Αλλαγή Επωνυμίας Αθλητικού Σωματείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηff6b0543-c435-4005-80b0-acc348869213 607604

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση Αλλαγής Επωνυμίας Αθλητικού Σωματείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για νέα επωνυμία του σωματείου

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται με τη νέα επωνυμία του σωματείου, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου και φέρει σφραγίδα του σωματείου. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται η προηγούμενη επωνυμία του σωματείου, το ΑΦΜ, ο αριθμό μητρώου της ΓΓΑ, το άθλημα που καλλιεργεί, o αριθμός απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας , Δ.Ο.Υ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σωματείου, ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) και έτος ίδρυσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Αλλαγής Επωνυμίας Αθλητικού Σωματείου


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αθλητικών Φορέων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Η απόφαση για την αλλαγή επωνυμίας του σωματείου να έχει ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η επωνυμία θα πρέπει να είναι διατυπωμένη ολογράφως (και όχι με αρκτικόλεξα) στην ελληνική γλώσσα (δηλαδή να περιέχει λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου). Επωνυμίες που περιλαμβάνουν ξενόγλωσσες λέξεις οι οποίες αποτυπώνονται με ελληνικούς χαρακτήρες (π.χ. ΑΚΑΝΤΕΜΙ, ΣΠΟΡΤΣ, ΚΛΑΜΠ) δεν γίνονται αποδεκτές.

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Να έχει εγκριθεί το Καταστατικό του Σωματείου με τη νέα επωνυμία από το αρμόδιο Δικαστήριο.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Μεταβολών από το αρμόδιο Δικαστήριο το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3 μήνες) πριν την υποβολή της αίτησης Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Μεταβολών από το αρμόδιο Δικαστήριο το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3 μήνες) πριν την υποβολή της αίτησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 2 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αποφασίστηκε η αλλαγή επωνυμίας του σωματείου Πρακτικό

       Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αποφασίστηκε η αλλαγή επωνυμίας του σωματείου       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • Νόμος 3 4726 2020 181 Α

       Περιγραφή Ειδική αθλητική αναγνώριση - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100181

      • Νόμος 8 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Υπουργική Απόφαση 571052 2021 5689 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/165090/14-4-2021 Υ.Α. «Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205689

      • Υπουργική Απόφαση 165090 2021 1670 Β

       Περιγραφή Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201670

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρμόδιο είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης Gov.gr.

       Σημειώσεις Αρμόδιο παραλαβής είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιο είναι το Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου απαντητικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου απαντητικού εγγράφου με το οποίο γνωστοποιείται στο Σωματείο ότι ενημερώθηκε το Μητρώο Αθλητικών Φορέων για την αλλαγή επωνυμίας και υπογραφή του σχεδίου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αθλητικών Φορέων.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη σχεδίου εγγράφου για την ανάγκη συμπλήρωσης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου εγγράφου με το οποίο γνωστοποιείται στο Σωματείο ότι πρέπει να υποβάλλει συμπληρωματικά δικαιολογητικά και υπογραφή του σχεδίου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αθλητικών Φορέων.

       Ναι Όχι


      • 7 Διεκπεραίωση απάντησης και ενημέρωση του μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της απάντησης, αποστολή της στο ενδιαφερόμενο Σωματείο και κοινοποίησή της στην οικεία Περιφέρεια, τον οικείο Δήμο, την οικεία ομοσπονδία ή ένωση. Ενημέρωση του Μητρώου Αθλητικών Φορέων.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.