Αιτήματα πολιτών/φορέων για παράσταση σε Συνεδρίαση του ΚΣΝΜ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb1369c29-d475-4fc0-ab45-037c38912bbc 136929

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αίτημα παράστασης πολιτών/φορέων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον σε Συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) .

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Αίτημα παράστασης μπορεί να γίνει είτε ψηφιακά στον σύνδεσμο http://ksymvoulia.culture.gr είτε με email στο grksnm@culture.gr.

Τελευταία ενημέρωση

28/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα παράστασης σε Συμβούλιο

Σημειώσεις

Αίτημα παράστασης μπορεί να γίνει είτε ψηφιακά στον σύνδεσμο http://ksymvoulia.culture.gr είτε με email στο grksnm@culture.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, εφόσον δεν εκλήθη ενώ υπέβαλε αίτηση, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παράσταση σε Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

      Επίσημος τίτλος

      Αιτήματα πολιτών/φορέων για παράσταση σε συνεδρίαση του ΚΣΝΜ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει στοιχειοθετημένο εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον, ή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη, νομέα, χρήστη.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 2, 5 ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/19-10-2020 2020 4612 Β

       Περιγραφή Πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να παρίστανται μαζί με ή διά δικηγόρου και να χρησιμοποιούν τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών ή των εισηγητών. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις η συζήτηση συνεχίζεται μετά την αποχώρηση των ως άνω προσώπων, σε κάθε δε περίπτωση απαγορεύεται η παρουσία τρίτων προσώπων κατά την ψηφοφορία. Η Γραμματεία των Συμβουλίων είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη και γραπτή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποίηση των ενδιαφερομένων που έχουν υποβάλει αίτημα παράστασης, ώστε να παρευρίσκονται στην εξέταση των θεμάτων που τους αφορούν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204612

      • Νόμος 14 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που ποριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 52 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων μετέχουν τα μέλη τους και οι εισηγητές άνευ ψήφου. Πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται και με ή δια δικηγόρου και να χρησιμοποιούν τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών ή εισηγητών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • 1 Εκκίνηση Διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης με email

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει αίτημα παράστασης μέσω email στο οποίο αναφέρεται ο τίτλος του θέματος ( ή περιγραφή αυτού ) στο οποίο θέλει να παραστεί , ονοματεπώνυμο, το έννομο ή εύλογο ενδιαφέρον ,τηλέφωνα επικοινωνίας και email σύνδεσης καθώς η συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών εισέρχεται στην εφαρμογή "Αίτημα παράστασης σε Συμβούλιο " της ιστοσελίδας http://ksymvoulia.culture.gr και με κωδικούς TAXISNET γίνεται ταυτοποίηση. Ζητείται η άδεια του για να δοθούν τα στοιχεία μητώου του ( ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο , Πατρώνυμο , Μητρόνυμο ) στην εφαρμογή. Έπειτα από την αυθεντικοποίηση, ο αιτών εισάγεται στην φόρμα του αιτήματος παράστασης όπου συμπληρώνει τα στοιχεία του αναζητά και επιλέγει το θέμα στο οποίο θέλει να παραστεί τεκμηριώνει το εύλογο ενδιαφέρον ή το έννομο συμφέρον του και συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Χρέωση σε υπάλληλο και Αριθμός Πρωτοκόλλου στην αίτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται σε υπάλληλο και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη αιτήματος παράστασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη τεκμηρίωσης εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος του αιτούντα απορρίπτεται το αίτημα του ενδιαφερόμενου και ενημερώνεται τηλεφωνικά ή με email από την Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

       Ναι Ναι


      • 6 Έγκριση αιτήματος παράστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση τεκμηρίωσης εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος του αιτούντα ή εξουσιοδότησης εγκρίνεται το αίτημα του ενδιαφερόμενου και ενημερώνεται τηλεφωνικά ή με email από την Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων για την ημερομηνία εισαγωγής του θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων , την ώρα έναρξης του Συμβουλίου, τον χώρο συνεδρίασης του Συμβουλίου καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής ( με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης).

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.