Ανάκληση Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση18ed8991-8ba5-431f-a786-a2506ebcb7e1 837624

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Ανάκληση Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.). Ειδικότερα, όταν προκύπτουν νέα στοιχεία που συνιστούν λόγο επανεξέτασης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, οι αρμόδιες Αρχές Παραλαβής (Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου) εξετάζουν αν συντρέχει περίπτωση ανάκλησης του καθεστώτος αυτού. Στην περίπτωση που έχει κινηθεί η διαδικασία ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4636/2019, η άδεια διαμονής ενιαίου τύπου αφαιρείται από τον κάτοχό της κατά την επίδοση της δευτεροβάθμιας απόφασης με την οποία ανακαλείται το καθεστώς του. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ασκήσει προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας απόφασης ανάκλησης του καθεστώτος του, θα πρέπει το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου να τον καλέσει μόλις η απόφαση καταστεί τελεσίδικη (τηλεφωνικώς και εγγράφως), έτσι ώστε να παραδώσει την άδεια διαμονής ενιαίου τύπου του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ο αιτών δικαιούται να ασκήσει την προβλεπόμενη ενδικοφανή προσφυγή της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.4375/2016 ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 4375/2016 κατά απόφασης με την οποία ανακαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας εντός (τριών) 3 ημερών από την επίδοση της απόφασης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Όταν προκύπτουν νέα στοιχεία που συνιστούν λόγο επανεξέτασης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ύπαρξη άδειας διαμονής ενιαίου τύπου δικαιούχου διεθνούς προστασίας

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Νόμος 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • 1 Επίδοση εγγράφου «Ανάκλησης καθεστώτος» στον ενδιαφερόμενο από τον αρμόδιο υπάλληλο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος δικαιούχου διεθνούς προστασίας ο αρμόδιος υπάλληλος πρέπει να καλέσει στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου τον ενδιαφερόμενο και να του το επιδώσει έγγραφο «Ανάκλησης καθεστώτος», με το οποίο καλείται να καταθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις επί της ανάκλησης της άδειας διαμονής του.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως όπως είπαμε και παραπάνω από το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες, πριν την επανεξέταση της συνδρομής στο πρόσωπό του των αναγκαίων προϋποθέσεων διεθνούς προστασίας, καθώς και για τους λόγους της επανεξέτασης αυτής. Επίσης ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προβάλει με γραπτό υπόμνημά του στην αρμόδια Αρχή Παραλαβής, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να ανακληθεί το χορηγηθέν καθεστώς.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση από τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου των αντιρρήσεων του ενδιαφερομένου και έκδοση σχετικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος αφού εξετάσει και τις αντιρρήσεις του ενδιαφερομένου εκδίδει την απόφασή του περί ανάκλησης ή μη του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Επίδοση απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας και αφαίρεση της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν έχει αποφασιστεί η ανάκληση της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου, αυτή αφαιρείται. Αναλυτικότερα: το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου καλεί τον ενδιαφερόμενο που δεν άσκησε προσφυγή (εξέταση σε β βαθμό) κατά πρωτοβάθμιας απόφασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του, μόλις η απόφαση καταστεί τελεσίδικη να παραδώσει την άδεια διαμονής ενιαίου τύπου του. Επίσης η άδεια διαμονής ενιαίου τύπου αφαιρείται από τον κάτοχό της κατά την επίδοση της δευτεροβάθμιας απόφασης (απόφαση μετά την άσκηση προσφυγής) με την οποία ανακαλείται το καθεστώς του.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται πρακτικό παράδοσης παραλαβής που υπογράφεται και από τον αρμόδιο υπάλληλο και από τον αιτούντα και στο οποίο γίνεται μνεία ότι η άδεια διαμονής ενιαίου τύπου θα καταστραφεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταστροφή της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταστρέφει την παλιά άδεια διαμονής ενιαίου τύπου ενώπιον του δικαιούχου (φροντίζοντας να καταστρέψει το chip που φέρει αυτή).

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.