Ανάκληση απόφασης εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ναυτιλιακών επιχειρήσεων - ν. 27/75, αρ. 25

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηda52c86f-4953-451f-a997-5a1d9ce700fa 500242

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση της άδειας εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας στην Ελλάδα: α. Ύστερα από αίτηση της ίδιας της εταιρείας, β. Kατόπιν διαπίστωσης παράβασης όρου/όρων της υπουργικής απόφασης με την οποία η εταιρεία έλαβε άδεια εγκατάστασης του γραφείου ή υποκαταστήματος της στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία εκκινεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα συνοδευόμενο από σχετική απόφαση του αρμοδίου Οργάνου, στο οποίο θα ορίζεται επίσης εκπρόσωπος ή/και αντίκλητος και στοιχεία επικοινωνίας τους για τα θέματα ολοκλήρωσης του ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων και επιστροφής ή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, μετά την έκδοση της ανακλητικής απόφασης, με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 αυτών για την αποδοχή του διορισμού τους. Το πρακτικό καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διαιτησία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση απόφασης εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ναυτιλιακών επιχειρήσεων - ν. 27/75, αρ. 25


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η Υπουργική Απόφαση Ανάκλησης της άδειας εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος του άρθρου 25, του Ν. 27/1975 εκδίδεται κατόπιν υποβολής αιτήματος από την ίδια την εταιρεία, με το οποίο δηλώνει την επιθυμία της να παύσει η λειτουργία του γραφείου της στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η Υπηρεσία δύναται, δυνάμει του άρθρου 25 του Ν.27/75, να προβεί στην ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης της άδειας εγκατάστασης του γραφείου ή υποκαταστήματος του γραφείου στην Ελλάδα, εφόσον διαπιστωθεί ότι η εταιρεία παραβίασε όρο ή όρους αυτής.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 25 27 1975 77 Α

       Περιγραφή Προβλέπεται η ανάκληση κατόπιν διαπίστωσης παράβασης όρου/όρων της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία η εταιρεία λαμβάνει άδεια εγκατάστασης του γραφείου ή υποκαταστήματος της στην Ελλάδα. Η διαδικασία εκκινείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Το εδάφιο που αφορά την ανάκληση της Υ.Α. κατόπιν διαπίστωσης παράβασης των όρων της, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19750100077

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 3122180313 2013 3263 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄ 77).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203263

      • Υπουργική Απόφαση

       Περιγραφή Η εκάστοτε Υπουργική Απόφαση με την οποία λαμβάνει άδεια εγκατάστασης η εταιρεία του γραφείου ή υποκαταστήματός της στην Ελλάδα (άρθρο 25, ν. 27/1975). Προβλέπεται η ανάκληση κατόπιν διαπίστωσης παράβασης όρου/όρων της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης. Η διαδικασία εκκινείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.


      • 1 Έναρξη       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση για ανάκληση άδειας εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Κατατίθεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δια ζώσης ή ταχυδρομικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ανάκληση άδειας εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος άρθρου 25, ν.27/75

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η σχετική απόφαση που διαπιστώνει την ανάκληση της απόφασης εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος του άρθρου 25, του ν.27/1975 υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (κατόπιν αίτησης της εταιρείας).

       Ναι Όχι


      • 4 Ερώτημα περί παράβασης όρων εγκατάστασης


       Περιγραφή Η Υπηρεσία όταν εντοπίσει παράβαση όρου/όρων της Υπουργικής Απόφασης εγκατάστασης, αποστέλει έγγραφο προς την εταιρεία, με το οποίο ζητείται να αναφερθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην παράβαση, προκειμένου να σταθμιστούν οι περαιτέρω ενέργειες. Εφόσον οι λόγοι που αναφέρονται δεν κριθούν επαρκείς, γίνεται ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης εγκατάστασης της εταιρείας στην Ελλάδα.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανάκλησης άδειας εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ναυτηλιακή εταιρείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση παράβασης όρου/όρων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης εγκατάστασης του γραφείου ή υποκαταστήματος του άρθρου 25, ν.27/1975, εκδίδεται αυτεπάγγελτα ΥΑ από τον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που διαπιστώνει την ανάκληση της απόφασης εγκατάστασης.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.