Ανάκληση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd6ecaec7-4471-43b4-a151-1b1cd000886a 613161

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Η άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανακαλείται από την αρμόδια αρχή, χωρίς προηγουμένως αίτηση του κατόχου της όταν δεν πληρούνται ή έχουν παύσει να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι ανακλήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο σύνδεσμο http://wwww.minagric.gr/syspest/ και στη Διαύγεια.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Αν η αρμόδια αρχή δεν ανακαλέσει, από παράλειψη, μια άδεια διάθεσης στην αγορά ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με τις σχετικές προϋποθέσεις, την ανακαλεί άμεσα μόλις αυτό γίνει αντιληπτό.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάκληση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού σχετικού με δραστική ουσία που περιέχει

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Να έχει δημοσιευθεί Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για δραστική ουσία που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Για κάθε δραστική ουσία που περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν δημοσιεύεται στο EUR-Lex Εκτελεστικός Κανονισμός που αφορά κατά περίπτωση την έγκριση/ανανέωση/παράταση ή και ανάκληση της δραστικής ουσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει δημοσιευθεί Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για τη μη ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Να έχει δημοσιευθεί Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Να έχει δημοσιευθεί ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την παράταση της περιόδου έγκρισης δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Να έχει δημοσιευθεί ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την έγκριση δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

       Ναι Ναι

      • 6 Διοικητικές Να έχει δημοσιευθεί ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για δραστική ουσία που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

       Ναι Ναι

      • 1 Δημοσιευμένος Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής σχετικός με δραστική ουσία που περιέχεται σε αδειοδοτημένο φυτοπροστατευτικό προϊόν Κανονισμός λειτουργίας

       Δημοσιευμένος Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής σχετικός με δραστική ουσία που περιέχεται σε αδειοδοτημένο φυτοπροστατευτικό προϊόν

       Σχετικός σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as id=357

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 2 Απόφαση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος από συγκεκριμένη εταιρία, κάτοχο της εν λόγω άδειας. Απόφαση

       Απόφαση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος από συγκεκριμένη εταιρία, κάτοχο της εν λόγω άδειας.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://wwww.minagric.gr/syspest/

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 4 4036 2012 8 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακαλείται η άδεια διάθεσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100008

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 44 1107 2009

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθεωρεί μια άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος οποτεδήποτε υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R1009

      • 1 Δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού για δραστική ουσία φυτοπροστατευτικών προιόντων με την οποία κινούνται ενέργεις από την αρμόδια Υπηρεσία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Στο πλαίσιο εργασιών του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι και η συχνή παρακολούθηση δημοσίευσεων στη διαδικτυακή πύλη πρόσβασης στο δίκαιο της ΕΕ ( EUR-Lex) Εκτελεστικού Κανονισμού για δραστική ουσία που περιέχεται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

       Σημειώσεις Ο/Η υπάλληλος που έχει οριστεί παρακολουθεί καθημερινά τις δημοσιεύσεις στο EUR-Lex και εντοπίζει τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του τμήματος φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση τμήματος φυτοπροστατευτικών προϊόντων για δημοσίευση Εκτελεστικού κανονισμού δραστικής ουσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος μόλις εντοπίσει δημοσιευμένο Εκτελεστικό Κανονισμό για δραστική ουσία ενημερώνει το τμήμα με ηλεκτρονική αλληλογραφία

