Ανάκληση τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0dd7c89d-81ca-4527-a6ca-655023960056 789814

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες έως 1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αποτύπωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται σε περίπτωση ανάκλησης/απόσυρσης τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002, άρθρο 19, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625, άρθρο 54, παρ. 1 και Ν. 4235/2014, άρθρο 8).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάκληση - Απόσυρση τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.)

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση τροφίμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Η διαδικασία αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ή αποθηκεύουν ή διακινούν ή διανέμουν και γενικώς έχουν στην κατοχή τους ή υπό την ευθύνη τους τρόφιμα ή/και υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.).

       Όχι Όχι

      • Κανονισμός 10, 19 178 2002

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1689063478247

      • Νόμος 8 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Κανονισμός 11, 138 625 2017

       Περιγραφή Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&qid=1689063391946

      • 1 Έναρξη διαδικασίας ανάκλησης τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αντικείμενο της διαδικασίας αποτελεί η αποτύπωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται σε περίπτωση ανάκλησης/απόσυρσης τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002, άρθρο 19, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625, άρθρο 54, παρ. 1 και Ν. 4235/2014, άρθρο 8).

       Όχι Όχι


      • 2 Οικειοθελής ανάκληση/απόσυρση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα τρόφιμο που έχει εισάγει, παράγει, παρασκευάσει, μεταποιήσει ή διανείμει δε συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και έχουν εκφύγει από τον έλεγχο της επιχείρησης, ξεκινά αμέσως διαδικασία για την απόσυρση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002, άρθρο 19 και το Ν. 4235/2014, άρθρο 8, παρ. 2α και παρ.3.

       Ναι Ναι


      • 3 Διενέργεια ελέγχου εγκατάστασης τροφίμων ή/και δειγματοληψίας τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου εγκατάστασης τροφίμων ή/και δειγματοληψίας τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.)

       Σημειώσεις Η Διενέργεια ελέγχου εγκατάστασης τροφίμων ή/και δειγματοληψίας τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.), μπορεί να έχει ως αφορμή εισερχόμενη πληροφορία στην Αρμόδια Αρχή από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Στην περίπτωση αυτή η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ ενημερώνει την επιχείρηση για άμεση ανάκληση προϊόντων και την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ για την εποπτεία της διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Εντολή ανάκλησης/απόσυρσης προϊόντος προς επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντολή ανάκλησης/απόσυρσης προϊόντος προς επιχείρηση και ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις 1. Εάν έχει προηγηθεί δειγματοληψία, η επιχείρηση εντέλλεται για ανάκληση/απόσυρση προϊόντων με το έγγραφο ανακοίνωσης αποτελέσματος. 2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκδίδεται σχετικό Δελτίο Τύπου για ενημέρωση των καταναλωτών.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση από τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενημερώνει την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ για την ανάκληση/απόσυρση και αποστέλει στοιχεία σχετικά με την απόσυρση ή ανάκληση, τα οποία η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ διαβιβάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ (Ν. 4235/2014, άρθρο 8, παρ. 3).

       Σημειώσεις 1. Ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ 2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκδίδεται σχετικό Δελτίο Τύπου για ενημέρωση των καταναλωτών (Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002, άρθρο 10 και Κανονισμός (ΕΕ) 625/2017, άρθρο 11, παρ. 1). 3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συντάσσεται κοινοποίηση από την Αρμόδια Αρχή προς το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

       Όχι Όχι


      • 6 Απόσυρση /Ανάκληση - Συγκέντρωση Τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόσυρση /Ανάκληση - Συγκέντρωση Τροφίμων.

       Σημειώσεις 1. Όταν ένα τρόφιμο που είναι μη ασφαλές αποτελεί μέρος παρτίδας θεωρείται ότι όλα τα τρόφιμα στην εν λόγω παρτίδα είναι επίσης μη ασφαλή, εκτός εάν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002, άρθρο 14, παρ. 6. 2. Η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ παρακολουθεί και επαληθεύει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάκλησης/απόσυρσης και λαμβάνει πρόσθετα μέτρα όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο 3. Εφόσον πρόκειται για νοθευμένα τρόφιμα ακολουθεί Δέσμευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4235/2014 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ενδεχομένως και κατάσχεση σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4235/2014. 4. Εφόσον πρόκειται για μη ασφαλή τρόφιμα ή/και τρόφιμα τα οποία τα οποία δεν φέρουν ή φέρουν ψευδή αλφαριθμητικό σήμα αναγνώρισης ακολουθεί κατάσχεση σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4235/2014. 6. Κατάσχεται η συνολική ποσότητα των τροφίμων που έχει ανακληθεί.

       Ναι Ναι


      • 7 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου μετά την εντολή ανάκλησης / απόσυρσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου μετά την ανάκληση / απόσυρση εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Αρμόδια Αρχή.

       Σημειώσεις 1. Ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ. 2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκδίδεται σχετικό Δελτίο Τύπου για ενημέρωση των καταναλωτών (Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002, άρθρο 10 και Κανονισμός (ΕΕ) 625/2017, άρθρο 11, παρ. 1). 3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συντάσσεται κοινοποίηση από την Αρμόδια Αρχή προς το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.