόσον πρόκειται για δημόσια ή δημοτικά κτήματα ή ακίνητα εταιρειών στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το ελληνικό δημόσιο, η ΕΑΔΕΠ αρκεί να έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα κατοχής επ’ αυτών με παραχώρηση σύμφωνα με τον ν. 4413/2016 (Α΄148) ή με παραχώρηση της χρήσης ή με μίσθωση ή σύσταση δικαιώματος επιφανείας υπέρ αυτής. 3. Εξαιρετικά, αν η ΕΑΔΕΠ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα, κατά τις παρ. 1 και 2, του ογδόντα τοις εκατό (80%) της συνολικά αιτούμενης έκτασης και δεν μπορεί να διασφαλίσει το υπολειπόμενο είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, τότε: α) το είκοσι τοις εκατό (20%) θεωρείται ότι έχει διασφαλιστεί από την ΕΑΔΕΠ, όταν υπάρχει συναίνεση των ιδιοκτητών γης που κατέχουν το είκοσι τοις εκατό (20%), η οποία αποδεικνύεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι συναινεί στη δημιουργία του ΕΠ, γνωρίζει και συμφωνεί στην απόδοση της προβλεπόμενης εισφοράς σε γη και σε χρήμα ή β) για την απόκτηση του είκοσι τοις εκατό (20%) από την ΕΑΔΕΠ μπορεί να εφαρμόζεται, μετά την έκδοση της απόφασης του άρθρου 10, η διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τον ν. 2882/2001 (Α΄ 17), υπέρ και με δαπάνες της ΕΑΔΕΠ, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση δύο (2) τουλάχιστον μηνών με τους ιδιοκτήτες γης που κατέχουν το είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου να διασφαλισθεί η έγγραφη συναίνεσή τους κατά την περ. α), και αυτή έχει αποβεί ατελέσφορη. Για τη συντέλεση της διαπραγμάτευσης η ΕΑΔΕΠ υποχρεούται να απευθύνει δημόσια πρόσκληση στους προαναφερόμενους ιδιοκτήτες γης, η οποία αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα της περιοχής και στην ιστοσελίδα του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού. Η πρόσκληση για διαπραγμάτευση μπορεί να απευθύνεται και με εξώδικο της ΕΑΔΕΠ προς τους προαναφερόμενους ιδιοκτήτες γης. 4. Στην περίπτωση εκτάσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) είναι δυνατή η οργάνωση ΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου. Ως προς τη δυνατότητα επέμβασης απαιτείται γνωμοδότηση των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, η διασφάλιση της έκτασης τεκμηριώνεται από τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, καθώς και την προβλεπόμενη στην περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) προέγκριση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 8 Ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής με βάση οριζοντιογραφία και υψομετρικό διάγραμμα και κτηματογραφικό διάγραμμα του ΕΠ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4982/22. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής με βάση οριζοντιογραφία και υψομετρικό διάγραμμα και κτηματογραφικό διάγραμμα του ΕΠ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4982/22.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), περιλαμβάνει: α) το ρυμοτομικό σχέδιο, β) τον πολεοδομικό κανονισμό, γ) την έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δ) τους όρους δόμησης, ε) τις χρήσεις γης και τους σχετικούς περιορισμούς ή απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις και κάθε άλλη ρύθμιση που επιβάλλεται από πολεοδομικούς λόγους, καθώς και στ) την πράξη εφαρμογής, όπου απαιτείται. Στο ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής περιλαμβάνεται σχέδιο τυπικής κατάτμησης των επιχειρηματικών οικοπέδων. Αν στην έκταση του ΕΠ περιλαμβάνονται δασικές εκτάσεις, για τις οποίες έχει εγκριθεί η επέμβαση, προκειμένου επ’ αυτών να συσταθεί δικαίωμα επιφανείας, δύναται στην πράξη εφαρμογής αυτές να τακτοποιούνται με το ίδιο εμβαδόν, προκειμένου να αποκτούν κανονικό σχήμα με βάση το ρυμοτομικό σχέδιο, με τη συμπερίληψη τμημάτων δάσους, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 (Α΄ 289). Για την κατάρτιση του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής εφαρμόζονται οι επιμέρους διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν.4982/22.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 9 Καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης της με όλες τις τροποποιήσεις που τυχόν έχουν λάβει χώρα μέχρι την υποβολή της αίτησης, όπου θα αναφέρεται ως σκοπός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 45§2 του Ν.3982/2011. Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης της με όλες τις τροποποιήσεις που τυχόν έχουν λάβει χώρα μέχρι την υποβολή της αίτησης, όπου θα αναφέρεται ως σκοπός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 45§2 του Ν.3982/2011.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη νομιμοποίηση Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ), σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 7 του ν.4982/22.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 10 Κάλυψη Οικονομικών Προϋποθέσεων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κάλυψη Οικονομικών Προϋποθέσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: 1. Σύντομη παρουσίαση των μετόχων της ΕΑΔΕΠ (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα). 2. Δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων χρόνων της ΕΑΔΕΠ, εφόσον η εταιρία λειτουργεί με την ίδια μορφή επί τριετία. 3. Τραπεζικά έγγραφα ή λοιπά έγγραφα για το ύψος των διαθεσίμων της ΕΑΝΕΠ και των μετόχων της. 4. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΑΔΕΠ. 5. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία η ΕΑΔΕΠ θα δηλώνει το ύψος της ιδίας της συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β.3 του παρόντος Παραρτήματος. 6. Βεβαίωση αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί επίσημα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, για την πρόθεση και το ύψος χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, στην περίπτωση που προβλέπεται δανεισμός της ΕΑΔΕΠ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 11 Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης θέσης ανάπτυξης ΕΠ. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης θέσης ανάπτυξης ΕΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης θέσης ανάπτυξης ΕΠ. 1. Έγκριση Δασαρχείου 2. Έγκριση του Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 12 Επιχειρησιακή /τεχνική ικανότητα ΕΑΔΕΠ/μετόχων. Αποδεικτικό

