Αιτήματα πολιτών/φορέων για παράσταση σε Συνεδρίαση του ΚΑΣ, του ΣΜ και του Ειδικού Οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση250b7a24-77cd-4cba-979d-782730278f66 250724

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

45 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αίτημα παράστασης πολιτών/φορέων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον σε Συνεδριάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), του Συμβουλίου Μουσείων (ΣΜ) και του Ειδικού Οργάνου ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο)- ΚΣΝΜ (Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα παράστασης σε Συμβούλιο

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παράσταση σε Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

      Επίσημος τίτλος

      Αιτήματα πολιτών/φορέων για παράσταση σε συνεδρίαση του ΚΑΣ, του ΣΜ και του Ειδικού Οργάνου ΚΑΣ - ΚΣΝΜ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει στοιχειοθετημένο εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση Άρθρο 2, άρθρο 5 ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/19-10-2020 2020 4612 Β

       Περιγραφή 7 Πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να παρίστανται μαζί με ή διά δικηγόρου και να χρησιμοποιούν τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών ή των εισηγητών. 8. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις η συζήτηση συνεχίζεται μετά την αποχώρηση των ως άνω προσώπων, σε κάθε δε περίπτωση απαγορεύεται η παρουσία τρίτων προσώπων κατά την ψηφοφορία. 10. Η Γραμματεία των Συμβουλίων είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη και γραπτή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποίηση των ενδιαφερομένων που έχουν υποβάλει αίτημα παράστασης, ώστε να παρευρίσκονται στην εξέταση των θεμάτων που τους αφορούν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204612

      • Νόμος Άρθρο 14 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή 1 Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που ποριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος Άρθρο 52 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή 6 Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων μετέχουν τα μέλη τους και οι εισηγητές άνευ ψήφου. Πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται και με ή δια δικηγόρου και να χρησιμοποιούν τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών ή εισηγητών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • 1 Είσοδος του αιτούντα στην εφαρμογή "Αίτημα παράστασης σε Συμβούλιο" της ιστοσελίδας ksymvoulia.culture.gr και ταυτοποίησή του μέσω ΓΓΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος ksymvoulia.culture.gr

       Περιγραφή Ο αιτών εισέρχεται στην εφαρμογή "Αίτημα παράστασης σε Συμβούλιο" της ιστοσελίδας ksymvoulia.culture.gr και με τους κωδικούς TAXISNET γίνεται ταυτοποίησή του μέσω ΓΓΠΣ. Ζητείται η άδεια του αιτούντα για να δοθούν τα στοιχεία μητρώου του (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) στην εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 2 Είσοδος του αιτούντα στη φόρμα υποβολής αιτήματος και συμπλήρωση αυτής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://ksymvoulia.culture.gr/

       Περιγραφή Έπειτα από την αυθεντικοποίηση, ο αιτών εισάγεται στη φόρμα του αιτήματος παράστασης όπου συμπληρώνει τα στοιχεία του, αναζητά και επιλέγει το θέμα στο οποίο θέλει να παραστεί, τεκμηριώνει το εύλογο ενδιαφέρον ή το έννομο συμφέρον του και συμπληρώνει επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήματος παράστασης στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, ΣΜ και ειδικού οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος http://protocol.yppo.gr

       Περιγραφή Το υποβληθέν αίτημα αποστέλλεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του φορέα και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται αυτόματα στο email του αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 4 Χρέωση αιτήματος σε υπάλληλο του φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://protocol.yppo.gr

       Περιγραφή Η χρέωση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του φορέα.

       Όχι Όχι


      • 5 Είσοδος υπαλλήλου-χειριστή στην εφαρμογή "Κεντρικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ" προκειμένου για διαχείριση του αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://ksymvoulia.culture.gr

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εισέρχεται στην εφαρμογή "Κεντρικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ" με κωδικούς διαχειριστή και ελέγχει εάν το αίτημα αφορά σε θέμα της τρέχουσας ημερήσιας διάταξης.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόρριψη αιτήματος παράστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος http://ksymvoulia.culture.gr

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη τεκμηρίωσης εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος του αιτούντα, ο αρμόδιος υπάλληλος προχωρά σε απόρριψη του αιτήματος μέσω της εφαρμoγής "Κεντρικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ".

       Ναι Όχι


      • 7 Εξαγωγή σχεδίου απόρριψης του αιτήματος παράστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος http://ksymvoulia.culture.gr - http://protocol.yppo.gr

       Περιγραφή Εξάγεται στον λογαριασμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του υπαλλήλου-χειριστή σχέδιο απόρριψης του αιτήματος παράστασης, λόγω μη τεκμηρίωσης εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος.

       Ναι Όχι


      • 8 Διεκπεραίωση του εγγράφου και αποστολή απάντησης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος http://protocol.yppo.gr

       Περιγραφή Το σχέδιο της απόρριψης του αιτήματος υπογράφεται ψηφιακά από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας ΚΑΣ-ΣΜ., μετατρέπεται σε εξερχόμενο και δημιουργείται ακριβές αντίγραφό του το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 9 Έγκριση αιτήματος παράστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


       Σύνδεσμος http://ksymvoulia.culture.gr

       Περιγραφή Σε περίπτωση τεκμηρίωσης εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος του αιτούντα, ο αρμόδιος υπάλληλος προχωρά σε έγκριση του αιτήματος μέσω της εφαρμoγής "Κεντρικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ".

       Ναι Όχι


      • 10 Εξαγωγή σχεδίου έγκρισης του αιτήματος παράστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος http://ksymvoulia.culture.gr - http://protocol.yppo.gr

       Περιγραφή Εξάγεται στον λογαριασμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του υπαλλήλου-χειριστή σχέδιο έγκρισης του αιτήματος παράστασης.

       Ναι Όχι


      • 11 Διεκπεραίωση του εγγράφου και αποστολή απάντησης στον αιτούντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος protocol.yppo.gr

       Περιγραφή Το σχέδιο της απάντησης υπογράφεται ψηφιακά από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας ΚΑΣ-ΣΜ., μετατρέπεται σε εξερχόμενο και δημιουργείται ακριβές αντίγραφό του το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.