Αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5324c55-1f8f-4472-883e-24913f159f3a 970905

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Θέσπιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, σχετικά με την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

4 μήνες

Παρέχεται σε

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση άδειας αλίευσης σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval).

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής      • 1 Διοικητικές Σε ισχύ αλιευτική άδεια με το εργαλείο κλωβός (FPO), σύμφωνα με το β.δ. 666/1966 (Α΄ 160) και το π.δ. 261/1991 (Α΄ 98)


       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης σκαφών (VMS).


       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).


       Όχι Όχι

      • 1 Για τη διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ απαιτείται κάποιο είδος οικονομικού αντίτιμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους, οι αρμόδιες Αρχές (Υπηρεσία Αλιείας, Λιμενική Αρχή) μπορεί να προβλέπουν υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας, βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών. 0 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Σε ισχύ αλιευτική άδεια με το εργαλείο κλωβός (FPO), σύμφωνα με το β.δ. 666/1966 (Α΄ 160) και το π.δ. 261/1991 (Α΄ 98). Άδεια

       Σε ισχύ αλιευτική άδεια με το εργαλείο κλωβός (FPO), σύμφωνα με το β.δ. 666/1966 (Α΄ 160) και το π.δ. 261/1991 (Α΄ 98).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 24 2022 64 Α

       Περιγραφή 1. Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλίευσης του είδους αυτού. 2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης είναι το σκάφος να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με το εργαλείο κλωβός (FPO) σύμφωνα με το β.δ. 666/1966 (Α΄ 160) και το π.δ. 261/1991 (Α΄ 98), να έχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης σκαφών (VMS) και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS). 3. Για την έκδοση της άδειας αλίευσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην υπηρεσία αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης άδειας αλίευσης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αίτηση άδειας αλίευσης, για την αντίστοιχη περίοδο αλιείας, υποβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η άδεια αλίευσης ισχύει από την 1η Μαΐου κάθε έτους ή, εφόσον η απόφαση χορήγησής της εκδοθεί μετά την ημερομηνία αυτή, από την ημερομηνία έκδοσής της και έως την 31η Αυγούστου του ίδιου ημερολογιακού έτους. 4. Οι άδειες αλίευσης καταχωρίζονται σε μητρώο στο ασφαλές τμήμα της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 και την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 116 του Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 (L 343 και διορθωτικά L 149/2015 και L 122/2018).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100064

       ΑΔΑ ΑΔΑ: ΨΜΗΧ4653ΠΓ-ΥΥΧ

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαλογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας αλίευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η έκδοση της άδειας αλίευσης πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

       Όχι Όχι


      • 4 Υλοποίηση / Εφαρμογή Απόφασης από τη Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη συμπλήρωση της άδειας αλιείας του σκάφους του. Ο προβλεπόμενος / απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης / διεκπεραίωσης καθορίζεται στην Απόφαση, από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που την εκδίδει.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.