       Επιχειρησιακή /τεχνική ικανότητα ΕΑΔΕΠ/μετόχων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιχειρησιακή/τεχνική ικανότητα ΕΑΔΕΠ/μετόχων (άρθρο 47§4γ΄ Ν.3982/2011). 1. Σύντομη παρουσίαση όλων των μετόχων της ΕΑΔΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4982/22 2. Οργανόγραμμα με περιγραφή ρόλων και αρμοδιοτήτων της Ομάδας Έργου της ΕΑΔΕΠ. 3. Για συμβούλους ή συνεργάτες της ΕΑΔΕΠ θα πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των παραπάνω παραγράφων καθώς και παραστατικά στοιχεία που προσδιορίζουν το είδος και τη μορφή της συνεργασίας τους με την εταιρεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 13 Εναλλακτικά Δικαιολογητικά πλήρωσης Οικονομικών Προϋποθέσεων για υπό σύσταση ΕΑΔΕΠ Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Εναλλακτικά Δικαιολογητικά πλήρωσης Οικονομικών Προϋποθέσεων για υπό σύσταση ΕΑΔΕΠ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για φορέα υπό σύσταση: α) σύντομη παρουσίαση των φυσικών και νομικών προσώπων που αποτελούν τους μετόχους της υπό σύσταση ΕΑΔΕΠ, β) δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων χρόνων, εφόσον λειτουργούν επί τριετία, για τα νομικά πρόσωπα, μετόχους της υπό σύσταση ΕΑΔΕΠ, που εκ του νόμου υποχρεούνται να δημοσιεύσουν Ισολογισμό ή οικονομικές καταστάσεις για τους μη υπόχρεους δημοσίευσης ισολογισμού, γ) τραπεζικά έγγραφα ή λοιπά έγγραφα για το ύψος των διαθεσίμων του κάθε μετόχου, φυσικού ή νομικού προσώπου, της υπό σύσταση ΕΑΔΕΠ, δ) υπεύθυνη δήλωση για την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του κάθε μετόχου, φυσικού ή νομικού προσώπου, της υπό σύσταση ΕΑΔΕΠ.»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 9338

      • 14 Δικαιολογητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας (ΦΕΚ εκπροσώπησης). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Δικαιολογητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας (ΦΕΚ εκπροσώπησης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη νομιμοποίηση Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ), σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 7 του ν.4982/22.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Νόμος 3982 2011 143 Α

       Περιγραφή Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100143

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ/Α.15/3/2226/170 2012 583 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασης τους, σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 6 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17−6−2011).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200583

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ/Α.15/3/οικ.55483/673 2017 1722 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδικότερων λεπτομερειών για τον προσδιορισμό, τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς σε χρήμα, του άρθρου 52 του ν. 3982/2011

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201722

      • Νόμος 9 4605 2019 52 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν.3982/2011 (Α143) για το μετοχικό κεφάλαιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100052

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης και Φακέλου με πλήρη δικαιολογητικά σε 4 ή 5 αντίτυπα (ανάλογα με το εάν, λόγω περιοχής, εμπλέκεται ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου ή όχι)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή Αίτησης και Φακέλου με πλήρη φάκελο και δικαιολογητικά σε 4 ή 5 αντίτυπα (ανάλογα με το εάν, λόγω περιοχής, εμπλέκεται το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) ή όχι.

