Ανάκληση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατόπιν διαπίστωσης μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6aa757be-ad9e-432b-9a83-6cb0da1a555f 675794

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο) ή δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο, λύκειο) εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα την οριστική κατάργησή του. Η ανάκληση της άδειας γίνεται αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της ή συντρέξουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου, εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων, ακόμα και αν πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για τη χορήγηση της άδειας,

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Ανάκληση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατόπιν διαπίστωσης μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Διοικητικές κυρώσεις
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Διοικητικές κυρώσειςΆλλο

    Κυρώσεις σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας για παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάργηση Ιδιωτικού Σχολείου λόγω παραβίασης όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της άδειάς του

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν διαπίστωσης μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Σχολικών Μονάδων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Εισήγηση, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, ή συντρέξουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου. Αν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων, ακόμα και αν πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για τη χορήγηση της άδειας,

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση ΕΟΠΠΕΠ: Διατύπωση Γνώμης προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με την περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως ισχύει Γνωμοδότηση

       Απόφαση ΕΟΠΠΕΠ: Διατύπωση Γνώμης προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με την περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως ισχύει

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Διατύπωση Γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις περιπτώσεις όπου η παράβαση αφορά σε κτιριακές δομές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 5300

      • 2 Οποιοδήποτε διοικητικό έγγραφο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με το οποίο κοινοποιείται η παράβαση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Οποιοδήποτε διοικητικό έγγραφο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με το οποίο κοινοποιείται η παράβαση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Σε αυτή την περίπτωση η παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας μπορεί να αφορά τις γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την αδειοδότηση ενός ιδιωτικού σχολείου, εκτός απο τα κτιριακές προδιαγραφές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6440

      • Νόμος Θ4.1.α) και β) 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας ανακαλείται με απόφαση της αρχής που εκδίδει την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:(α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της ή συντρέξουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,(β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων, ακόμα και αν πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για τη χορήγηση της άδειας,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 18 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 8 682 1977 244 Α

       Περιγραφή Ο νόμος ρυθμίζει γενικά θέματα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων και του εκπαιδευτικού προσωπικού τους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • 1 Διαπίστωση μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων χορήγησης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επιβεβαιώνεται μετά από έλεγχο η μη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου και συντάσσεται σχετικό έγγραφο/πράξη/απόφαση.

       Σημειώσεις Υπάρχουν 3 περιπτώσεις ελέγχου και διαπίστωσης μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ενός Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Α) ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Β) απο τον ΕΟΠΠΕΠ αν η παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας αφορά σε κτιριακές δομές ή Γ) να γίνει απ ευθείας απο το τμήμα Α της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση Γ) το βήμα 2 παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της απόφασης/πράξης/ενημερωτικού εγγράφου περί παραβίασης των όρων της χορηγηθείσας άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος φορέας διαβιβάζει την απόφαση/πράξη/ενημερωτικό έγγραφό περί παραβίασης των όρων χορηγηθείσας άδειας σε ιδιωτικό σχολείο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπουργική Απόφαση Ανάκλησης της άδειας του ιδιωτικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανάκλησης του ιδιωτικού σχολείου μετά από έλεγχο συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων

       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Ανάκλησης της άδειας του ιδιωτικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Ανάκλησης της άδειας του ιδιωτικού σχολείου, κατόπιν ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση για τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ιδιωτικών σχολείων του Υπουργείου Παιδείας ενημερώνει για το ΦΕΚ δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης τον φορέα ιδιοκτασίας του ιδιωτικού σχολείου(φυσικό/νομικό πρόσωπο) και την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Τέλος διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.