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο του ελέγχου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν την δραστική ουσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Μετά την δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής για δραστική ουσία η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβαίνει σε καταγραφή κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος που την περιέχει.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταγραφή φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως υποψήφιου για ανάκληση χωρίς αξιολόγηση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Λόγοι ανάκλησης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος: 1) Μη ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας. Η ημερομηνία ανάκλησης ορίζεται στον εκάστοτε Κανονισμό της Ε.Ε. 2) Μη κατάθεση αίτησης ανανέωσης της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά τη δημοσίευση του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας. Η ημερομηνία ανάκλησης της άδειας ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία εφαρμογής του εκτελεστικού Κανονισμού. 3) Λήξη έγκρισης δραστικής ουσίας στον Εκτελεστικό Κανονισμό με τον οποίο έχει εγκριθεί. Η ημερομηνία ανάκλησης της άδειας ορίζεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό της έγκρισης της δραστικής ουσίας σε ένα έτος από την ημερομηνία λήξης. 4) Μετά την έκδοση Εκτελεστικού Κανονισμού παράτασης της περιόδου έγκρισης δραστικής ουσίας, κάθε κάτοχος άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος που την περιέχει πρέπει να αιτηθεί αντίστοιχη παράταση της άδειας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η σχετική αίτηση η αρμόδια αρχή ανακαλεί την άδεια. Η ημερομηνία ανάκλησης της άδειας είναι η ημερομηνία υπογραφής της διοικητικής πράξης. 5) Οι ειδικοί όροι στο μέρος Α του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού έγκρισης ή ανανέωσης της έγκρισης μιας δραστικής ουσίας έχουν άμεση εφαρμογή στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που την περιέχουν. Όποια αδειοδοτημένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ανακαλούνται. Η ημερομηνία ανάκλησης της άδειας είναι η ημερομηνία υπογραφής της διοικητικής πράξης. 6) Ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για δραστική ουσία που περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να οδηγεί σε μη ασφαλές φάσμα δράσης, οπότε απαιτείται ανάκληση της άδειας του προϊόντος.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάθεση αίτησης για ανανέωση της άδειας διάθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά για το οποίο δεν έχουν παύσει να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Λόγοι ανάκλησης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά από αίτηση για ανανέωσή της είναι: 1) Από την αξιολόγηση της αίτησης από την αρμόδια αρχή, ήτοι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) όταν η χώρα μας είναι εισηγήτρια, ή την εισηγήτρια χώρα όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενη, να προκύπτει ότι πλέον δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009. Η ημερομηνία ανάκλησης της άδειας είναι η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής διοικητικής πράξης ανάκλησης της άδειας. 2) Στην αίτηση ανανέωσης της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος. περιλαμβάνεται και αντιστοίχιση δεδομένων (data matching). Τα δεδομένα δεν γίνονται αποδεκτά κατόπιν αξιολόγησης από την αρμόδια αρχή (Μ.Φ.Ι.) όταν η χώρα μας είναι εισηγήτρια, ή την εισηγήτρια χώρα όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενη και η άδεια ανακαλείται. Η ημερομηνία ανάκλησης ορίζεται σε ένα (1) έτος, από την ημερομηνία εφαρμογής του Καν. ανανέωσης της δραστικής ουσίας. 3) Η αίτηση ανανέωσης περιλαμβάνει αναβολή κατάθεσης πλήρους φακέλου, η οποία εξετάζεται από την αρμόδια αρχή (Μ.Φ.Ι.) όταν η χώρα μας είναι εισηγήτρια, ή την εισηγήτρια χώρα όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενη και ορίζεται ο χρόνος υποβολής πλήρους φακέλου. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί πλήρης φάκελος στην ορισμένη ημερομηνία η άδεια του προϊόντος ανακαλείται. Η ημερομηνία ανάκλησης της άδειας είναι η ημερομηνία που υπεγράφη η σχετική διοικητικήςπράξη ανάκλησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατάθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής, ήτοι του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου που οδηγεί σε ανάκληση της άδειας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης της αίτησης της ενδιαφερόμενης εταιρίας για ανανέωση της άδειας διάθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος αποστέλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του αρμόδιου Υπουργείου, την αξιολόγησή της, από την οποία προκύπτει ότι το φυτοπροστατευτικό προϊόν πρέπει να ανακληθεί.

       Όχι Όχι


      • 7 Πρωτοκόλληση / ανάθεση σε υπάλληλο τησ αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Εκπόνηση σχεδίου υπουργικής απόφασης ανάκλησης της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστώθηκε ότι υπάρχει λόγος ανάκλησης ο αρμόδιος υπάλληλος ετοιμάζει το σχετικό σχέδιο απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή σχεδίου απόφασης στον κάτοχο της άδειας για σχολιασμό.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μια άδεια, ενημερώνει τον κάτοχο της άδειας και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλει σχόλια ή περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία.

       Σημειώσεις Αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία

       Όχι Όχι


      • 10 Κατάθεση σχολίων για το σχέδιο απόφασης ανάκλησης της άδειας διάθεσης.


       Περιγραφή Κατάθεση σχολίων για το σχέδιο απόφασης ανάκλησης της άδειας διάθεσης από τον κάτοχο της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

       Σημειώσεις Κατάθεση με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση απόφασης ανάκλησης της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Μετά την εξέταση και των σχολίων του κατόχου της άδειας αν απαιτείται υπογράφεται το σχέδιο της ανάκλησης της άδειας του προϊόντος.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ ατον σύνδεσμο http://wwww.minagric.gr/syspest/ και στη Διαύγεια.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.