Ανάθεση διοικητικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση57756d10-2141-4134-90ad-05150e51cec9 041135

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Μήνας

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανάθεση διοικητικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Η διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείαςΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Ανάθεση διοικητικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου


       Μητρώα που τηρούνται

       Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,,


       • 1 Εργασιακές Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία του myschool, ο εκπαιδευτικός δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο.


        Όχι Όχι

       • 2 Εργασιακές Έκδοση της απόφασης του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κατανομή και συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση,


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.


        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01) προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις


        Όχι Όχι

       • Νόμος 46 4415 2016 159 Α

        Περιγραφή Τροποποιεί το στοιχείο γγ΄ της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

       • Νόμος 33 4386 2016 83 Α

        Περιγραφή Αντικαθιστά την περίπτωση 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100083

       • Νόμος 25 4203 2013 235 Α

        Περιγραφή Αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100235

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 170405/ΓΓ1 2021 6273 Β

        Περιγραφή Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν μερικά ή ολικά, ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκπαιδευτικούς που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο (α) σε άλλη σχολική μονάδα ή σε τμήματα Πρότυπων ΕΠΑΛ ή (β) σε τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας ή σε Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) ή σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού ή σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης για την ολική ή μερική διάθεση των εκπαιδευτικών στην περίπτωση (β) εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206273

       • 1 Εξαγωγή στοιχείων από το myschool

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γίνεται εξαγωγή στοιχείων/Άντληση δεδομένων από το ηλεκτρονικό σύστημα myschool, σχετικά με: α) τις ώρες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα β) τις λειτουργικές ανάγκες σε ώρες προς συμπλήρωση ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα

        Όχι Όχι


       • 2 Διαβίβαση στο ΠΥΣΔΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει στο οικείο ΠΥΣΔΕ προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ανάθεση διοικητικού έργου τα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα myschool, σχετικά με: α) τις ώρες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα β) τις λειτουργικές ανάγκες σε ώρες προς συμπλήρωση ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα

        Όχι Όχι


       • 3 Πρόταση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο ΠΥΣΔΕ προτείνει την ανάθεση διοικητικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει απόφαση ανάθεσης διοικητικού έργου για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσδιορίζοντας την υπηρεσία εκπαίδευσης στην οποία θα ασκεί το διοικητικό έργο. Με την ίδια απόφαση ο Διευθυντής Εκπαίδευσης βεβαιώνει ότι καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή της απόφασης ανάθεσης διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικό ΔΕ στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για έγκριση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την απόφαση για έγκριση

        Όχι Όχι


       • 6 Έγκριση από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έγκριση της απόφασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Όχι Όχι


       • 7 Ανακοίνωση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση ανάθεσης διοικητικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου ανακοινώνεται στον εκπαιδευτικό

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.