Ανάκληση πράξης παραχώρησης χρήσης ακινήτων, δωρεάν, για κοινωφελείς σκοπούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση461d340f-a4e9-4dfe-b5dc-08871dfe5eb3 952213

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση αποφάσεων παραχώρησης για τη χρήση ακινήτων δωρεάν και για κοινωφελείς σκοπούς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Απευθύνεται σε ευαγή Ιδρύματα (γηροκομεία, μονάδες φροντίδας χρόνιων πασχόντων, ατόμων με ειδικές ανάγκες), σε Δήμους για τη δημιουργία πάρκων αναψυχής και πρασίνου, κυνοκομεία, σε Ιερές Μητροπόλεις - Εκκλησιαστικά ιδρύματα για τη δημιουργία χώρων φροντίδας παιδιών, γερόντων, πασχόντων, σε Οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως πτωχοκομεία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναφορά /Καταγγελία

Σημειώσεις

Αφορά την περίπτωση που έχει υποβληθεί αναφορά/καταγγελία από πολίτη, φορέα του Δημοσίου κτλ. προκειμένου να ξεκινήσει η διενέργεια ελέγχου ενός παραχωρησιούχου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάκληση παραχώρησης χρήσης ακινήτων, δωρεάν, για κοινωφελείς σκοπούς

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση παραχώρησης χρήσης ακινήτων, δωρεάν, για κοινωφελείς σκοπούς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Αν ο χρήστης δεν εκπληρώσει τον σκοπό της παραχώρησης μέσα σε πέντε (5) έτη από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης, με δυνατότητα παράτασης έως πέντε (5) επιπλέον έτη.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αν αλλάξει ο σκοπός της παραχώρησης, χωρίς την συναίνεση του οργάνου που εξέδωσε την πράξη αυτή.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εάν δεν τηρηθούν οι όροι που μπορεί να τίθενται στην απόφαση παραχώρησης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 17 παρ 1 4587 2018 218 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012 (Α΄66) Ρύθμιση δαπανών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100218

      • Νόμος 6, 36 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Παραχώρηση της χρήσης για κοινωφελείς σκοπούς, Μεταβατικές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • Εγκύκλιος Δ2 1204/51539/2-5-2012 2012

       Περιγραφή Ανάκληση Πράξεων Παραχώρησης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%9249%CE%A8%CE%92-04%CE%A1%22&page=0

       ΑΔΑ Β49ΨΒ-04Ρ

      • Νόμος 6 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Εκκίνηση ελέγχου αυτεπάγγελτα ή κατόπιν παραλαβής σχετικής αναφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία θα προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο τη χρονική στιγμή που ορίζουν οι προθεσμίες ανά υπόθεση. Άλλως διερευνάται κατόπιν υποβολής σχετικής αναφοράς/ καταγγελίας για την τήρηση των προϋποθέσεων της παραχώρησης χρήσης ακινήτου από πολίτη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης και της τήρησης των όρων αυτής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος αν υλοποιήθηκε ο σκοπός της παραχώρησης και εάν τηρούνται οι όροι αυτής προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία προς επεξεργασία και έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 3 Απάντηση θετική προς την υλοποίηση σκοπού και την τήρηση όρων παραχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η απάντηση είναι θετική προς την υλοποίηση σκοπού και την τήρηση των όρων αυτής τότε τίθεται στο αρχείο προσωρινά. Πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος.

       Ναι Ναι


      • 4 Απάντηση αρνητική ως προς την υλοποίηση του σκοπού και την τήρηση των όρων αυτής - Μη υποβολή αιτήματος παράτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά περιπτώσεις που η απάντηση ως προς την υλοποίηση του σκοπού και την τήρηση των όρων παραχώρησης είναι αρνητική και δεν υφίσταται λόγος υποβολής αιτήματος παράτασης ή δικαίωμα για υποβολή αιτήματος από τον παραχωρησιούχο.

       Ναι Όχι


      • 5 Απάντηση αρνητική προς την υλοποίηση σκοπού (ή μερική υλοποίηση σκοπού) και την τήρηση των όρων - Υποβολή αιτήματος παράτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά περιπτώσεις που η απάντηση είναι αρνητική προς την υλοποίηση σκοπού ή έχει γίνει μερική υλοποίηση σκοπού. Στην περίπτωση αυτή ο παραχωρησιούχος υποβάλει αίτημα παράτασης προς εξέταση.

       Ναι Όχι


      • 6 Εξέταση αιτήματος παράτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Μη αποδοχή αιτήματος παράτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Αποδοχή αιτήματος παράτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης παράτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 10 Έγγραφο αίτημα παροχής απόψεων από τον παραχωρησιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται έγγραφο αίτημα παροχής απόψεων από τον παραχωρησιούχο περί της υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Ν. 2690/99.

       Ναι Όχι


      • 11 Απάντηση του παραχωρησιούχου και έλεγχος των στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται διασταύρωση των αναφερόμενων στοιχείων της απάντησης του παραχωρησιούχου, με τα στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία της Υπηρεσίας.

       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση ανακλητικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενδέχεται η Υπηρεσία να κρίνει ότι απαιτείται η διαβίβαση της ανακλητικής απόφασης, αλλά και του φακέλου στο σύνολο του σε άλλες Υπηρεσίες για περαιτέρω έλεγχο και τυχόν δικές τους ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 13 Μη αποχώρηση του παραχωρησιούχου παρά την ανάκληση - Επιβολή διοικητικών μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μη αποχώρηση του παραχωρησιούχου παρά την ανάκληση και αποφυγή σύνταξης πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής -Σε περίπτωση άρνησης να εγκαταλείψει το ακίνητο η οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρ. 17 του ν.4061/2012 όπως ισχύει επιβάλλει τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα

       Σημειώσεις Για την σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής επιλαμβάνεται το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του Υπ.Α.Α.Τ. της Περιφερειακής Ενότητας

       Ναι Ναι


      • 14 Αποχώρηση παραχωρησιούχου λόγω ανάκλησης - Σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποχώρηση παραχωρησιούχου από το ακίνητο λόγω ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης. Συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής και αποστέλλεται προς το Τμήμα Παρακολούθησης Παραχωρούμενων Ακινήτων και την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή τη Δ/νση Πολιτικής Γης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Σημειώσεις Για την σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής επιλαμβάνεται το αρμόδιο περιφερειακό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.