       Σημειώσεις Υποβολή αίτησης από ΕΑΔΕΠ ή υπό σύσταση ΕΑΔΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση φακέλων δικαιολογητικών, με αγγελιοφόρο επί αποδείξει

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Διαβίβαση φακέλων δικαιολογητικών, με αγγελιαφόρο επί αποδείξει, σε: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού, Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού 2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

       Όχι Όχι


      • 3 Έγγραφη ενημέρωση σχετικά με τις διαπιστωμένες ελλείψεις του φακέλου, στο πεδίο αρμοδιότητας κάθε υπηρεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έγγραφη ενημέρωση σχετικά με τις διαπιστωμένες ελλείψεις του φακέλου, στο πεδίο αρμοδιότητας κάθε υπηρεσίας, όπου ζητείται άπαξ η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 4 Προσκόμιση του συνόλου των διαπιστωμένων ελλείψεων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προσκόμιση του συνόλου των διαπιστωμένων ελλείψεων για τη συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικών από ΕΑΔΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύγκληση των αρμόδιων υπηρεσιών σε κοινή σύσκεψη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σύγκληση των αρμόδιων υπηρεσιών σε κοινή σύσκεψη.

       Σημειώσεις Εάν παρέλθει η προθεσμία των 10 ημερών και δεν πραγματοποιηθεί η σύσκεψη, δεν παρακωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια Αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Διενέργεια Αυτοψίας στην προτεινόμενη θέση ανάπτυξης ΕΠ και υποβολή σχετικής έκθεσης ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη κοινού Πρακτικού σχετικά με την πληρότητα των στοιχείων του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σύνταξη κοινού Πρακτικού σχετικά με την πληρότητα των στοιχείων του φακέλου.

       Σημειώσεις Κατά τη διάρκεια της κοινής σύσκεψης των συναρμόδιων υπηρεσιών (ΥΠΑΝΕΠ και ΥΠΕΝ)

       Όχι Όχι


      • 8 Διαβίβαση αντιγράφων του κοινού πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Διαβίβαση αντιγράφων του κοινού πρακτικού, μαζί με τα αντίστοιχα αντίτυπα του φακέλου δικαιολογητικών, για γνωμοδότηση σύμφωνα με το αρ10 παρ.2 του ν.4982/2022: 1. του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού. Κατά το στάδιο γνωμοδότησης εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου, διεξάγεται η διαδικασία δημοσιοποίησης και διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα αποτελέσματα της οποίας υποβάλλονται μαζί με τη γνωμοδότηση. 2. του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του άρθρου 24 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), σύμφωνα με το άρθρο εικοστό του ν. 4787/2021 (Α΄ 44), περί των αρμοδιοτήτων και της συγκρότησής του για ΕΠ που χωροθετούνται εντός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, διαβίβαση αντιγράφου του κοινού πρακτικού στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ για τις ενέργειές τους.

       Όχι Όχι


      • 9 Έγγραφη γνωστοποίηση των επί της ουσίας πλήρως τεκμηριωμένων απόψεων κάθε φορέα για το προτεινόμενο ΕΠ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έγγραφη γνωστοποίηση των επί της ουσίας πλήρως τεκμηριωμένων απόψεων κάθε φορέα για το προτεινόμενο ΕΠ.

       Σημειώσεις Τυχόν απαιτούμενες γνώμες άλλων φορέων θα πρέπει να έχουν περιέλθει έγκαιρα στις πιο πάνω Υπηρεσίες ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη και υπογραφή Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης του αρ.10 παρ.1 του ν.4982/2022, προς προσυπογραφή

       Σημειώσεις Προς: 1. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 2. Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 3. Λοιπούς Συναρμόδιους κατά περίπτωση Υπουργούς

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.