Ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc8aa7866-09d8-4c6f-af81-b77975766e42 299515

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της και με τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4663/2020, σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας υδατοδρομίου, των θεμάτων αερολιμενικού ελέγχου, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου, καθώς και των υποχρεώσεων του άρθρου 13 του ν.4663/2020, όπως ισχύει μπορεί να επιβάλεται η απαγόρευση λειτουργίας με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου λιμενάρχη ή της αρμόδιας αρχής ή του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανάλογα με την αιτία επιβολής της απαγόρευσης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που διαπιστώνει την παράβαση ή σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Υδατοδρομίων για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 13 του ν.4663/2020.

  Αν, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη απαγόρευσης λειτουργίας λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 13 του ν.4663/2020, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην απαγόρευση αυτή, η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν χορηγήσει τη σχετική άδεια. Η ανάκληση της άδειας πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών και αφού προηγηθεί ενημέρωση για μη συμμόρφωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την παράβαση ή από την Επιτροπή Υδατοδρομίων ύστερα από επιθεώρηση. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας πτήσεων και ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, δημόσιας ασφάλειας και εθνικής άμυνας, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν χορηγήσει τη σχετική άδεια, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, η οποία διαπιστώνει την παράβαση. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του ν.4663/2020 η άδεια λειτουργίας ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που την έχουν χορηγήσει. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 2 του ν.4663/2020, η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης υδατοδρομίου. Η σύμβαση υδατοδρομίου είναι η σύμβαση μεταξύ του κατόχου "άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου" και κατόχου "άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου".

  Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ

  Τίτλος

  Αίτηση του κατόχου άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

  Σημειώσεις

  Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών σχετική αίτηση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του κατόχου της άδειας ίδρυσης του υδατοδρομίου.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. Παρέχεται έγγραφη απάντηση σε κάθε αίτημα ενδιαφερόμενου.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ανάκληση άδειας υδατοδρομίου

       Επίσημος τίτλος

       Ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κατόχου της άδειας ίδρυσης του υδατοδρομίου.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 10 και 22 4663 2020 30 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις που αφορούν στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

       • Νόμος 4757 2020 240 Α

        Περιγραφή Σύσταση λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100240

       • 1 Παραλαβή της αίτησης του ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου υποβάλλει αίτηση προς το αρμόδιο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, πρωτοκολλείται και χρεώνεται σε αρμόδιο υπάλληλο.

        Όχι Όχι


       • 2 Εισήγηση αρμόδιου Τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, μετά από αίτηση του κατόχου της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, εισηγείται την ανάκλησή της. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με όμοια πράξη με την πράξη χορήγησή της.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση υπουργικής απόφασης περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Μετά από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, εκδίδεται υπουργική ή κοινή υπουργική απόφαση ανάκλησης της άδειας.

        Όχι Όχι


       • 4 Ενημέρωση αρμόδιων υπηρεσιών από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ενημερώνει τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9 του ν.4663/2020.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.