Αμοιβαία μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8da260a3-5b78-4584-85e9-840f46254070 826357

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση διοικητικού., Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αμοιβαία μετάταξη μεταξύ δύο δημοσίων υπαλλήλων, καταλαμβάνοντας ο ένας την οργανική θέση του άλλου

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση διοικητικού.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία προς το παρόν δεν γίνεται ηλεκτρονικά. θα υλοποιηθεί ηλεκτρονικά σε επόμενο στάδιο.

Τελευταία ενημέρωση

27/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αμοιβαία μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων

      Επίσημος τίτλος

      Αμοιβαία μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Προϋπηρεσίας Να έχει παρέλθει διετία από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Υπάλληλοι να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία μετατάσσονται

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Εξαίρεση στην προϋπόθεση της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη του υπαλλήλου, προβλέπεται μόνο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Μετατασσόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν ίδιας φύσεως θέση και ίδια σχέση εργασίας

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Σχετική ανάρτηση ψηφιακού οργανογράμματος του φορέα προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον ισχύει εκατέρωθεν και για τους δύο φορείς.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Αναφέρονται σε αυτό τυχόν κωλύμματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/647/16030/15-10-2020 2020

       Περιγραφή Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ΕΣΚ

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A862%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A304%22&page=0

       ΑΔΑ Ψ62Σ46ΜΤΛ6-Σ04

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/375/οικ.20724 2019 2257 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ. 9359/6.3.2018 (Β’ 883) απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202257

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359 2018 883 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200883

      • Νόμος 10 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Αμοιβαία μετάταξη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • 1 Αίτηση υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης για αμοιβαία μετάταξη από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενη από ΠΥΜ, στο οποίο θα βεβαιώνονται για τον υπάλληλο οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ) προκειμένου να δημοσιοποιήσουν το αίτημα, ιδίως αν υφίσταται κώλυμα ή δέσμευση από τις ίδιες τις προαναφερόμενες διατάξεις ή από άλλη διάταξη, πχ. δέσμευση υποχρεωτικής παραμονής. Στην αίτηση του υπαλλήλου θα πρέπει να προσδιορίζονται και οι φορείς, στους οποίους επιθυμεί να μεταταχθεί.

       Σημειώσεις Δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλου που έχει δέσμευση υποχρεωτικής παραμονής, καθώς δεν νοείται με μόνο το γεγονός της αμοιβαίας μετάταξης να απαλλάσσεται ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη της δέσμευσης αυτής ούτε βέβαια δημιουργείται η υποχρέωση και η δέσμευση αυτή για αυτόν που μετατάσσεται τελικώς αμοιβαίως με τον αιτούντα, ελλείψει σχετικής προς τούτο πρόβλεψης.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξεταση απο ΚΕΚ υποβληθέντων αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) εξετάζει σε εύλογο χρόνο τα υποβληθέντα αιτήματα

       Όχι Όχι


      • 3 Εγκρίση Αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) εγκρίνει τα υποβληθέντα αιτήματα των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη Αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) απορρίπτει τα υποβληθέντα αιτήματα των υπαλλήλων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων

       Ναι Όχι


      • 5 Δημοσιοποίηση εγκεκριμένων αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Όσα αιτήματα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Απογραφής, http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_mtransfers.html, με ανάρτηση σχετικού πίνακα, στον οποίο αναφέρεται επίσης η ημερομηνία ανάρτησής τους και κατ΄ επέκταση και χρονική διάρκεια ισχύος του, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και οι φορείς υποδοχής. Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι βάσει απόφασης της ΚΕΚ, η ισχύς του πίνακα αυτού είναι για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησής του, οπότε και δημοσιοποιούνται τα σχετικά αιτήματα.

       Σημειώσεις Για λόγους διαφάνειας παραμένουν αναρτημένοι οι σχετικοί πίνακες, αλλά η ισχύς αυτών προκειμένω να υποβληθούν εμπροθέσμως αιτήσεις προσδιορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησής του.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή αιτήσης ενδιαφερομένων υπαλλήλων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τη διάρκεια ισχύος του αναρτηθέντος πίνακα, οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να μεταταχθούν αμοιβαία, υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ανάρτηση του σχετικού πίνακα αίτηση στον φορέα προέλευσης του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλου.

       Σημειώσεις Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες δεδομένου ότι βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999)

       Όχι Όχι


      • 7 Συνεδρίαση τριμελούς οργάνου φορέα προέλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το τριμελές όργανο του φορέα προέλευσης του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη, μετά το πέρας της προθεσμίας του ενός μηνός από την ανάρτηση του σχετικού πίνακα στον οποίο έχει δημοσιοποιηθεί το σχετικό αίτημα, συνεδριάζει συνεκτιμώντας όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις. Ακόμα και στην περίπτωση που έχει υποβληθεί μόνο μία αίτηση για αμοιβαία μετάταξη, είναι υποχρεωτική η συνεδρίαση του τριμελούς οργάνου του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου και η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

       Σημειώσεις Για τη γνωμοδότηση του αρμόδιου τριμελούς οργάνου λαμβάνονται υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του αιτούντος υπαλλήλου που αποδεικνύουν την καταλληλότητα του, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού δύνανται να συγκεντρώνουν αμέσως μετά την υποβολή εκάστης αίτησης και να προβαίνουν σε κάθε προπαρασκευαστική ενέργεια, προκειμένου αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός, το αρμόδιο τριμελές όργανο να έχει στη διάθεσή του το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη του προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων με την προκηρυσσόμενη για κάλυψη με αμοιβαία μετάταξη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία του υπαλλήλου στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι, εφόσον είναι τρεις τουλάχιστον, καλούνται υποχρεωτικά σε συνέντευξη, άλλως δεν απαιτείται.

       Όχι Όχι


      • 8 Συνεδρίαση τριμελούς οργάνου φορέα υποδοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το τριμελές όργανο του φορέα υποδοχής του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη συνεδριάζει. Οι αιτήσεις που εξετάζονται από το αρμόδιο τριμελές όργανο αρχικά στον φορέα προέλευσης και ακολούθως στον φορέα υποδοχής θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τον οικείο πίνακα δημοσιοποίησης του αιτήματος προς διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της διαδικασίας.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο ίδιος υπάλληλος έχει υποβάλλει στην ΚΕΚ εκ νέου αίτηση για αμοιβαία μετάταξη, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προηγούμενη αίτησή του, τότε τόσο η ΚΕΚ όσο και ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός αυτό, για τη δημοσιοποίηση του νέου αιτήματος αλλά και για την τελική έκβαση της όλης διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αμοιβαία μετάταξη ολοκληρώνεται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης, ο οποίος εν προκειμένω είναι και ο επισπεύδων, και του φορέα υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που και οι δύο υπάλληλοι που τελικά έχουν επιλεχθεί ως επικρατέστεροι για την ολοκλήρωση της αμοιβαίας μετάταξης έχουν υποβάλει αίτημα στην ΚΕΚ και αυτό έχει δημοσιοποιηθεί στον ίδιο πίνακα κατά την ίδια συνεδρίαση, οι δύο φορείς θα πρέπει, μετά το πέρας της προθεσμίας του ως άνω μήνα, να έρθουν σε συνεννόηση για το ποιος φορέας θα ξεκινήσει τις διαδικασίες ως επισπεύδων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες αιτήσεις, οπότε και στην περίπτωση αυτή ο κάθε φορέας αυτοτελώς θα ενεργήσει ως επισπεύδων.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.