Ανάκληση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση55013dd0-e8aa-4f1d-adbe-7a2b0cdb9d70 978794

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος μπορεί να ανακαλείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατόχου της, ο οποίος πρέπει να αιτιολογεί το αίτημά του. Επίσης, η άδεια ανακαλείται όταν δεν πληρούνται ή έχουν παύσει να πληρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι ανακλήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον σύνδεσμο http://wwww.minagric.gr/syspest/ και στη Διαύγεια.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για ανάκληση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Σημειώσεις

Αφορά την εγκύκλιο «Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009».

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάκληση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος κατόπιν αιτήματος του κατόχου της άδειας ή ενημέρωσης για απόσυρση επιστολής πρόσβασης ή/και προμήθειας δραστικής ουσίας ή προϊόντος

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος κατόπιν αιτήματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Να είναι ο αιτών κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος του οποίου αιτείται την ανάκληση.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει χορηγηθεί στον κάτοχο της άδειας επιστολή πρόσβασης για τα στοιχεία του φακέλου της δραστικής ουσίας ή/και του φακέλου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή επιστολή προμήθειας δραστικής ουσίας ή φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

       Ναι Ναι

      • 1 Δήλωση απόσυρσης της επιστολής πρόσβασης που έχει χορηγηθεί στον κάτοχο της άδειας για τα στοιχεία του φακέλου της δραστικής ουσίας ή/και του φακέλου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ή της επιστολής προμήθειας δραστικής ουσίας ή φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Δήλωση

       Δήλωση απόσυρσης της επιστολής πρόσβασης που έχει χορηγηθεί στον κάτοχο της άδειας για τα στοιχεία του φακέλου της δραστικής ουσίας ή/και του φακέλου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ή της επιστολής προμήθειας δραστικής ουσίας ή φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 45 1107 2009

       Περιγραφή Η άδεια μπορεί να ανακαλείται ή να τροποποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατόχου της, ο οποίος πρέπει να αιτιολογεί το αίτημά του. Οι τροποποιήσεις μπορούν να χορηγούνται μόνον εφόσον διαπιστώνεται ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 29 εξακολουθούν να πληρούνται. Το άρθρο 46 εφαρμόζεται, ανάλογα με την περίπτωση.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&qid=1646490215087&from=EL

      • Νόμος 4 παρ. 4 4036 2012 8 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγείται, ανακαλείται, ανανεώνεται ή στις περιπτώσεις που από την αρμόδια αρχή του άρθρου 3 εφαρμόζεται αξιολόγηση, τροποποιείται η άδεια διάθεσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100008

      • 1 Παραλαβή της αίτησης για ανάκληση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. ΑΑΤ αίτηση για ανάκληση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή δήλωση απόσυρσης της επιστολής πρόσβασης που έχει χορηγηθεί στον κάτοχο της άδειας για τα στοιχεία του φακέλου της δραστικής ουσίας ή/και του φακέλου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ή της επιστολής προμήθειας δραστικής ουσίας ή φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση αιτήματος ή δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανάθεση στον αρμόδιο αρμόδιο υπάλληλο της εξέτασης του αιτήματος ή της δήλωσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση του κατόχου της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση υποβολής επιστολής απόσυρσης πρόσβασης σε στοιχεία του φακέλου ή/και προμήθειας δραστικής ουσίας ή προϊόντος ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον κάτοχο της άδειας.

       Όχι Όχι


      • 4 Προετοιμασία σχεδίου υπουργικής απόφασης ανάκλησης της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εξετάζει το αίτημα ανάκλησης ή την επιστολή απόσυρσης και αν είναι σύμφωνο με την νομοθεσία προχωρά στην ετοιμασία σχεδίου υπουργικής απόφασης ανάκλησης της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή σχεδίου υπουργικής απόφασης για σχολιασμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη σύνταξη του σχεδίου υπουργικής απόφασης ανάκλησης αυτή αποστέλλεται στον κάτοχο της άδειας για σχολιασμό.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανάκλησης της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την εξέταση και των σχολίων του κατόχου της άδειας υπογράφεται το σχέδιο της ανάκλησης της άδειας του προϊόντος.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στον σύνδεσμο http://wwww.minagric.gr/syspest/ και στη Διαύγεια.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.